Informačné obsahy - Všetky

Žiadosť o vydanie cestovného pasu

Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu. Občan, ktorému má byť cestovný pas vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný.

Cestovné doklady a náhradné cestovné doklady

Na cestovanie mimo krajín EÚ potrebuje občan Slovenskej republiky cestovný pas. Požiadať o jeho vydanie môže na oddelení dokladov v mieste trvalého alebo prechodného bydliska alebo v mieste, kde sa zdržiava.

Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku

Rodičovská dovolenka je obdobie predlžujúce lehotu materskej dovolenky súvisiacej s pôrodom a so starostlivosťou o novonarodené dieťa.

Cestovanie do zahraničia

Pred vycestovaním do zahraničia je dôležité vedieť aspoň základné informácie o krajine, do ktorej cestujete - aké doklady sú potrebné pre vstup do krajiny, či sú potrebné víza, v akej mene sa v krajine platí. V dnešných časoch sa čoraz viac oplatí informovať aj o bezpečnostnej situácii v cieľovej destinácii a zistiť si aspoň základné informácie o zvyklostiach, tradíciách, miestnych či náboženských pomeroch.

Tehotenské

Tehotné ženy, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, majú nárok na čerpanie novej nemocenskej dávky „tehotenské“, ktorej účelom je zabezpečiť tehotnej poistenkyni príjem slúžiaci na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve.

Narodenie - sprievodca

Stručný prehľad jednotlivých krokov, ktoré je potrebné vybaviť, kedy, kde a s akými dokumentmi.

Materská dovolenka

Tehotná zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr od 8. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Materské

Dávka, resp. finančný príspevok poskytovaný poistenkyni z dôvodu tehotenstva, starostlivosti o narodené dieťa alebo inému poistencovi z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do troch rokov.

Rodný list

Rodný list je verejná listina, ktorú vydáva matričný úrad pri narodení dieťaťa. Rodný list je vystavený automaticky za predpokladu, že bola podpísaná „Dohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa“.

Zmena a prerušenie živnosti

Cestovné náhrady

Poskytovanie cestovných náhrad, náhrady pri zahraničných pracovných cestách, náhrady pri výkone práce v zahraničí.

Podpora podnikania v zahraničí

Plán technických odstávok

Ukončenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ktorému predchádza jej zrušenie.

Správne poplatky za cestovný pas

Za vydanie cestovného pasu je občan povinný zaplatiť poplatok pri podaní žiadosti o doklad.

Ako poukázať 2 % z daní?

Poukazovanie podielu zaplatenej dane je určené len pre verejnoprávne neziskové organizácie, a teda prijímateľom nemôžu byť fyzické osoby, podnikateľské subjekty, rozpočtové a príspevkové organizácie, cirkev a záujmové združenia.

Plnomocenstvo

Písomné plnomocenstvo je listina, ktorou sa preukazuje, že medzi zástupcom (splnomocnencom) a zastúpeným (splnomocniteľom) bola uzatvorená dohoda o zastúpení.

Postup pri prevode nehnuteľností

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí na Slovensku chcú kúpiť alebo predať nehnuteľnosť a to podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti. Informácie na tejto stránke majú cudzincom na Slovensku pomôcť požiadať na základe písomného návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý podáva účastník konania v listinnej alebo elektronickej forme o prevod nehnuteľností.

Daň z pozemkov

Daň z pozemkov je jednou z dane z nehnuteľností, ktorá patrí do miestnych daní.

Žiadosť o uloženie listiny do zbierky listín

Vyhlásenie o prístupnosti

Dražby, exekúcie

Dlží vám niekto peniaze alebo naopak, neplatíte svoje dlhy? V nasledujúcom texte sa dozviete, ako získať svoje peniaze späť, alebo ako postupovať, ak sa voči vám vedie exekučné konanie.

