Informačné obsahy - Všetky

Pravidlá týkajúce sa zodpovednosti a povinného poistenia na Slovensku v súvislosti s pobytom alebo zamestnaním

Registrácia živnosti

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených zákonom o živnostenskom podnikaní.

Ako reklamovať chybný (vadný) výrobok

Spotrebiteľ pri kúpe očakáva, že výrobok je v bezchybnom stave. Ak bol spotrebiteľovi dodaný výrobok s chybami (zákon používa pojem „vady“), môže si svoje práva uplatniť v rámci reklamačného konania. Obsahom tohto manuálu pre spotrebiteľov sú kľúčové informácie, ktoré sa týkajú chybných (vadných) výrobkov, reklamácie a povinností predávajúceho po predaji chybného (vadného) výrobku.

Nekalé obchodné praktiky

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá v spotrebiteľských vzťahoch nekoná v rámci svojho podnikania, zamestnania alebo povolania. Kedy sa obchodná praktika považuje za nekalú, aké za ňu hrozia sankcie a kde sa môže spotrebiteľ obrátiť, aby boli jeho práva chránené?

Elektronické služby súvisiace s občianskym preukazom

Pre občanov, ktorí sú majiteľmi občianskeho preukazu s čipom (eID) a aktívne ho využívajú na prístup k elektronickým službám verejnej správy, sú na ústrednom portáli dostupné elektronické služby ministerstva vnútra a ministerstva zahraničných vecí súvisiace priamo s občianskym preukazom.

Plán technických odstávok

Pandemické nemocenské

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Vybavujem občiansky preukaz s čipom

Občiansky preukaz je úradný doklad, ktorým sa občania identifikujú pri komunikácii s úradmi. Nová forma občianskych preukazov obsahuje aj čip, ktorý umožňuje elektronické čítanie údajov v ňom uložených. Vďaka tejto technológii môžu občania Slovenskej republiky využívať aj elektronické služby verenej správy..

Vybavujem občiansky preukaz elektronicky

O vydanie občianskeho preukazu s čipom môžete požiadať aj bez potreby osobnej návštevy oddelenia dokladov Policajného zboru, a to cez elektronickú službu.

Návod k elektronickej službe

Postup pri prevode nehnuteľností

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí na Slovensku chcú kúpiť alebo predať nehnuteľnosť a to podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti. Informácie na tejto stránke majú cudzincom na Slovensku pomôcť požiadať na základe písomného návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý podáva účastník konania v listinnej alebo elektronickej forme o prevod nehnuteľností.

Otázky a odpovede

Trvalý pobyt/ Sťahovanie

Adresa trvalého pobytu je údaj o vašom pobyte na území Slovenskej republiky. Trvalý pobyt môže mať občan Slovenskej republiky len jeden. Ak ho chce zmeniť, musí tak spraviť v ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby.

Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Centrálne úradné doručovanie

Zákon o e-Governmente zaviedol v § 31a povinnosť využívať centrálne komponenty ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) aj pre listinné doručovanie úradných dokumentov a súčasne určil podmienky pre vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a nové spôsoby jeho doručovania.

Oznamovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu

Po zmene adresy trvalého pobytu, ktorú ste povinní hlásiť v príslušnej ohlasovni podľa nového miesta pobytu alebo elektronicky v Centrálnej ohlasovni, by ste si mali splniť oznamovacie povinnosti aj voči iným úradom verejnej správy

Potreba overovania podpisov pred odoslaním podania

Zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky

Podávanie návrhu (podnetu) na začatie konania o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom

Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke zákonom ustanovených listín obchodného registra

Poskytovanie výpisu z obchodného registra

Zoznam notárov v SR

V Slovenskej republike pôsobí veľké množstvo notárov.

Register autentifikačných certifikátov

Identifikácia a autentifikácia pri automatizovanom prístupe k informačnému systému/elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci alebo na účely automatizovaného prístupu a disponovania s elektronickou schránkou. Register autentifikačných certifikátov sa spúšťa v zmysle § 22a zákona č. 305/2013 Z. z. o e Governmente.

Kolektívne vyjednávanie

Zamestnanec v pracovnom pomere má právo vyjadrovať sa na pracovisku priamo, alebo nepriamo - prostredníctvom zástupcov zamestnancov.

