28,6 milliarder skattekroner på vei

I dag får 3 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt. 2,5 millioner får tilsammen igjen 28,6 milliarder kroner på skatten.

Likevel skatteoppgjør i juni

Skattedirektoratet har funnet en løsning som gjør at flesteparten av dem som fikk selvangivelse for næringsdrivende på grunn av små næringsinntekter, likevel vil kunne få skatteoppgjør i juni.

Mistanke om svindel med tørrfisk

Tollvesenet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim startet i går en samlet aksjon mot fiskeeksportører i Hordaland, Oslo og Nordland.

Mistenker skjulte formuer bak utenlandske kort

Skatteetaten setter nå i gang gransking av 25 nordmenn etter mistanke om at de har skjult penger i utlandet. Disse har brukt utenlandske betalingskort i Norge for mellom 600 000 og 3,6 millioner kroner.

Nær 328 milliarder kroner fra personlige skattytere

Skatteoppgjøret for 2008 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med nær 328 milliarder i skatt.

Papirløst skatteoppgjør? Husk å gå på nett!

Har du valgt papirløst skatteoppgjør, må du huske å lese det elektroniske skatteoppgjøret ditt innen sju dager.

Kommentar fra skattedirektør Svein Kristensen til Riksrevisjonens rapport om kontroll med grunnlagsdata og selvangivelser

Riksrevisjonen har hatt en viktig og grundig gjennomgang av etatens kontroll med grunnlagsdata og selvangivelser. Revisjonen tar opp flere viktige spørsmål som jeg tar alvorlig.

Kommentar til høyesterettsdom om svarte tjenester

Høyesterett har nå slått fast at kjøper av svarte tjenester kan risikere fengselstraff. En hytteeier er dømt for medvirkning til svart arbeid ved å kjøpe svarte tjenester. Han fikk 21 dagers ubetinget fengsel.

Nesten 342 milliarder kroner fra personlige skattytere

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2009 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med nesten 342 milliarder kroner i skatt.

Nye avtaler med skatteparadis-land

Norge har nå undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 22 skatteparadisland. Avtalene gir Skatteetaten rett til å innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner og er viktig i arbeidet med å avdekke skjulte verdier fra beskatning i skatteparadiser. 

Skattepenger på vei

Over 2,1 millioner skattytere får i løpet av denne og neste uke til sammen nesten 22 mrd. kroner overført på konto. 444 000 skattytere må betale restskatt.

Tap av fradrag ved kontant betaling

Fra 1. januar 2011 taper næringsdrivende retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ved kontant betaling over 10 000 kroner. Næringsdrivende må derfor bruke bank for å betale for varer og tjenester.

Utlignet petroleumsskatt på 154 milliarder kroner for 2009

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 154 milliarder kroner for 2009. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper med virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Listen viser også at statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon blir på 9,1 milliarder kroner. Petroleumsskatten betales i løpet av inntektsåret fordelt på seks terminer, og for 2010 utgjør terminskatten 178 milliarder kroner.

900 000 leverte selvangivelsen på nett

I alt vel 900 000 hadde levert selvangivelsen på nett da fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Dette er vel 30 000 flere enn i fjor.

Automatisk utsendelse av vedtaksutkast ved klage på likning

Skattytere skal heretter automatisk få tilsendt skattekontorets utkast til vedtak i skatteklagenemnda. Dette vil bidra til å styrke skattyters rettssikkerhet.

Bøter og inndragning etter samlet tørrfiskaksjon

ØKOKRIM har utferdiget forelegg på bøter og inndragning med til sammen 8,5 millioner kroner mot tre virksomheter i Bergen og Drammen for overtredelse av tolloven ved eksport av tørrfisk og tørrfiskprodukter til Nigeria.

185,2 milliarder kroner oljeskatt

Likningen ved Oljeskattekontoret for inntektsåret 2005.

263 milliarder i skatt fra personlige skattytere

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2005 viser økning i skatteinngangen fra personlige skattytere. Det ble utliknet skatt og trygdeavgift for 263 mrd. kroner fra pensjonister, lønnstakere og personlig næringsdrivende for inntektsåret 2005. Dette er 13 mrd. kroner mer enn for inntektsåret 2004, viser tall fra Skattedirektoratet.

Mange leverte på nett siste døgn

Nesten 2 millioner leverte selvangivelsen elektronisk innen fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Flest leverte på nett, en økning fra 1 255 536 i fjor til 1 400 031 i år.

Samarbeid mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget?

Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. Kan noe av forklaringen være vårt velutviklede velferdssystem, når vi til tross for høye levekostnader er så lykkelige her i landet. Og gjør vi nok for å ta vare på velferden?

Advarer mot falske e-poster

Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut et betydelig antall falske e-poster om skatterefusjon fra en adresse som utgir seg for å være fra Skatteetaten eller Altinn. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.

Fikk skattetips av finansministeren

Det er ikke alle som får hjelp av selveste finansminister Sigbjørn Johnsen, men på Oslo S og andre steder i landet står dyktige veiledere klare til å hjelpe deg med selvangivelsen.

Slår inn åpne dører om klageordningen for skatt

Skattedirektør Hans Christian Holte kommenterer artiklene i Dagens Næringsliv om skatteklagenemdene:

Svindelforsøk - falske e-poster

Skatteetaten har i dag fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster om identifikasjon. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.

Nå kan du få halv skatt i november

Skatteetaten åpner for at arbeidsgivere og pensjonsutbetalere kan foreta redusert skattetrekk allerede i november i stedet for desember.

Nye oppgaver til Skatteetaten fra Tollvesenet

Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved import fra Tollvesenet til Skatteetaten. I tillegg overtar Skatteetaten ansvaret for alle innkrevingsoppgaver.

