Informačné obsahy - Všetky

Deaktivácia schránky, opätovná aktivácia schránky, zrušenie schránky

Prihlásenie na prechodný pobyt na území SR

Ak sa plánujete presťahovať a nechcete si meniť miesto trvalého pobytu, máte právo nahlásiť adresu prechodného pobytu. Urobiť tak môžete osobne v ohlasovni v mieste prechodného pobytu alebo elektronicky prostredníctvom služieb Centrálnej ohlasovne. Prechodný pobyt je pobyt mimo miesta trvalého pobytu v SR, kde sa dočasne zdržiavate viac ako 90 dní.

Odvody zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne

Zamestnávateľ má povinnosť odvádzať za svojich zamestnancov poistné do Sociálnej poisťovne. Pri výpočte poistného sa vychádza z vymeriavacieho základu, ktorého minimálnu výšku nepriamo určuje výška minimálnej mzdy v danom roku. V roku 2021 je minimálny vymeriavací základ 546 €, maximálny vymeriavací základ je 7 644 €.

Nové auto a evidenčné úkony s ním spojené

Kúpa auta je dnes bežnou záležitosťou, ktorou prechádzajú tisícky občanov. Auto si môžete zadovážiť priamo od predajcu, v bazári alebo sami od predchádzajúceho majiteľa. Ak si nezaplatíte špeciálnu službu, musíte sa o prepis držby postarať sami na dopravnom inšpektoráte podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Vrátenie slovenskej DPH zahraničnej osobe z iného členského štátu

Po splnení určitých podmienok môže zahraničná osoba z iného členského štátu požiadať o vrátenie slovenskej dane, ktorú zaplatila pri kúpe tovarov a služieb v Slovenskej republike, resp. pri dovoze tovaru do tuzemska.

Podpora podnikania v zahraničí

Žiadosť o vrátenie DPH

Zverejňovanie finančných výsledkov firiem

Povinné zverejňovanie účtovných závierok firiem platí v celej Európskej únii. V akých registroch sa dajú zistiť finančné údaje a hospodárske výsledky slovenských spoločností?

Ako podať daňové priznanie elektronicky?

Aj v prípade elektronického podania daňového priznania je potrebné priznanie podať a daň zaplatiť do 31. marca príslušného roka. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Plán technických odstávok

Daň z motorových vozidiel/ Cestná daň

Za každé motorové vozidlo, ktoré využíva cestnú sieť Slovenskej republiky a je používané na podnikateľskú činnosť, musí jeho vlastník alebo držiteľ odvádzať daň za motorové vozidlo. Cestná daň, ako sa aj inak nazýva, sa vypočítava podľa rôznych parametrov, ktoré nájdete v tomto článku.

Hlásenie odcudzenia vozidla

Odcudzenie auta je nepríjemná skúsenosť, ktorú treba bezodkladne nahlásiť na polícii a neskôr riešiť s poisťovňou.

Emisná a technická kontrola

Vozidlá pohybujúce sa po slovenských cestách musia spĺňať stanovené náležitosti spojené s technickým stavom. Preto musia podstupovať pravidelné kontroly, ktoré overujú, či ich stav je vhodný na používanie v cestnej premávke.

Vydanie náhradnej tabuľky s evidenčným číslom

Ak ste pri používaní vášho automobilu stratili tabuľky s evidenčným číslom (TEČ), môžete si požiadať o ich náhradu.

Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku

Rodičovská dovolenka je obdobie predlžujúce lehotu materskej dovolenky súvisiacej s pôrodom a so starostlivosťou o novonarodené dieťa.

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt/ Sťahovanie

Adresa trvalého pobytu je údaj o vašom pobyte na území Slovenskej republiky. Trvalý pobyt môže mať občan Slovenskej republiky len jeden. Ak ho chce zmeniť, musí tak spraviť v ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby.

Elektronická diaľničná známka

Používanie diaľníc a rýchlostných ciest je na území Slovenskej republiky spoplatnené. Vodiči poplatok platia pomocou elektronických diaľničných známok, ktoré vystriedali tradičné nálepky. Známky si slovenskí občania, ale aj cudzinci môžu kúpiť cez internet alebo v označených predajniach.