Najčastejšie otázky a odpovede

Výpis z registra trestov pre právnickú osobu

1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakladá trestnú zodpovednosť právnických osôb. Na základe tohto zákona je možné za spáchanie trestného činu postihovať nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby – firmy (obchodné spoločnosti, občianske združenia, družstvá).

Uznávanie štúdia základnej a strednej školy v zahraničí

Ak dieťa s povinnou školskou dochádzkou absolvovalo časť alebo celé štúdium v zahraničí, po návrate si musí dať svoje štúdium uznať. V prípade uznávania ročníkov sa zákonný zástupca musí obrátiť so žiadosťou na kmeňovú školu, ktorej riaditeľ rozhodne o uznaní ročníka, prípadne predpíše komisionálne skúšky z chýbajúcich povinných predmetov. O uznaní ukončeného vzdelania zo základnej alebo strednej školy v zahraničí rozhoduje príslušný okresný úrad.

Ako postupovať v prípade, že sa stránka Ústredného portálu verejnej správy nezobrazuje korektne?

Ako postupovať pri prihlásení na Ústredný portál verejnej správy prostredníctvom eID karty?

Kúpil som auto z iného okresu

Pri kúpe auta je potrebné splniť viacero evidenčných povinností. Ak ste ako nový držiteľ motorového vozidla z iného okresu ako bol pôvodný majiteľ auta, musíte požiadať o zápis vozidla do evidencie, vymeniť osvedčenie o evidencii vozidla, zaplatiť poplatok a zmeniť aj tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Požiadať o zápis ako nový držiteľ vozidla môžete elektronicky alebo osobne na dopravnom inšpektoráte.

Práca v štátnej službe

Štátnu službu možno charakterizovať ako prácu pre štát. Štátna služba sa vykonáva napr. na ministerstvách, iných orgánoch štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo na miestnych orgánoch štátnej správy. Osoba, ktorá vykonáva štátnu službu, je štátny zamestnanec. Činnosť štátneho zamestnanca v rámci výkonu štátnej služby môže zahŕňať odborné úlohy spojené napríklad s rozhodovaním v správnom konaní, prípravou návrhov právnych predpisov, prípravou koncepčných alebo strategických dokumentov. Legislatívna úprava štátnej služby je obsiahnutá v zákone o štátnej službe. Uvedený zákon sa nevzťahuje napr. na štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, profesionálnych vojakov alebo príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorú upravujú osobitné predpisy. Ide o špecifickú oblasť štátnej služby, ktorá nie je predmetom informácií na týchto stránkach.

Potrebujem odpis registra trestov

Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú všetky údaje zaznamenané v registri trestov.

Výkon práce vo verejnom záujme

Práca vo verejnej službe sa vyznačuje viacerými špecifikami, ktorých cieľom je ochrana verejného záujmu. Príkladom je podmienka bezúhonnosti, postup výberu vedúcich zamestnancov, systém odmeňovania, zákaz vzájomnej podriadenosti blízkych osôb, povinnosť vedúcich zamestnancov podávať majetkové priznanie, zákaz prijímať dary, atď. Keďže zákon o výkone práce vo verejnom záujme sa zameriava predovšetkým na špecifiká výkonu verejnej služby, ostatné oblasti pracovnoprávnych vzťahov týchto zamestnancov sa spravujú Zákonníkom práce. Pri odmeňovaní sa postupuje podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kolektívne vyjednávanie a rovnaké zaobchádzanie

Prihlásenie nového držiteľa vozidla z iného okresu osobne

Narodenie

Príchod nového člena do rodiny patrí medzi tie najkrajšie životné okamihy. Zároveň so sebou prináša mnoho úradných povinností, ktoré je nutné vybaviť v čo možno najkratšom čase pred aj po narodení dieťaťa. V tejto sekcii nájdete nutné administratívne úkony, ohlasovacie povinnosti a informácie o možných príspevkoch od štátu, na ktoré majú rodičia nárok.