Falske e-poster: Ikke oppgi kredittkortinformasjon

Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster med emnefelt: "er berettiget til a motta en skatterefusjon pa: 6874,44 NOK". E-posten er ikke fra Skatteetaten men et forsøk på svindel.

Nå bør du sjekke skattekortet ditt for 2018

Det er viktig å sjekke at opplysningene som brukes i skattekortet stemmer, slik at skattetrekket blir mest mulig riktig.

Siste frist for å levere skattemelding for næringsdrivende

Dagen før fristen har 7 av 10 næringsdrivende allerede levert skattemeldingen. Har du ikke levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt onsdag 31. mai for å unngå tvangsmulkt.

No er skattemeldinga her

4,8 millionar skattemeldingar blir i dag tilgjengelege for lønnsmottakarar, pensjonistar og næringsdrivande. Hugs å kontrollere at opplysningane stemmer.

En av tre får hjelp med skattemeldingen

En av tre opplyser at de får hjelp med skattemeldingen. Det viser en undersøkelse Opinion nylig har utført for Skatteetaten. 

Ny finansveileder hjelper deg å få riktig skatt

Skatteetaten har laget en ny digital veileder for aksjer og verdipapirer. Veilederen skal hjelpe deg med å fylle ut skattemeldingen riktig.

Kampen mot arbeidskriminalitet: Sterkere sammen

Hans Christian Holte, skattedirektør Skatteetaten og andre kontrolletater har økt innsatsen mot arbeidslivskriminalitet både gjennom økt samarbeid i sju dedikerte a-krimsentre landet rundt, og gjennom økt antall årsverk i etatenes linjeorganisasjoner. Erfaringene så langt er gode. Vi begynner å få inn resultater som viser at samarbeidet har effekt, samtidig som vi også opplever noen utfordringer.

Du må stå i manntallet for å kunne stemme

For å kunne stemme ved høstens kommune- og fylkestingsvalg 12. september må du stå oppført i folkeregisteret med riktig navn og adresse i den kommunen eller bydelen du skal stemme. Fristen for å melde flytting til folkeregisteret er 30. juni.

Endringer i gavefradragsordningen fra 1.1.2011

Alle tros- og livssynssamfunn må oppfylle kravet til nasjonalt omfang og må sende inn ny søknad om godkjenning for å være omfattet av gavefradragsordningen. Skal du gi gaver til tros- og lissynssamfunn i år bør du derfor være oppmerksom på dette. I tillegg kan du i 2011 også få fradrag for gaver gitt til organisasjoner i EØS-området.

Merverdiavgift på kjøp av elektroniske tjenester

Fra 1. juli 2011 må du som privatperson i Norge betale merverdiavgift når du kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Eksempler på slike tjenester er musikk, programvare og online-dataspill.

Lavere rente? Sjekk skattekortet

Trass i den kraftige rentenedgangen fra bankene de siste månedene, er det altfor få som har endret skattekortet. Tusenvis kan derfor risikere restskatt neste år.

Siste frist for boligopplysninger: tirsdag 1. februar

Tirsdag 1. februar er siste frist til å levere boligopplysninger for å få likningsverdien forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Å bygge tillit er viktig, men kontroll trengs

Norge er trolig et av verdens mest tillitsbaserte samfunn. Skatteetaten har derfor dreid mye av innsatsen mot det som er mest effektivt, nemlig forebygging, gode digitale løsninger, internasjonal informasjonsutveksling og god dialog med borgere og næringsdrivende.

Skatteetaten har innført flere tiltak i forbindelse med koronaviruset

For å forhindre ytterligere smitte av koronaviruset og samtidig sørge for at Skatteetaten så godt som mulig opprettholder sine kritiske tjenester, innføres det flere tiltak.

Flypassasjeravgiften foreslås opphevet for perioden 1. januar 2020 tom. 31. oktober 2020

Regjeringen har idag lagt fram forslag for Stortinget om å oppheve flypassasjeravgiften for flyginger i perioden januar til og med oktober 2020.

Påvirker koronakrisen din privatøkonomi? Nå kan det være lurt å sjekke skattekortet

Du kan enkelt sjekke og endreskattekortet ditt på skatteetaten.no. – Slik kan du unngå restskatt neste år, eller for høy skatt i tiden som kommer, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteetatens evaluering av Transocean-saken

Skatteetaten har gjennomført en evaluering av etatens største sakskompleks, Transocean, og fant flere læringspunkter.

Evaluering av innsats mot bakmenn og uttaksledd

Skatteetaten gjør årlig en rekke analyser for å skaffe seg ny kunnskap om skatte- og avgiftsunndragelser og arbeidslivskriminalitet for å være bedre i stand til å benytte de riktige virkemidler mot ulike aktører i risikobildet.

Skattemelding for næringsdrivende: Fristen nærmer seg

I fjor ble ett av ti selskaper ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering av skattemelding for næringsdrivende. Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt torsdag 31. mai.

To-do-liste til digitaliseringsministeren

Norge har fått en digitaliseringsminister. For mange av oss som har jobbet med digitalisering av offentlig sektor i Norge de siste tiårene, er dette en gammel drøm som går i oppfyllelse. Vi diskuterte det i møter, på konferanser, ved kaffetrakteren på 90-tallet, da jeg jobbet i daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og ønsket mer politisk oppmerksomhet på området. Vi snakket om det i korridorene hos Difi på 2000-tallet, da vi savnet kraftfulle tiltak for å løse de "wicked problems" som lå i å få til sammenhengende IKT-utvikling i og på tvers av samfunnssektorene.