Vydávanie parkovacej karty

Vlastníci automobilov majú často problémy s parkovaním a to hlavne v mestách. Tie poskytujú podľa vlastnej parkovacej politiky parkovacie miesta, ktoré môžu byť rozdelené na voľné alebo rezidenčné, teda len pre obyvateľov. Podľa tejto politiky a pravidiel stanovených vo všeobecne záväznom nariadení môžu občania získať parkovacie karty na parkovanie v obci či meste.

Získanie informácií o lokálnej vybavenosti

Sťahovanie sa do nového mesta prináša so sebou množstvo starostí, návštev úradov a vyhľadávanie informácií o novom prostredí. Najvyhľadávanejšie informácie a spôsoby ako sa k nim dostať, prinášame v článku.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Pokiaľ sa v zahraničí z nejakého dôvodu zdržiavate dlhšie, je potrebné sa informovať o povinnostiach registrácie na miestnych úradoch.

Informácie o právach a povinnostiach po presťahovaní do zahraničia

V nasledujúcom článku nájdete základné informácie o povinnostiach a právach pri presťahovaní sa do zahraničia.

Kolektívne vyjednávanie a rovnaké zaobchádzanie

Podmienky práce v štátnej službe

Dopravný inšpektorát

Držiteľ vozidla je po presťahovaní povinný vykonať zmenu miesta svojho pobytu alebo sídla aj v evidencii vozidiel. V prípade, že došlo k zmene pobytu sú doklady od vozidla neplatné, nakoľko záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti a je potrebné požiadať o ich výmenu do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Ošetrovné

Ošetrovné sa poskytuje za dni a jeho výška je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Tehotenské

Od 1. apríla 2021 vzniká tehotným ženám, ktoré spĺňajú špecifické podmienky, nárok na čerpanie novej nemocenskej dávky „tehotenské“, ktorej účelom je zabezpečiť tehotnej poistenkyni príjem slúžiaci na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve.

Práceneschopnosť, materská, ošetrenie člena rodiny, rodičovské, tehotenské

Zamestnanie so sebou prináša mnohé plánované i prekvapivé situácie. Či už osoba odchádza na materskú dovolenku alebo je dlhodobo práceneschopná, je užitočné aby mala aspoň základné informácie, ktoré ju prevedú svetom úradov a potrebných administratívnych úkonov.

Vybrané e-služby

Oznamovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu

Po zmene adresy trvalého pobytu, ktorú ste povinní hlásiť v príslušnej ohlasovni podľa nového miesta pobytu alebo elektronicky v Centrálnej ohlasovni, by ste si mali splniť oznamovacie povinnosti aj voči iným úradom verejnej správy

Ako poukázať 2 % z daní?

Poukazovanie podielu zaplatenej dane je určené len pre verejnoprávne neziskové organizácie, a teda prijímateľom nemôžu byť fyzické osoby, podnikateľské subjekty, rozpočtové a príspevkové organizácie, cirkev a záujmové združenia.

Vybavujem občiansky preukaz s čipom

Občiansky preukaz je úradný doklad, ktorým sa občania identifikujú pri komunikácii s úradmi. Nová forma občianskych preukazov obsahuje aj čip, ktorý umožňuje elektronické čítanie údajov v ňom uložených. Vďaka tejto technológii môžu občania Slovenskej republiky využívať aj elektronické služby verenej správy.

Rozvod

Rozvod je závažné rozhodnutie každého manželského páru spojené s radikálnymi životnými zmenami, a preto je potrebné dôkladne porozmýšľať nad následkami a zvážiť, či nie je možné rozvodu predísť a manželstvo zachrániť.

Prihlásenie na trvalý pobyt

Miesto, začiatok a skončenie trvalého pobytu ste povinní hlásiť, ak sa trvalo nezdržiavate v zahraničí.

Pandemické nemocenské

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Centrálne úradné doručovanie

Zákon o e-Governmente zaviedol v § 31a povinnosť využívať centrálne komponenty ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) aj pre listinné doručovanie úradných dokumentov a súčasne určil podmienky pre vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a nové spôsoby jeho doručovania.

Aktuálne zloženie vlády SR

Podanie žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov - právnická osoba

Služba umožňuje hospodárskemu subjektu požiadať o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov), vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podanie žiadosti o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov - právnická osoba

Služba umožňuje hospodárskemu subjektu, zapísanému v zozname hospodárskych subjektov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 156 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, požiadať najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov o jeho predĺženie.