Strata a hľadanie zamestnania

Akým spôsobom získate pomoc od štátu v prípade straty zamestnania? V prvom rade sa musíte zaevidovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) ako uchádzač o zamestnanie.

Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke zákonom ustanovených listín obchodného registra

Žiadosť o uloženie listiny do zbierky listín

Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod

Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Pravidlá zastupovania zamestnancov

Školy a školské zariadenia - otázky a odpovede

V tejto sekcii nájdete vypracované najčastejšie vyhľadávané informácie týkajúce sa škôl a školských zariadení súvisiace s elektronickými schránkami a službami Ústredného portálu verejnej správy

Mám záujem o vzdelávacie programy pre starších a univerzity tretieho veku

Doplňujúce otázky a odpovede týkajúce sa elektronickej schránky

Pokiaľ ste v predchádzajúcom článku nenašli riešenie svojho problému týkajúceho sa elektronických schránok, vypracovali sme pre vás doplňujúce otázky a odpovede, v ktorých nájdete bližšie informácie.

Armáda

Profesionálne vojenské sily sa v Slovenskej republike nazývajú Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Tvoria ich pozemné sily, vzdušné sily a ďalšie útvary podriadené Generálnemu štábu. Vrcholnými predstaviteľmi sú Prezident SR, Minister obrany SR a Náčelník Generálneho štábu.

E-kolky

Elektronický kolok (eKolok) je moderný spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov

Kolektívne vyjednávanie a rovnaké zaobchádzanie

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane, ako aj o možnosti podať daňové priznanie elektronicky.

Ústredný portál - najčastejšie otázky a odpovede

Úmrtie

Úmrtie blízkeho človeka má dopad na psychiku, ale aj na rodinný rozpočet pozostalých a je spojené s viacerými administratívnymi úkonmi.

Na aké náhrady mám nárok pri pracovných cestách?

Pri pracovnej ceste máte ako zamestnanec nárok na cestovné náhrady.

Cestovné náhrady

Ak Vás zamestnávateľ vysiela na pracovnú cestu, máte nárok na určité cestovné náhrady.

Ukončenie pracovného pomeru

Stravovanie zamestnancov

Odmeňovanie

Odmeňovanie zamestnancov upravujú ustanovenia Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o minimálnej mzde.

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorým sa zakladá pracovný pomer. Je to základná zmluva uzatvorená medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorá upravuje výkon závislej práce v pracovnom pomere. Legislatívny rámec pre pracovnú zmluvu je vymedzený v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Práceneschopnosť, materská, ošetrenie člena rodiny, rodičovské, tehotenské

Zamestnanie so sebou prináša mnohé plánované i prekvapivé situácie. Či už osoba odchádza na materskú dovolenku alebo je dlhodobo práceneschopná, je užitočné aby mala aspoň základné informácie, ktoré ju prevedú svetom úradov a potrebných administratívnych úkonov.

Podpora podnikania v zahraničí

Vybrané e-služby

V tejto sekcii nájdete 10 vybraných elektronických služieb k životným situáciám, ktoré súvisia s podnikaním, s držbou motorového vozidla, so sťahovaním či s osobnými údajmi a dokladmi. Uvedené elektronické služby sme vybrali nielen z dôvodu, že sa s nimi v praxi môžete veľmi často stretnúť, ale taktiež aj preto, že patria medzi najčastejšie vyhľadávané slovné spojenia na portáli.

Kontakt

Ak máte problém s používaním portálu alebo nové námety na zlepšenie funkcionality a informačného obsahu Ústredného portálu verejnej správy, využite služby Ústredného kontaktného centra. Odborne vyškolení operátori vám radi poradia a pomôžu.

Predaj auta

Ak sa rozhodnete, že vaše auto predáte, máte povinnosť ho odhlásiť z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte. Informácie o sprievodných poplatkoch a vybavení splnomocnenia nájdete v tomto článku.