Dávky poskytované Sociálnou poisťovňou

Odklad daňového priznania

V nasledujúcom článku nájdete postup ako postupovať v prípade, že potrebujete požiadať o odklad daňového priznania.

Zmluva (Ako napísať zmluvu)

Všeobecný a zjednodušený náčrtok pre postup pri písaní zmluvy.

Register autentifikačných certifikátov

Identifikácia a autentifikácia pri automatizovanom prístupe k informačnému systému/elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci alebo na účely automatizovaného prístupu a disponovania s elektronickou schránkou. Register autentifikačných certifikátov sa spúšťa v zmysle § 22a zákona č. 305/2013 Z. z. o e Governmente.

Návody na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať

Usmernenie ku konaniu o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ÚPVS

Príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Každá osoba, ktorá sa stará o narodené dieťa, si môže požiadať o príspevky, ktoré vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Sú to príspevky slúžiace na zlepšenie finančnej situácie rodiny, do ktorej sa narodilo dieťa. Ide buď o opakujúce sa príspevky, alebo príspevky poskytované jednorazovo.

Zbrojný preukaz

Dôležité skutočnosti o zbrojnom preukaze.

Vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia SR

eID karta

Potrebujem výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou SR. Dokument preukazuje, či fyzická osoba bola, alebo nebola právoplatné odsúdená. Výpis z registra trestov môžete potrebovať napríklad pri nástupe do novej práce alebo v súvislosti s vybavovaním niektorých dokladov, či povolení.

Daň z príjmu

Daň z príjmov je povinný zaplatiť každý občan, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 207,10 €. Daňové priznanie musí byť podané na daňovom úrade do 31. marca. Do tohto termínu musí byť daň aj zaplatená.

Daň z motorových vozidiel/ Cestná daň

Za každé motorové vozidlo, ktoré využíva cestnú sieť Slovenskej republiky a je používané na podnikateľskú činnosť, musí jeho vlastník alebo držiteľ odvádzať daň za motorové vozidlo. Cestná daň, ako sa aj inak nazýva, sa vypočítava podľa rôznych parametrov, ktoré nájdete v tomto článku.

Centrálne úradné doručovanie

Zákon o e-Governmente zaviedol v § 31a povinnosť využívať centrálne komponenty ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) aj pre listinné doručovanie úradných dokumentov a súčasne určil podmienky pre vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a nové spôsoby jeho doručovania.

Doklady potrebné k začatiu podnikania

Ak ste sa rozhodli začať podnikať , potrebujete zistiť, aké doklady je potrebné predložiť na príslušné úrady, aby ste boli pripravení na vybavovanie oprávnenia na podnikanie. Začať podnikať na Slovensku môžu občania Slovenskej republiky spravidla po dovŕšení plnoletosti, ale aj cudzinci v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií získaných v zahraničí

Pri vysokej mobilite, ktorú podporuje a zabezpečuje členstvo v Európskej únii, majú ľudia možnosť študovať a pracovať v zahraničí. Po príchode späť na Slovensko si môžu svoje vzdelanie a skúsenosti dať uznať aj tunajšími úradmi. Zabezpečia si tak, že ich investícia do budúcnosti bude aj doma akceptovaná.

Občiansky preukaz s čipom - doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

Pokiaľ ste v predchádzajúcom článku nenašli riešenie svojho problému týkajúceho sa občianskeho preukazu s čipom, vypracovali sme pre vás doplňujúce otázky a odpovede, v ktorých nájdete bližšie informácie.

Kvalifikovaný elektronický podpis - najčastejšie otázky a odpovede

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Oslobodenie od súdnych poplatkov rozlišujeme zákonné a na základe rozhodnutia súdu. Zákonné oslobodenie je upravené v zákone o súdnych poplatkoch a oslobodenie na základe rozhodnutia súdu je upravené v Civilnom sporovom poriadku.

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SR

Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy zriaďuje Národná rada SR zákonom.