Elektronické služby pri prechodnom pobyte

Podanie prihlásenia alebo odhlásenia z prechodného pobytu, prípadne vyžiadania si potvrdenia o pobyte je možné už uskutočniť aj elektronicky. Momentálne sú prostredníctvom portálu ministerstva vnútra dostupné viaceré elektronické služby, ktorých zoznam aj s krátkym popisom nájdete v článku.

Podanie prihlásenia osobne na ohlasovni

Odklad daňového priznania

V nasledujúcom článku nájdete postup ako postupovať v prípade, že potrebujete požiadať o odklad daňového priznania.

Daň z pozemkov

Daň z pozemkov je jednou z dane z nehnuteľností, ktorá patrí do miestnych daní. Daňová povinnosť k dani z pozemkov vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období , v ktorom sa osoba stala vlastníkom pozemku, jeho správcom, nájomcom alebo užívateľom.

Školy a školské zariadenia - otázky a odpovede

V tejto sekcii nájdete vypracované najčastejšie vyhľadávané informácie týkajúce sa škôl a školských zariadení súvisiace s elektronickými schránkami a službami Ústredného portálu verejnej správy

Odhlásenie z trvalého pobytu

Pokiaľ ste sa prihlásili na adresu nového trvalého pobytu, odhlasovať sa zo starej adresy nemusíte. Existujú však výnimky, keď je odhlásenie potrebné vybaviť.

Vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

Doložka právoplatnosti alebo vykonateľnosti je podľa zákona o e-Governmente osobitným typom elektronického úradného dokumentu. Jej obsahové náležitosti uvedený zákon bližšie nešpecifikuje, preto je potrebné vychádzať z osobitných predpisov.

Ochrana súkromia, údajov a obchodné tajomstvo na úseku elektronických komunikácií

Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely trestného konania. Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Sídlom úradu je Bratislava. Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok úradu. Primárnymi predpismi regulujúcimi ochranu osobných údajov v Slovenskej republike sú NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

Živočíchy a rastliny

Živočíchy a rastliny patria do nášho prirodzeného prostredia, a preto sú zákonom chránené. Nezákonné kupčenie či prevoz takýchto zvierat je ilegálny.

Cestovný pas pre deti

Každé dieťa od narodenia potrebuje pri ceste do zahraničia vlastný cestovný pas.

Korupcia

Korupcia ohrozuje právny štát, demokraciu a ľudské práva, podkopáva dobrú vládu, slušnosť a sociálnu spravodlivosť, narúša hospodársku súťaž, bráni hospodárskemu rozvoju a ohrozuje stabilitu demokratických inštitúcií a morálne základy spoločnosti.

Aktivácia schránky

Aktivácia elektronickej schránky je proces, ktorý umožní využívať elektronickú schránku na doručovanie elektronického podania, elektronického úradného dokumentu a doručenky. Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné prijímať od orgánov verejnej moci elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok, ako keby boli doručené v listinnej forme.

Práca v štátnej službe

Štátnu službu možno charakterizovať ako prácu pre štát. Štátna služba sa vykonáva napr. na ministerstvách, iných orgánoch štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo na miestnych orgánoch štátnej správy. Osoba, ktorá vykonáva štátnu službu, je štátny zamestnanec. Činnosť štátneho zamestnanca v rámci výkonu štátnej služby môže zahŕňať odborné úlohy spojené napríklad s rozhodovaním v správnom konaní, prípravou návrhov právnych predpisov, prípravou koncepčných alebo strategických dokumentov. Legislatívna úprava štátnej služby je obsiahnutá v zákone o štátnej službe. Uvedený zákon sa nevzťahuje napr. na štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, profesionálnych vojakov alebo príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorú upravujú osobitné predpisy. Ide o špecifickú oblasť štátnej služby, ktorá nie je predmetom informácií na týchto stránkach.

Druhy štátnej služby a podmienky prijatia do štátnej služby

Založenie, vznik a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

Výberové konanie do štátnej služby

Národné parky a prírodné rezervácie

Národné parky a prírodné rezervácie patria medzi chránené územia.

Komunálny odpad

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Doklady potrebné k začatiu podnikania

Ak ste sa rozhodli začať podnikať , potrebujete zistiť, aké doklady je potrebné predložiť na príslušné úrady, aby ste boli pripravení na vybavovanie oprávnenia na podnikanie. Začať podnikať na Slovensku môžu občania Slovenskej republiky spravidla po dovŕšení plnoletosti, ale aj cudzinci v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.