OECDs FTA Chair: - Bedre samarbeid for å bekjempe skattesvindel som CumEx-files

Norges skattedirektør og toppsjef for skattenettverk i OECD, FTA (Forum on Tax Administration), Hans Christian Holte, oppfordrer skatteadministrasjoner til å bruke nettverket aktivt for å bekjempe svindel og skatteunndragelser.

Inngår samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale som gir Statnett nok et verktøy i arbeidet mot arbeidskriminalitet og useriøse aktører.

Ny skattemelding i 2020

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding i 2020. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig.

Ny informasjon om Skatteetatens håndtering av NAV-saker

Skatteetaten kontakter alle berørte før jul. Ny skatteberegning vil skje fortløpende og være ferdigstilt for alle i løpet av januar.

Landsdekkende aksjon mot kriminalitet i bygg og anlegg

Omtrent 100 medarbeidere fra Skatteetaten har akkurat avsluttet en aksjon i bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Målet med aksjonen har vært å veilede og kontrollere virksomheter for å forebygge arbeidslivskriminalitet.

Skatteetaten advarer: Risiko for MVA-svindel med grønne sertifikater

Skatteetaten advarer energibransjen i Norge og Europa – Vi ser at grønne sertifikater, opprinnelsesgarantier blir forsøkt brukt som verktøy for MVA-svindel, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Den nye normalen

Som norsk toppleder kan du ikke velge bort det internasjonale lengre. Du leverer ikke på oppdraget ditt hvis du ikke ivaretar den internasjonale dimensjonen

God digitalisering krever lagarbeid og smidige løsninger

Et nytt, moderne Folkeregister vil være klart i år. Det handler om mer enn bare en ny digital infrastruktur, og vil effektivisere mange prosesser og åpne for nye tjenester. Moderniseringen er et eksempel på et moderne digitaliseringsprosjekt som krever samarbeid på tvers av organisasjoner, sektorer og siloer.

Skatteetaten satser i Arendal

Arendalsuka er en viktig arena for Skatteetaten for å gi politikere og andre innblikk i utfordringer etaten har. I år skal Skatteetaten blant annet snakke om skjulte penger i utlandet, sikker ID-forvaltning og det offentliges ansvar for å unngå å kjøpe svart arbeid.

Endringer for mva-registrerte i 2017

Ny mva-melding erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift fra 1. januar 2017.

Skatteetaten og Veidekke med unik avtale mot arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten har inngått en samarbeidsavtale med Veidekke Entreprenør om forsterket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet. Dette er første gang Skatteetaten inngår en slik forpliktende avtale med en entreprenør. Samarbeidet skal forsterke og utvikle partenes tiltak mot kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen. 

Svindelforsøk - falsk e-post om skatterefusjon

Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster om skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel og identitetstyveri. Vi ber deg om å slette e-posten.

OECD-toppmøte om skatt i Oslo

Skattedirektører fra hele verden besøker Oslo denne uken for å diskutere beskatning av multinasjonale selskaper og bekjempelse av skatteunndragelse.

Bedrageri med betalingskort og virtuell valuta

Utenlandske forhåndsbetalte betalingskort og virtuelle valutaer er de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet innenfor nye betalingstjenester. Mens myndighetene får stadig bedre innrapportering fra bankene og bruk av store kontantbeløp rapporteres inn, frykter kontrolletatene at pengestrømmene skal ta nye, skjulte veier.

Det blir vanskeligere å få innvilget frivillig retting: Nå får Skatteetaten opplysninger om penger i utlandet

Har du uoppgitt inntekt og formue i utlandet? Da må du skynde deg å melde fra til Skatteetaten.

Skattelistene tilgjengelige i morgen

Fredag 27. oktober blir skattelistene for inntektsåret 2016 tilgjengelige for presse og publikum. 

Utliknet petroleumsskatt 2005: kr 185 mrd.

Ligningen ved Oljeskattekontoret for inntektsåret 2005.

Endringer? Siste frist for levering 30. april

Har du endringer eller tilføyelser i selvangivelsen? Da er siste frist for å levere onsdag 30. april. Ingen endringer? Da behøver du ikke levere selvangivelsen.

Enklere rapportering om utenlandske arbeidstakere

Fra 1. september 2008 får norske arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere enklere rapportering til skattemyndighetene.

Feil på giro for restskatt og forskuddsskatt

Det er oppdaget feil på enkelte giroer for restskatt og forskuddsskatt. Skatteetaten jobber med å kartlegge omfanget.

Skattepengene på vei

Mange kan glede seg over ekstra tilskudd til feriekassen i år. Over 2,2 millioner skattytere får i gjennomsnitt 9 600 kroner hver tilbake på skatten. Vel 494 000 må imidlertid belage seg på å betale restskatt i august.

Tilgang til mange offentlige tjenester med ett kodekort

Denne uken får alle over 15 år et brev med PIN-koder i posten. Kodene gir tilgang til mange offentlige tjenester på Internett, blant annet endring av skattekort, levering av selvangivelse og søknad om studielån.

Fra regional til landsdekkende organisering

Skatteetaten skal gå fra en regional til landsdekkende organisering. Fordelene ved å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet, kan være aktuelle også for andre offentlige virksomheter.

Ny avtale skal gi skatteinntekter i utviklingsland

I dag undertegner Skattedirektoratet og Norad en femårig avtale om økt innsats for skatterådgivning i utviklingsland. Målet med samarbeidet er å gjøre bistand overflødig. 

Nå er skattemeldingen her

I dag blir 4,9 millioner skattemeldinger tilgjengelig for privatpersoner og næringsdrivende. Husk at det er ditt ansvar at opplysningene er fullstendige og korrekte.