Nové auto a evidenčné úkony s ním spojené

Kúpa auta je dnes bežnou záležitosťou, ktorou prechádzajú tisícky občanov. Auto si môžete zadovážiť priamo od predajcu, v bazári alebo sami od predchádzajúceho majiteľa. Ak si nezaplatíte špeciálnu službu, musíte sa o prepis držby postarať sami na dopravnom inšpektoráte podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Elektronické služby evidencie vozidiel

Civilné letectvo

Letová spôsobilosť, prevádzka lietadiel, licencovanie leteckého personálu, letecké navigačné služby, letiská a stavby v ochranných pásmach, bezpečnostná ochrana civilného letectva

Daňová povinnosť pri prenájme nehnuteľnosti

Keďže je príjem z prenájmu zdaniteľným príjmom, musia ho prenajímatelia bytov priznať.

Výkon verejnej moci (orgány verejnej moci)

Najčastejšie otázky a odpovede spájané s výkonom elektronickej verejnej moci.

Podania na ústrednom portáli - najčastejšie otázky a odpovede

Ako získam zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.

Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu elektronicky (odhlásenie vozidla z evidencie)

Colné postupy pri dovoze a vývoze v rámci Colného kódexu Únie

Podmienky na podanie elektronického dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia sa týkajú fyzických aj právnických osôb, ktoré na Slovensko dovážajú tovar z tretích krajín alebo zo Slovenska vyvážajú tovar do tretích krajín.

Daň z poistenia

Daň z poistenia je nepriamou daňou a jej predmetom je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.

Ochrana duševného vlastníctva

Autor, výkonný umelec, tvorca, pôvodca vynálezu, dizajnu atď. profituje zo svojho diela či výtvoru. Z tohto dôvodu predstavuje použitie predmetov duševného vlastníctva bez súhlasu taký zásah do ich práv, ktorý môže viesť k postihu v priestupkovom, občianskom súdnom či trestnom konaní.

Spotrebné dane

Spotrebné dane nepatria medzi dane, ktoré by priamo platili bežné fyzické alebo právnické osoby. Platia ich však nepriamo - pri nákupe uvedených vybraných druhov tovarov, keďže spotrebná daň je zahrnutá v predajnej cene.

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je všeobecná daň = vzťahuje sa na všetky tovary a služby.

Predaj nehnuteľnosti na území SR z hľadiska dane z príjmov

Príjem fyzickej osoby z predaja nehnuteľnosti na území SR sa zdaňuje daňou z príjmu fyzickej osoby. Daňovú povinnosť z tohto príjmu vysporiadate prostredníctvom daňového priznania.

Ako získam číslo EORI v Slovenskej republike?

Informácie k získaniu čísla EORI (Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov) sú určené pre hospodárske subjekty, ktoré majú záujem komunikovať s colnými orgánmi členských štátov EÚ.

Zdaňovanie v Slovenskej republike

Ak ste občanom EÚ a pracujete na území SR u slovenského zamestnávateľa, váš príjem zo závislej činnosti podlieha dani z príjmov na území SR v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Návod na použitie portálu

Overovanie zahraničných verejných listín

Slovenská republika je viazaná Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Tento dohovor sa vzťahuje na verejné listiny, ktoré boli vyhotovené na území jedného zmluvného štátu a majú sa predložiť na území iného zmluvného štátu.

Vzájomné uznávanie výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú špecifikácie Únie

V tejto časti nájdete informácie o vzájomnom uznávaní výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú špecifikácie Únie, o postupe a platnej legislatíve, najčastejšie otázky a odpovede, a na koho sa možno obrátiť.

Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

Aby mohol byť výrobok uvedený na trh Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, musí byť bezpečný. To znamená, že musí byť v súlade so všetkými pravidlami (požiadavkami), ktoré sa naň vzťahujú. Pravidlá môžu byť harmonizované alebo neharmonizované.

Poskytovanie slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií za úhradu

Slovenské technické normy (STN) a technické normalizačné informácie (TNI) sú technické normy prijaté slovenským národným normalizačným orgánom.