Register autentifikačných certifikátov

Identifikácia a autentifikácia pri automatizovanom prístupe k informačnému systému/elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci alebo na účely automatizovaného prístupu a disponovania s elektronickou schránkou. Register autentifikačných certifikátov sa spúšťa v zmysle § 22a zákona č. 305/2013 Z. z. o e Governmente.

Výkon práce vo verejnom záujme

Práca vo verejnej službe sa vyznačuje viacerými špecifikami, ktorých cieľom je ochrana verejného záujmu. Príkladom je podmienka bezúhonnosti, postup výberu vedúcich zamestnancov, systém odmeňovania, zákaz vzájomnej podriadenosti blízkych osôb, povinnosť vedúcich zamestnancov podávať majetkové priznanie, zákaz prijímať dary, atď. Keďže zákon o výkone práce vo verejnom záujme sa zameriava predovšetkým na špecifiká výkonu verejnej služby, ostatné oblasti pracovnoprávnych vzťahov týchto zamestnancov sa spravujú Zákonníkom práce. Pri odmeňovaní sa postupuje podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Videonávody pre orgány verejnej moci

V tejto sekcii nájdete videonávody pre orgány verejnej moci, ktoré zobrazujú základné situácie, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, portálom otvorených dát, modulom dotačných schém a s elektronickou schránkou.

Ako sa prihlásiť na strednú školu v SR?

V tejto časti nájdete informácie o tom, kto môže podať prihlášku, o termínoch podania prihlášky na štúdium na strednej škole, o termínoch konania prijímacích skúšok, o podmienkach prijatia na štúdium na strednej škole, ako aj informácie o potrebných dokladoch o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní.

Pobyt občana Únie a jeho rodinného príslušníka na území SR

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá uverejnené na tejto stránke sa týkajú občanov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktorí majú záujem zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Tieto informácie majú pomôcť občanom Únie a ich rodinným príslušníkom zorientovať sa v pravidlách stanovených národnou legislatívou, napomôcť pri registrácii ich pobytu na území Slovenskej republiky.

Požiadavky na pobytové preukazy pre občanov Únie a ich rodinných príslušníkov vrátane rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi Únie

Informácie na tejto stránke majú cudzincovi na Slovensku pomôcť zorientovať sa, vybaviť si alebo požiadať o pobytový preukaz občana EÚ a pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ.

Práva a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti

Informácie v tejto kapitole pomôžu osobám zorientovať sa v ich budúcich alebo súčasných právach a povinnostiach týkajúcich sa nehnuteľností v oblasti súkromného práva.

Postup pri prevode nehnuteľností

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí na Slovensku chcú kúpiť alebo predať nehnuteľnosť a to podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti. Informácie na tejto stránke majú cudzincom na Slovensku pomôcť požiadať na základe písomného návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý podáva účastník konania v listinnej alebo elektronickej forme o prevod nehnuteľností.

Ako pripojiť nehnuteľnosť do distribučnej siete – plyn

Zriadenie novej elektrickej prípojky a pripojenie odberného miesta pre domácnosti

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú všetkých, ktorí na Slovensku vlastnia alebo plánujú si postaviť nehnuteľnosť, alebo užívajú nehnuteľnosť bez zriadenej elektrickej prípojky, alebo pripojeného odberného miesta a potrebujú ju pripojiť do distribučnej sústavy.

Vodovodná prípojka

Internet a telekomunikácie

Práva a povinnosti pre cudzincov, ktorí chcú na Slovensku požiadať o pripojenie na internet a k telefónnym službám.

Cestovné zdravotné poistenie

Pri cestovaní do zahraničia je nevyhnutnosťou mať cestovné poistenie, ktoré pokryje prípadné výdavky spojené so zdravotnými či inými problémami.

Cestovanie do zahraničia

Pred vycestovaním do zahraničia je dôležité vedieť aspoň základné informácie o krajine, do ktorej cestujete - aké doklady sú potrebné pre vstup do krajiny, či sú potrebné víza, v akej mene sa v krajine platí. V dnešných časoch sa čoraz viac oplatí informovať aj o bezpečnostnej situácii v cieľovej destinácii a zistiť si aspoň základné informácie o zvyklostiach, tradíciách, miestnych či náboženských pomeroch.