Ny IT-direktør i Skatteetaten

Jørn Leonhardsen blir ny IT-direktør i Skatteetaten. Han blir ansvarlig for å lede og drive den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av i etaten, som har rundt 6500 ansatte.

Landsdekkende kontroller i Festival-Norge

Skatteetaten kontrollerte i sommer flere virksomheter på ulike festivaler og markeder over hele landet. – To personer ble bortvist, en fikk tilleggsskatt på 150 000 kroner.

Digitale ledere deler data

For drøyt to uker siden kom digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Det er mye bra i denne strategien. For eksempel omhandler kapittel to "Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum". Hørt det før, sier du kanskje. Men de syv tjenestene som er valgt er relevante (for eksempel å få barn, eller å starte en bedrift). I tillegg beskrives hvordan det skal jobbes med disse såpass konkret at det er håp om å få til sammenhengene. Men håp er ikke nok i seg selv. Strategier må konkretiseres, de må oversettes til praksis, hvis de skal ha effekt. Det gjelder ikke minst for området deling av data, som utgjør tredje kapittel i strategien.

Sjekk skattekortet!

Du kan nå sjekke og eventuelt endre skattekortet for 2020. I skattetrekksmeldingen finner du hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å beregne hvor mye skatt som skal trekkes av inntekten din neste år.

Behandling av NAV-saker: Skatteetaten har ryddet opp i feil

I november 2019 ble det avdekket en feil som handlet om at personer som har tilbakebetalt en ytelse til NAV, ikke hadde fått korrekt skatteberegning. Skatteetaten har nå ryddet opp i feilen. – Vi har behandlet alle sakene og sendt nye skatteoppgjør, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Digital utsending av stadfesting på vigsel

Frå 1. mars vil du som nygift få stadfesting på vigsel digitalt frå Folkeregisteret i staden for å få ein vigselsattest på papir i postkassen. 

Ny divisjonsdirektør i Skatteetaten

Torstein Hoem skal lede og videreutvikle divisjon informasjonsforvaltning, som er Skatteetatens enhet for Folkeregister, innhenting og deling av data. Han begynner i stillingen med umiddelbar virkning. 

Oljeselskapene er ilignet 253,1 milliarder kroner i skatt for 2008

Skattelisten for inntektsåret 2008 over skattepliktige som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk kontinentalsokkel legges ut til alminnelig ettersyn tirsdag 1. desember 2009 ved Oljeskattekontoret. Listen viser at samlet utlignet skatt for oljeselskaper i skatteposisjon utgjør rekordhøye 253,1 milliarder kroner, mens 38 selskaper i underskuddposisjon får utbetalt skatteverdien av sine lete- og undersøkelsesutgifter med i alt 6,3 milliarder kroner.

Rolig levering siste dag

Over 870 000 hadde levert selvangivelsen elektronisk innen fristen gikk ut ved midnatt 30. april

Flere kjøper svart arbeid

Det er flere som sier de har kjøpt svart arbeid de siste to årene enn tidligere. Det viser en ny undersøkelse av privatpersoners kjøp av svart arbeid som er gjennomført for Skattedirektoratet og Samarbeid mot svart økonomi.

Stadig flere bruker skatteamnestiet

I løpet av første halvår har 125 nye skattytere meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har oppgitt i selvangivelsen.

Mange benyttet leveringsfritak

Vel 869 000 hadde levert selvangivelsen på nett innen fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Dette er omtrent det samme som i fjor.

En skattemelding laget for egenfastsetting

Professor ved BI, Ole Gjems-Onstad, skrev i DN på lørdag at Skatteetaten har laget en ny skattefelle. Det stemmer ikke. Vi har laget en skattemelding som er bedre egnet til å fastsette riktig skatt. 

Vi trenger mer kunnskap om a-krim

Einar Haakaas viser i et innlegg i Aftenposten 27. mai til en intern rapport fra Skatteetaten om vår kontrollvirksomhet innen området arbeidslivskriminalitet. Rapporten viser ikke at vi manipulerer tallene, slik Haakaas hevder, men at vi må definere mer presist hva vi mener med ulike begreper innen a-krim for å få til en mer målrettet innsats.

Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 1. november 2020

Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november.

Økt kunnskap og innsats mot a-krim

I 2019 ble det gjennomført nærmere 80 aksjoner og over 1500 virksomheter ble kontrollert gjennom det tverretatlige a-krimsamarbeidet. De syv a-krimsentrene rapporterer også om bedre treffsikkerhet som følge av økt satsning på kunnskapsbygging og etterretning som grunnlag for prioritering av innsatsen.

Svindlarane prøver seg igjen:

— Vi sender ikkje lenker. No er svindlarane igjen i gang med å prøve å lure nordmenn ved å utgi seg for å vere Skatteetaten. Kvart år når det nærmar seg tid for skattemeldinga, byrjar merkelege e-postar å florere. Med falske løfter om pengar til gode og med logo og avsendar som gjer det lett å tru at Skatteetaten er avsendar.

Økt samarbeid for ID-sikkerhet

Nå skal bekjempelsen av ID-svindel bli mer målrettet og koordinert. Flere enn 100.000 personer i Norge mener seg hvert år utsatt for ID-tyveri. I tillegg dukker det stadig opp personer som skaffer seg rettigheter i Norge ved å bruke falsk identitet.