Hľadanie zamestnania na Slovensku

Podľa právnych predpisov Európskej únie (ďalej len EÚ) voľný pohyb osôb zahŕňa aj právo občanov EÚ pracovať v ktorejkoľvek inej členskej krajine. Pri hľadaní práce na Slovensku sa odporúča vychádzať z reálnych pracovných príležitostí na slovenskom trhu práce a brať do úvahy popri nedostatkových profesiách aj kvalifikačné, odborné či jazykové predpoklady a pracovné skúsenosti. Najčastejším spôsobom uchádzania sa o pracovné miesto na Slovensku je predloženie žiadosti o zamestnanie, motivačného listu a životopisu. Užitočné informácie v prípade hľadania zamestnania vám pomôžu zorientovať sa na trhu práce na Slovensku a nájsť si vhodné pracovné uplatnenie.

Nástup do zamestnania na Slovensku

Práva, povinnosti a ostatné dôležité informácie o zamestnaní pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska (ďalej len EÚ), ktorí chcú pracovať na Slovensku. Občania EÚ majú právo pracovať na Slovensku bez pracovného povolenia. Rovnako majú právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci tejto krajiny. Pracovnoprávne vzťahy na Slovensku sa riadia Zákonníkom práce.

Zriadenie schránky orgánu verejnej moci

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zriadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky elektronickú schránku každému orgánu verejnej moci bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku orgánu verejnej moci.

Pravidlá cestnej premávky

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí Slovensko navštívia, alebo na Slovensku žijú alebo pracujú a chcú viesť motorové vozidlo (primárne osobný automobil). Informácie na tejto stránke majú cudzincom na Slovensku byť nápomocné pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávke, čím sa vytvoria predpoklady pre ich bezpečnosť, ako aj pre bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Kvalifikovaný elektronický podpis - najčastejšie otázky a odpovede

Výživné

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

Práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike

Ak chcete poberať sociálne výhody zo systému sociálneho zabezpečenia, musíte byť povinne poistení a mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Podanie žiadosti o nejakú dávku nemusí automaticky znamenať jej získanie a poberanie, tak ako občania SR musíte najprv aj vy splniť všetky podmienky zákonov. Komunikácia s jednotlivými slovenskými úradmi a poisťovňami je dôležitá pre uplatnenie si vašich práv.

Práva a podmienky prechodu do zariadenia opatrovateľskej starostlivosti

Táto stránka poskytuje základné informácie o podmienkach pre začatie poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre osoby odkázané na pomoc inej osoby (ďalej len „zariadenia pre odkázané osoby“). Poskytuje prehľad o jednotlivých zariadeniach s poskytovaním opatrovania/pomoci pri sebaobsluhe, v základných bodoch o podmienkach vstupu do nich a poskytuje odkaz na ich zoznam v rámci SR. V jednotlivých krokoch je predstavený postup pre začatie poskytovania sociálnej služby v zariadení: 1. podanie žiadosti o posúdenie – 2. podanie žiadosti o poskytnutie služby – 3. uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby.

Rovnaké zaobchádzanie

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá týkajúce sa rovnakého zaobchádzania pre občanov EÚ, ktorí na Slovensku žijú a pracujú alebo si hľadajú zamestnanie.

Poskytovanie slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií za úhradu

Slovenské technické normy (STN) a technické normalizačné informácie (TNI) sú technické normy prijaté slovenským národným normalizačným orgánom.

Základ a sadzba dane

Ochranná známka

Ochranná známka chráni grafické znázornenie vrátane osobných mien, písmen, číslic, kresieb a tvarov, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby. Podmienky registrácie, práva majiteľa ochrannej známky a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Problém so správou môžete nahlásiť priamo z e-schránky

Dozviem sa o novej správe aj bez prihlásenia do e-schránky?

Informácie pre zahraničných používateľov ÚPVS

Aký je rozdiel medzi e-mailom a e-schránkou?

Vlastné označenie elektronických správ štítkami

Povinná aktivácia schránok právnických osôb - najčastejšie otázky a odpovede

Elektronická schránka - najčastejšie otázky a odpovede

Najčastejšie otázky a odpovede

Platba kartou - najčastejšie otázky a odpovede

Akým spôsobom podpíše v elektronickej schránke jedno podanie viacero osôb?

Ako si môžem sprehľadniť elektronickú schránku podľa svojich predstáv?