Právo priemyselného vlastníctva

V tejto časti nájdete informácie, čo je právo priemyselného vlastníctva a aké práva s ním súvisia. Ďalej sa dozviete užitočné rady, ako si jednotlivé práva priemyselného vlastníctva registrovať, t.j. ako postupovať pri prihlasovaní patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, topografií polovodičových výrobkov a označení pôvodu a zemepisných označení výrobkov.

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov chránia predmety, ktorých kvalita alebo vlastnosti vyplývajú z prírodných podmienok alebo sú spojené s určitým zemepisným územím povesťou, tradíciou, dobrým menom, ktoré má zemepisný pôvod. Podmienky udelenia, práva majiteľa ochrannej známky a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Topografia polovodičových výrobkov

Topografia polovodičových výrobkov chráni vzájomne súvisiace zobrazenia trojrozmerného usporiadania vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá. Podmienky registrácie, práva majiteľa ochrannej známky a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Ochranná známka

Ochranná známka chráni grafické znázornenie vrátane osobných mien, písmen, číslic, kresieb a tvarov, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby. Podmienky registrácie, práva majiteľa ochrannej známky a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Úžitkový vzor

Úžitkový vzor chráni nové priemyselne využiteľné technické riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovej činnosti z oblasti techniky. Podmienky registrácie, práva majiteľa úžitkového vzoru a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Dizajn

Dizajn chráni nový vzhľad výrobku alebo jeho časti (znaky línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry, materiálov, zdobení). Podmienky registrácie, práva majiteľa dizajnu a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Patent

Patent chráni vynález, ktorý je nový, priemyselne využiteľný a je výsledkom vynálezcovej činnosti. Podmienky registrácie, práva majiteľa patentu, informácie spojené s podávaním prihlášky a základné rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom nájdete v nasledujúcom článku.

Dočasné alebo trvalé prevezenie motorového vozidla do iného členského štátu

Vo všeobecnosti v EÚ platí, že svoje auto musíte zaregistrovať v krajine, v ktorej máte miesto obvyklého pobytu.

Pravidlá cestnej premávky

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí Slovensko navštívia, alebo na Slovensku žijú alebo pracujú a chcú viesť motorové vozidlo (primárne osobný automobil). Informácie na tejto stránke majú cudzincom na Slovensku byť nápomocné pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávke, čím sa vytvoria predpoklady pre ich bezpečnosť, ako aj pre bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Uzavretie povinného poistenia motorového vozidla

Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinne zmluvné poistenie motorových vozidiel. Z tohto poistenia sa kryjú škody, ktoré spôsobí poistený iným účastníkom cestnej premávky. Uvedené informácie vám pomôžu pri uzatváraní povinne zmluvného poistenia motorových vozidiel a v prípade dopravnej nehody pri vybavovaní poistných udalostí.

Kúpa a predaj motorového vozidla v inom členskom štáte

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú občanov SR, ako aj cudzincov, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt a zakúpili vozidlo evidované v inom členskom štáte EÚ.

Správa pokút zaznamenaných pri riadení motorového vozidla

Ak máte podozrenie, že ste pri vedení vozidla spáchali priestupok a bola vám uložená pokuta alebo iná sankcia, môžete si tieto informácie overiť aj pomocou elektronických služieb Ministerstva vnútra.

Dedičstvo nachádzajúce sa v Slovenskej republike

Informácie sú určené pre dediča (cudzinca), aby sa dozvedel základné informácie potrebné k prechodu vlastníckeho práva, ak majetok zdedil na základe dedičského rozhodnutia vydaného príslušným orgánom v inom členskom štáte EÚ a nachádza sa na území Slovenskej republiky.

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je všeobecná daň = vzťahuje sa na všetky tovary a služby.

Daň z poistenia

Daň z poistenia je nepriamou daňou a jej predmetom je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.

Daň z príjmu

Daň z príjmov je povinný zaplatiť každý občan, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 207,10 €. Daňové priznanie musí byť podané na daňovom úrade do 31. marca. Do tohto termínu musí byť daň aj zaplatená.