Skatteetaten og Posten gjør det enklere å melde flytting

Nå kan du melde adresseendring til Folkeregisteret og Posten samtidig på posten.no. - Denne løsningen er et godt eksempel på et vellykket digitaliseringssamarbeid som gjør hverdagen enklere for brukerne, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringens tiltakspakker

Regjeringens tiltakspakker betyr endringer i både satser, avgifter og frister:

Skatteoppgjør for 573 mrd kroner i 2017

Skatteoppgjøret for 4,8 millioner personer og 317.000 selskaper er nå ferdig. Du kan fortsatt endre skattemeldingen for 2017 hvis du oppdager feil. Skattelistene er tilgjengelige 7. november.

Ny kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten

Astrid Bugge Mjærum blir ny kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten. Hun skal lede etatens kommunikasjon med alle landets innbyggere, næringsliv og rundt 6 500 ansatte.

Norges skattedirektør leder OECD-toppmøte om skatt, oppfordrer til felles løsninger i internasjonalt samarbeid

Skattedirektør Hans Christian Holte leder OECDs nettverk av skattedirektører. 26. – 28. mars 2019 møtes de ulike landene til toppmøte i Chile. Holte oppfordrer til internasjonalt samarbeid og felles løsninger.

Husk leveringsfristen i morgen

Er du i rute med skattemeldingen? I morgen, tirsdag 30. april er siste frist for å levere skattemeldingen. Husk at du selv er ansvarlig for at opplysningene er riktige.

Skattemelding for næringsdrivende: Tusenvis risikerer 575 kroner per dag i tvangsmulkt

Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt fredag 31. mai. I fjor ble én av ti næringsdrivende ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering av skattemeldingen.

Fortsatt 72 000 næringsdrivende som ikke har levert selvangivelsen

Personlig næringsdrivende og aksjeselskaper hadde frist til 31. mai med å levere selvangivelsen. De fleste har levert, men snart blir de gjenværende skjønnslignet.

Holte utnevnt som ny skattedirektør

Hans Christian Holte ble i statsråd 26. april 2013 utnevnt som skattedirektør for en periode på seks år.

– Jeg tar gjerne debatten

Riktig skatt, god behandling av skattyterne og gode klageordninger. En fast og tydelig hånd for å bekjempe skatteunndragelser. Dette er det jeg som skattedirektør arbeider for. 

Offentlig elektronisk postjournal

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. 

Selvangivelsen er 100 år

Det er nok ikke alle som feirer at selvangivelsen har bursdag, men i Skatteetaten er vi stolte over vår spreke 100-åring. Det samme er statsminister Jens Stoltenberg.

Svindelforsøk på e-post

Skatteetaten har blitt gjort oppmerksom på at  det er sendt ut falske e-poster om elektronisk skattekort og skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel.

Har du mottatt purring på selvangivelsen?

70 000 personer og selskaper har ikke levert selvangivelsen for fjoråret. De mottar i disse dager purrebrev, enten i altinn eller på papir.

Feil i skatteoppgjeret? Nå kan du klage på nett

Skatteetaten åpner ei ny elektronisk teneste. Er det feil i skatteoppgjeret, kan du nå klage via skatteetaten.no.

Er angrep det beste forsvar?

Advokat Hanne Holen viser i sitt innlegg i DN 4. mai 2017 til en artikkel i Aftenposten 22. april 2017 (gjengitt i DN samme dag) med tittelen "Skattedirektøren gransker skatterådgiverne". Artikkelen handler om de skattesakene vi har arbeidet med etter Panama Papers og at Skatteetaten nå ønsker å danne seg et mer fullstendig bilde av hvordan tilretteleggerne av ulike skattepakker, herunder skatteadvokater, arbeider.

Ny rolle for offentlige etater

Digital agenda gir en stor endringsutfordring til alle offentlige ledere. Endringen som kreves er dyptgripende. Det dreier seg om mer enn å utnytte digitale løsninger godt i egen virksomhet. Vi må bli bedre til å dele dataene som samles inn av det offentlige. Det stiller nye krav til ledelse, styring og prioritering i virksomhetene.

Færre har handlet svart enn noen sinne

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft. Det viser en spørreundersøkelse gjort av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten.

Nordmenns verdier i utlandet blir nå kjent for Skatteetaten

Skatteetaten mottar opplysninger om bankinnskudd og andre finansielle forhold fra skattemyndigheter i opptil 102 land fra 30. september. Skal du oppgi verdier til Skatteetaten, kan det være avgjørende å ta kontakt nå.

Unngå feil, sjekk årsoppgavene nå

Du skal nå ha fått alle årsoppgavene for 2016. Ta deg tid til å sjekke at opplysningene stemmer. Oppdager du feil, bør du ta kontakt med de som sendte deg årsoppgaven. Da unngår du feil i skattemeldingen (selvangivelsen).

Skatteetaten oppfordrer flere til å velge digital skattemelding

Skatteetaten sender i disse dager ut 175.000 brev til personer som mottar skattemeldingen både på papir og i Altinn.

Nye Veier AS og Skatteetaten med felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til å sikre Nye Veier seriøse leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norske lover og regler.

Samarbeidsavtaler utestenger kriminelle

Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største innkjøpere i byggebransjen. Hensikten er å gi dem et godt beslutningsgrunnlag slik at de ikke gir kontrakter til kriminelle aktører. Oslo kommune var først ute, og resultatene så langt tyder på at dette er et effektivt virkemiddel.

OECD-rapport om svart økonomi foreslår mer internasjonalt samarbeid

Mer internasjonalt samarbeid må til for å lykkes i kampen mot svart økonomi

Frikort og skattekort til ungdom

For mange er tiden nå inne for å skaffe seg sommerjobb. Da er det viktig å huske på at fra 13 års-alderen må alle ha skattekort.

Ny kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten

Astrid Bugge Mjærum blir ny kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten. Hun kommer fra stillingen som informasjonsdirektør i Lånekassen, og starter i jobben 1. oktober.