Videonávody

V tejto sekcii nájdete videonávody, ktoré jednoduchým spôsobom zobrazujú základné situácie, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, elektronickou schránkou, alebo pri inštalácií základných aplikácií a programov.

Práva cestujúcich – služby cestovného ruchu

Informácie sa týkajú práv pre cestujúcich, ktorí využívajú leteckú, autobusovú autokratovú, lodnú a železničnú dopravu. Dozviete sa čo obsahuje balík cestovných služieb a spojených cestovných služieb a ako postupovať v prípade porušenia práv cestujúcich v doprave, ktorá je súčasťou balíka cestovných služieb.

Vybavujem občiansky preukaz s čipom

Občiansky preukaz je úradný doklad, ktorým sa občania identifikujú pri komunikácii s úradmi. Nová forma občianskych preukazov obsahuje aj čip, ktorý umožňuje elektronické čítanie údajov v ňom uložených. Vďaka tejto technológii môžu občania Slovenskej republiky využívať aj elektronické služby verenej správy..

Vybavujem občiansky preukaz elektronicky

O vydanie občianskeho preukazu s čipom môžete požiadať aj bez potreby osobnej návštevy oddelenia dokladov Policajného zboru, a to cez elektronickú službu.

Elektronické služby súvisiace s občianskym preukazom

Pre občanov, ktorí sú majiteľmi občianskeho preukazu s čipom (eID) a aktívne ho využívajú na prístup k elektronickým službám verejnej správy, sú na ústrednom portáli dostupné elektronické služby ministerstva vnútra a ministerstva zahraničných vecí súvisiace priamo s občianskym preukazom.

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používateľov Ústredného portálu verejnej správy.

Pandemické nemocenské

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Povinná výbava vozidla

Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod

Podávanie návrhu (podnetu) na začatie konania o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom

Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Zmena držiteľa vozidla

Aktivácia a elektronické doručovanie

Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke zákonom ustanovených listín obchodného registra

Podanie žiadosti o predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov - fyzická osoba

Služba umožňuje hospodárskemu subjektu, zapísanému v zozname hospodárskych subjektov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 156 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, požiadať najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektoch o jeho predĺženie.

Podanie žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov - právnická osoba

Služba umožňuje hospodárskemu subjektu požiadať o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov), vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podanie žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov - fyzická osoba

Služba umožňuje hospodárskemu subjektu požiadať o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov), vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Konanie vo veci drobného nároku

Výhodou konaní vo veciach drobného nároku je, že za splnenia zákonných podmienok nemusia účastníci konania v bagateľných sporoch chodiť na súdne pojednávania, čo celý proces výrazne zefektívňuje a zrýchľuje. Viac informácií sa dozviete v texte nižšie.

Pravidlá týkajúce sa zodpovednosti a povinného poistenia na Slovensku v súvislosti s pobytom alebo zamestnaním

Registrácia živnosti

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených zákonom o živnostenskom podnikaní.

Ako reklamovať chybný (vadný) výrobok

Spotrebiteľ pri kúpe očakáva, že výrobok je v bezchybnom stave. Ak bol spotrebiteľovi dodaný výrobok s chybami (zákon používa pojem „vady“), môže si svoje práva uplatniť v rámci reklamačného konania. Obsahom tohto manuálu pre spotrebiteľov sú kľúčové informácie, ktoré sa týkajú chybných (vadných) výrobkov, reklamácie a povinností predávajúceho po predaji chybného (vadného) výrobku.

Nekalé obchodné praktiky

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá v spotrebiteľských vzťahoch nekoná v rámci svojho podnikania, zamestnania alebo povolania. Kedy sa obchodná praktika považuje za nekalú, aké za ňu hrozia sankcie a kde sa môže spotrebiteľ obrátiť, aby boli jeho práva chránené?

Návod k elektronickej službe

Otázky a odpovede

Powered by RSS 2 HTML