Predaj nehnuteľnosti na území SR z hľadiska dane z príjmov

Príjem fyzickej osoby z predaja nehnuteľnosti na území SR sa zdaňuje daňou z príjmu fyzickej osoby. Daňovú povinnosť z tohto príjmu vysporiadate prostredníctvom daňového priznania.

Spotrebné dane

Spotrebné dane nepatria medzi dane, ktoré by priamo platili bežné fyzické alebo právnické osoby. Platia ich však nepriamo - pri nákupe uvedených vybraných druhov tovarov, keďže spotrebná daň je zahrnutá v predajnej cene.

Spotrebiteľ

Kto je a kto nie je spotrebiteľom a ako definuje spotrebiteľa zákon? Pri uplatňovaní spotrebiteľských práv by ste mali najskôr zistiť, či ste spotrebiteľom v zmysle zákona, alebo iným zákazníkom, na ktorého sa práva spotrebiteľa nevzťahujú.

Ako postupovať v prípade reklamácie?

Spotrebiteľ má v zásade právo na kúpu tovaru a služieb v bezchybnom stave. Ak bol spotrebiteľovi dodaný tovar alebo služba s chybami, môže si toto právo uplatniť v rámci reklamačného konania.

Ako reklamovať chybný (vadný) výrobok

Spotrebiteľ pri kúpe očakáva, že výrobok je v bezchybnom stave. Ak bol spotrebiteľovi dodaný výrobok s chybami (zákon používa pojem „vady“), môže si svoje práva uplatniť v rámci reklamačného konania. Obsahom tohto manuálu pre spotrebiteľov sú kľúčové informácie, ktoré sa týkajú chybných (vadných) výrobkov, reklamácie a povinností predávajúceho po predaji chybného (vadného) výrobku.

Kde hľadať pomoc v spotrebiteľských záležitostiach?

Každý spotrebiteľ má právo na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly. V nasledujúcom článku sa dozviete, na ktoré inštitúcie sa môže spotrebiteľ obrátiť v prípade, že bol ukrátený na svojich právach.

Nekalé obchodné praktiky

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá v spotrebiteľských vzťahoch nekoná v rámci svojho podnikania, zamestnania alebo povolania. Kedy sa obchodná praktika považuje za nekalú, aké za ňu hrozia sankcie a kde sa môže spotrebiteľ obrátiť, aby boli jeho práva chránené?

Ako postupovať, ak mám podozrenie, že vlastním nebezpečný výrobok?

Obsah tohto manuálu je určený pre spotrebiteľskú verejnosť ako pomôcka pre ľahšiu orientáciu v problematike nebezpečných výrobkov, okrem kozmetických výrobkov, potravín, liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré patria do pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva SR.

Konanie vo veci drobného nároku

Výhodou konaní vo veciach drobného nároku je, že za splnenia zákonných podmienok nemusia účastníci konania v bagateľných sporoch chodiť na súdne pojednávania, čo celý proces výrazne zefektívňuje a zrýchľuje. Viac informácií sa dozviete v texte nižšie.

Volebné právo občanov EÚ na území Slovenska

Informácie na tejto stránke majú občanom iných členských štátov EÚ na Slovensku pomôcť zorientovať sa v tom, aké majú práva pri voľbách do orgánov územnej samosprávy a do Európskeho parlamentu. Výkon volebného práva je typickou situáciou, ktorá si vyžaduje prítomnosť cudzinca v obci, vykonať volebný akt musí sám, osobne. Obec každému voličovi zasiela na adresu pobytu informáciu o mieste a čase konania volieb a je na voličovi, aby sa rozhodol či volebný akt vykoná alebo nie.

Informácie k udeleniu štátneho občianstva Slovenskej republiky pre cudzincov žijúcich na území Slovenskej republiky

Štátne občianstvo je trvalý politicko-právny vzťah fyzickej osoby ku konkrétnemu štátu, najčastejšie štátu, v ktorom fyzická osoba žije, pričom obsahom tohto vzťahu sú práva a povinnosti určené právnym poriadkom každého štátu.

Ako si vybaviť alternatívny autentifikátor?

Alternatívny autentifikátor je nová možnosť, ktorá dotknutým osobám bez slovenského občianskeho preukazu alebo bez dokladu o pobyte umožní prístup do elektronickej schránky. Vybavia si ho na oddelení dokladov polície alebo cudzineckej polície od 1. marca 2017.