Over 360 milliarder kroner fra personlige skattytere

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2010 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med over 360 milliarder kroner i skatt.

Skatteetaten.no lansert i mobilversjon

Som et av de første store, offentlige nettstedene i Norge, er Skatteetaten.no lansert i en utgave spesielt tilpasset små skjermer.

Sjekk om du skulle hatt skattefri lønn

Du kan tjene inntil 8000 kroner skattefritt ved å jobbe for en frivillig organisasjon, og du kan tjene inntil 6000 kroner for småjobber i hjemmet. Sjekk selvangivelsen din for å unngå å betale for mye skatt.

Svindelforsøk - falske e-poster

Skatteetaten får igjen meldinger om at det er sendt ut nye falske e-poster med påstand om skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.

Anker ikke erstaningskravet i Transocean-saken

Skatteetaten fikk ikke tingrettens medhold i erstatningskravet på ca 1,8 milliarder kroner knyttet til konsernbidragsforholdet i straffesaken i Transocean-saken. Skatteetaten har besluttet å ikke anke denne avgjørelsen.

Avtale om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Oslo kommune og Skatteetaten har inngått en banebrytende avtale om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Avtalen går ut på at Oslo kommune får rett til informasjon fra skattemyndighetene om bedrifter som leverer til kommunen. 

Advokaters taushetsplikt må noen ganger vike

For å få tilgang til opplysninger i kompliserte skattesaker, bør advokaters taushetsplikt noen ganger vike. Det er i samfunnets interesse.

Fortsatt ikke lett å gjøre rett – trenger åpenhet for å unngå svart arbeid

Åtte av ti nordmenn kan ikke tenke seg å kjøpe svart arbeid. Ni av ti næringsdrivende aksepterer ikke skatteunndragelser og seks av ti bedriftsledere ønsker at informasjon om overholdelse av forpliktelser overfor skattemyndighetene må bli offentlig tilgjengelig. Dette ønsker Skatteetaten å gjøre noe med.

Onsdag siste frist for å levere selvangivelsen elektronisk

Rosingpris til selvangivelsen på nett

Selvangivelsen er tildelt Rosingprisen for Beste nettjeneste.

Svein Kristensen ny skattedirektør

Svein Ragnar Kristensen ble i statsråd 8. desember beskikket som skattedirektør for en åremålsperiode på seks år.

Lever lønns- og trekkoppgaven på altinn.no

I år kan arbeidsgivere med færre enn 1000 lønns- og trekkoppgaver levere oppgavene til skattemyndighetene via altinn.no Ved levering i altinn.no er fristen forlenget til 31. januar.

Mange leverte selvangivelsen på nett

Stor trafikk siste kveld. Nesten 2,1 millioner leverte selvangivelsen elektronisk innen fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Flest leverte på nett, 1 538 000, en økning fra 1 400 000 i fjor.

Ny måte å estimere lønns- og pensjonsinntekt i skattekortet for 2019

Skatteetaten innfører ny beregningsmåte for å estimere forventet lønn og pensjon. Vi bruker nyere inntektsopplysninger fra 2018 og dette skal føre til riktigere skattetrekk for flere. Enkelte kan likevel få for høyt eller for lavt lønnsbeløp som grunnlag for skattekortet.

Brexit – skatte- og avgiftsmessige virkninger

Storbritannia forlot EU med en utmeldingsavtale 1. februar 2020. Dette betyr at Storbritannia ikke lenger er med i EU-/EØS-samarbeidet. Siden Norge ikke er medlem av EU, er vi ikke part i denne utmeldingsavtalen. Norge og de andre EFTA-EØS-landene Island og Liechtenstein har imidlertid inngått en egen avtale med Storbritannia, som tilsvarer avtalen mellom EU og Storbritannia på de områdene som er relevante for EØS-samarbeidet.

Frokostmøte om internasjonal skatt

Skatteetaten arrangerer et frokostmøte om utfordringer innenfor beskatning av multinasjonale selskaper i en stadig mer globalisert og digitalisert verden.

Enklere å søke boliglån

Nå slipper du å sende banken papirer med informasjon om inntekter og skatt når du skal søke boliglån. Gjennom en ny tjeneste i Altinn kan du gi Skatteetaten et digitalt samtykke til å sende informasjonen direkte til banken.

Husk å avregistrere russebussen

Levér skiltene innen 1. juli og spar tusenlapper i avgift.

Nye mva-regler ved import – første innlevering 10. april

Når næringsdrivende kjøper varer fra utlandet, skal de ikke lenger betale merverdiavgiften til Tolletaten ved fortolling. Fra i år inngår avgiften i mva-meldingen til Skatteetaten.

Eit frådrag kan'kje vara evig, veit du

I en fersk rapport ser Skatteetaten på opprinnelsen til utvalgte fradrag og hvordan de blir brukt i dag. Fungerer regelverket vi forvalter slik det var tiltenkt, eller har utviklingen gått fra regelverket?

En pådriver i kampen mot internasjonal skatteplanlegging

Av finansminister Siv Jensen og skattedirektør Hans Christian Holte.

Internasjonal beskatning: - Tettere internasjonalt samarbeid blir avgjørende for å lykkes

Kronikk, Hans Christian Holte Skattedirektør og leder for OECDs FTA (Forum on Tax Administrations).

Jakten på den gode styringen

Av skattedirektør Hans Christian Holte. Klarer vi å styre bedre i det offentlige? Ja, det er mulig. Men det fordrer tydelige prioriteringer, hele veien fra politisk ledelse til etatsledelse. Prioriteringene må baseres på det kunststykket å styre og måle mer på effekt enn på aktivitet. Og det fungerer ikke uten en grunnleggende tillit på alle styringsnivåer.