Prečo s úradmi komunikovať elektronicky?

Bezpečnostné previerky podnikateľa

Môžem za správne a súdne poplatky zaplatiť platobnou kartou?

Zmena a prerušenie živnosti

Uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia

Usmernenie ku konaniu o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ÚPVS

Elektronizácia v kocke

Udeľte prístup do e-schránky a vychutnajte si nerušený oddych

Informácie k udeleniu štátneho občianstva Slovenskej republiky pre cudzincov žijúcich na území Slovenskej republiky

Štátne občianstvo je trvalý politicko-právny vzťah fyzickej osoby ku konkrétnemu štátu, najčastejšie štátu, v ktorom fyzická osoba žije, pričom obsahom tohto vzťahu sú práva a povinnosti určené právnym poriadkom každého štátu.

Občiansky preukaz s čipom

Aké sú výhody, ak udelím oprávnenie k mojej e-schránke elektronicky a nie listinne?

Čo potrebujete na prácu s e-schránkou?

Prečo mám v e-schránke správu „Notifikácia o doručení“?

Čo je to „Životná situácia" na portáli slovensko.sk?

Ako elektronickú správu preposlať inému úradu?

Ako podať daňové priznanie elektronicky?

Aj v prípade elektronického podania daňového priznania je potrebné priznanie podať a daň zaplatiť do 31. marca príslušného roka. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Ako prihlásiť dieťa cudzincov na vzdelávanie na základnej škole?

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa do základnej školy v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).

Digitálny COVID preukaz

Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie?

Pravidlá zdravotného poistenia uplatniteľné v prípade krátkodobého alebo dlhodobého pobytu v Slovenskej republike

Informácie o zdravotnom poistení pre prípad krátkodobého i dlhodobého pobytu, postupy a povinnosti vzťahujúce sa na vznik zdravotného poistenia

Lekárske ošetrenie cudzinca v Slovenskej republike

Pri krátkodobom pobyte na území SR (dovolenka, návšteva príbuzných atď.) má poistenec EÚ nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť. Ak má poistenec EÚ záujem čerpať počas svojho pobytu v SR plánovanú zdravotnú starostlivosť, na túto bude mať nárok na základe predloženia potrebnej dokumentácie.

Uznávanie štúdia základnej a strednej školy v zahraničí

Ak dieťa s povinnou školskou dochádzkou absolvovalo časť alebo celé štúdium v zahraničí, po návrate si musí dať svoje štúdium uznať. V prípade uznávania ročníkov sa zákonný zástupca musí obrátiť so žiadosťou na kmeňovú školu, ktorej riaditeľ rozhodne o uznaní ročníka, prípadne predpíše komisionálne skúšky z chýbajúcich povinných predmetov. O uznaní ukončeného vzdelania zo základnej alebo strednej školy v zahraničí rozhoduje príslušný okresný úrad.

Výskumný pobyt na Slovensku

Informácie na tejto stránke majú cudzincom na Slovensku pomôcť zorientovať sa v možnostiach vyhľadávania grantov a voľných pracovných miest a získať informácie o náležitostiach spojených s pobytom na Slovensku (povolenie na pobyt a víza, zdaňovanie, zdravotná a sociálna starostlivosť).

Uznávanie vysokoškolského vzdelania

Uznanie vysokoškolského štúdia občania využívajú v prípadoch, keď chcú v štúdiu pokračovať na ďalšom stupni, alebo sa ním chcú prezentovať v práci (len v prípade neregulovaných povolaní).

Všeobecné informácie o prístupových právach alebo povinnosti zúčastňovať sa dostupných preventívnych opatrení v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí sú na Slovensku zaradení vo verejnom zdravotnom poistení.

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií získaných v zahraničí

Pri vysokej mobilite, ktorú podporuje a zabezpečuje členstvo v Európskej únii, majú ľudia možnosť študovať a pracovať v zahraničí. Po príchode späť na Slovensko si môžu svoje vzdelanie a skúsenosti dať uznať aj tunajšími úradmi. Zabezpečia si tak, že ich investícia do budúcnosti bude aj doma akceptovaná.

Daň z poistenia

Daň z poistenia je nepriamou daňou a jej predmetom je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.