Utlignet petroleumsskatt på 242,6 milliarder kroner

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 242,6 milliarder kroner for 2012. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. 

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 235,9 milliarder kroner for 2011. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. 

Ligningen ved Oljeskattekontoret for inntektsåret 2007

Oljeselskapene som driver virksomhet på norsk kontinentalsokkel, forvalter en betydelig del av Norges nasjonalformue. Utgangspunktet for beskatningen på sokkelen er at petroleumsforekomstene tilhører staten, og at beskatningen skal gi vederlag til ressurseieren. Samtidig driver selskapene en kompleks og multinasjonal virksomhet, og besitter store ressurser og høy kompetanse. 

NAV Innkreving er nå en del av Skatteetaten

Fra 1. april er NAV Innkreving en del av Skatteetaten. For brukere får det i praksis ingen store konsekvenser. 

Internasjonal etterretning mot økonomisk kriminalitet

- At FBI, Europol og EU-kommisjonen kom til Oslo viser hvor stor enighet det er om at internasjonalt samarbeid er avgjørende for at vi skal lykkes i kampen mot økonomisk kriminalitet, sier Eve V. Bergli. – Erfaringsutveksling, utveksling av opplysninger mellom land og samarbeid på store risikoområder styrker oss i kampen mot grenseløs økonomisk kriminalitet.

Balansegang

Arendalsuka ligger bak oss for denne gang. Et mylder av temaer og meningsutveksling mellom politikere, interesseorganisasjoner, bedrifter og offentlige aktører, midt i en valgkamp hvor ordskiftet og rolleforståelse er problematisert. Slike settinger fordrer at vi som ledere evner å balansere mellom nøytralitet og lojalitet til rollen på den ene siden, og tydelige faglige standpunkter som kan opplyse og bringe samfunnsdebatten videre på den andre.

350-kronersgrensen avvikles

Fra 2020 har regjeringen foreslått å avvikle 350-kronersgrensen for avgiftsfritak for varer fra utlandet. Når nye regler er innført vil varer som handles over nett ilegges samme avgifter som varer kjøpt i norske butikker.  

350-kronersgrensen avvikles

Fra 1. april 2020 fjernes avgiftsfritaket på varer med lav verdi fra utlandet. Det betyr at varer kjøpt over nett vil ilegges samme avgifter som varer kjøpt i norske butikker.

Mer dialog og veiledning, mer treffsikker kontroll

At Skatteetaten de siste ti årene har kontrollert færre, betyr ikke at flere unnlater å betale skatter og avgifter, snarere tvert imot.

Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet

I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt midlertidig.

Er du i rute med skattemeldingen?

Mandag 30. april er frist for å levere skattemeldingen. Husk at du selv er ansvarlig for at opplysningene er riktige. Har du spørsmål, kan du få hjelp fra Skatteetaten.

I dag kommer skattepengene

I dag mottar over 4 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,7 millioner får i gjennomsnitt 11.300 kroner igjen på skatten.

Nødvendig samarbeid med behov for tydeliggjøring

Gjennomgangen av Skatteetatens behandling av Transocean-saken viser at etatens samarbeid med Økokrim i etterforskning av straffesaker bør formaliseres og tydeliggjøres. 

Særavgifter med rettssikkerhet

Advokatene Anders Pind og Tone Kaarbø har 9. mai et innlegg der de uttrykker bekymring for retts-sikkerheten etter at Skatteetaten overtok forvaltningsansvaret for særavgiftene. I innlegget nevnes tre eksempler som etter Pind og Kaarbøs syn illustrerer den manglende rettssikkerheten.

Kan vi beskytte oss bedre mot ID-tyveri?

Flere enn 100.000 nordmenn utsettes årlig for identitetstyveri. Kan vi leve med at det er så enkelt å utnytte andres identitet i Norge? Hvordan kan myndighetene i samarbeid sikre at alle med et norsk identitetsnummer ikke utsettes for ID-tyveri?

Mange har innberettet kryptovaluta

Ferske tall fra Skatteetaten viser at rundt 8000 nordmenn har rapportert at de har en samlet formue i kryptovaluta på mer enn fem milliarder kroner. Samlet inntekt oppgitt i skattemeldingen for 2017 er rundt én milliard kroner.

Har du husket å betale restskatten?

27. juni fikk fire millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt. En halv million av dem fikk i gjennomsnitt 19.400 kroner i restskatt. Fristen nærmer seg for de som må betale skyldig skatt.En halv million lønnstakere og pensjonister fikk restskatt i første pulje av skatteoppgjøret. Betaler du innen fristen 20. august, unngår du forsinkelsesrenter.

Årsavgift for 3,8 millioner kjøretøy

Skatteetaten sender i disse dager ut krav om årsavgift for 3,8 millioner kjøretøy. Fristen for å betale er 20. mars.

Frivillig retting: Rekordmange melder fra om penger i utlandet

I løpet av 2016 har 515 personer meldt fra om skjulte formuer og inntekter til Skatteetaten. Det er en økning på 34 prosent fra 2015, da 384 personer ønsket frivillig retting.

140 000 biler vraket i fjor

I 2016 ble det utbetalt 419 millioner kroner i vrakpant for nær 140 000 kjøretøy.

Tydelige skattegrenser og direkte rapportering

Skatteetaten foreslår tiltak for å forenkle og forbedre beskatningen av delingsøkonomien. Forslagene inkluderer utarbeidelse av tydeligere grenser for hva som er skattefritt og hva som er næringsvirksomhet. Ny  rapport om delingsøkonomi fra Skatteetaten.

Skatteetaten minner om: Alle kassaapparat må oppgraderast i løpet av 2018

Bedrifter som driv kontanthandel må innan utgangen av 2018 få på plass eit kassasystem som tilfredsstiller krava den nye kassasystemlova stiller. – Eitt år går fort, så ikkje vent for lenge med planlegginga, tilrår seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skatteetaten.

Har du fått sommerjobb og vil tjene under 55.000 kroner?

Hvis du i løpet av året ikke tjener mer enn 55.000 kroner, trenger arbeidsgiveren bare frikortet ditt. Hadde du frikort i fjor, trenger du ikke å søke om nytt frikort i år.

Tre av fire bedriftsledere tror skattejuks blir avslørt

Tre av fire bedriftsledere i Norge mener det er stor sannsynlighet for at Skatteetaten oppdager skatte- og avgiftsunndragelser. Aldri tidligere har så mange regnet det som sannsynlig at skattekriminalitet blir avslørt.

Levér skattemelding for næringsdrivende i tide, unngå tvangsmulkt

Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende må levere denne elektronisk innen 31. mai. Fra i år kan du bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering.

Forsterket kamp mot arbeidsmarkedskriminalitet

Nå forsterket Statens vegvesen og Skatteetaten sin innsats mot kriminalitet og sosial dumping innen bygg og anlegg og drift og vedlikehold av veier.

Norges skattedirektør blir toppsjef for skattenettverk i OECD

OECDs skattedirektører har utnevnt skattedirektør Hans Christian Holte til leder for FTA (Forum on Tax Administration).

Utliknet petroleumsskatt 2006: kr 219,4 mrd.

Oljeselskapene som driver virksomhet på norsk kontinentalsokkel, forvalter en betydelig del av Norges nasjonalformue. Utgangspunktet for beskatningen på sokkelen er at petroleumsforekomstene tilhører staten, og at beskatningen skal gi vederlag til ressurseieren. Samtidig driver selskapene en kompleks og multinasjonal virksomhet, og besitter store ressurser og høy kompetanse.

Arbeidslivskriminalitet: Effektivt samarbeid må styrkes

Hvert år unndras flere titalls milliarder kroner i skatt og avgift, det svindles med trygd og andre ytelser, samtidig som arbeidere har uverdige og til dels farlige arbeidsforhold. 

Skatteoppgjør for 600 milliarder kroner i 2018

Skatteoppgjøret for 4,9 millioner personer og 332 000 selskaper er nå ferdig. Skattelistene blir tilgjengelige 5. november.

Enklere å velge seriøs leverandør, også for privatpersoner

Privatpersoner bør få oppdatert informasjon fra det offentlige for å vite at de velger seriøse aktører når de skal kjøpe tjenester. Det kan bidra til å redusere arbeidslivskriminalitet.

Ny undersøkelse: Det må bli raskt og enkelt å sjekke om en leverandør er seriøs

Nærmere 7 av 10 vil gjerne bruke ekstra tid for å sjekke om en leverandør er seriøs og bidrar til fellesskapet. Men de mener bakgrunnssjekken må være rask og enkel.    

Petroleumsskatt på 147 milliarder kroner for 2018

– De 23 selskapene som betaler petroleumsskatt, står for 63 prosent av den totale selskapsskatten i Norge, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Nye regler for selskaper som formidler boligutleie

Fra 1. januar må alle som formidler utleie av fast eiendom samle inn utleiedataene sine og rapportere de til Skatteetaten. – Dette tiltaket vil innebære en forenkling for brukerne, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Samarbeider i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet

Skanska Norge AS og Skatteetaten inngår samarbeid for å forsterke innsatsen mot kriminelle aktører i byggebransjen. Skanska er den største private entreprenøren og eiendomsutvikleren Skatteetaten har inngått avtale med.

127 000 køyretøy risikerer avskilting

Nå sender Skatteetaten ut vedtak om avskilting og registreringssperre til dei som ikkje har betalt årsavgifta for køyretøyet sitt.

Skattemeldingen: Nå nærmer fristen seg

Har du sjekket skattemeldingen din? Søndag 30. april er det frist for å levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister.

289 000 har ikke betalt årsavgiften

Skatteetaten purrer nå kjøretøyeiere som ikke har betalt årsavgiften. Totalt skylder kjøretøyeiere staten 733 millioner kroner.

Skattemeldingen: Har du glemt noe? Funnet feil eller fått nye opplysninger?

Fra og med inntektsåret 2016 kan du selv endre skattemeldingen din etter leveringsfristen. Du har plikt til å endre skattemeldingen hvis du oppdager feil eller mottar nye opplysninger.

Stadig flere forteller Skatteetaten om penger i utlandet

I fjor var det nesten en dobling i antall personer som meldte fra til Skatteetaten om uoppgitte formuer og inntekter.

En spesiell lederutfordring

Hvor langt er det mulig å gå på veien fra høflig diplomati til å bygge et lederteam med en felles endringsagenda, i ledelsen av internasjonale nettverk og arenaer?

Skattlegging av den digitale økonomien: Vi trenger felles regler i internasjonalt samarbeid!

For tiden pågår det store diskusjoner både i Norge, EU og OECD om Google, Facebook, Amazon og andre store multinasjonale digitale selskaper, om hvordan de skal skattlegges.

Hva skal barnet hete?

Nybakte foreldre kan nå melde inn navnet på sitt nyfødte barn både enklere og raskere.

Nå kan du sjekke skattemeldingen for 2018

4,9 millioner får tilgang til skattemeldingen i dag. Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler slik at du betaler riktig skatt.

Ny veileder om naturalytelser

Skattedirektoratet har publisert en veileder med informasjon om det nye regelverket for skattlegging av naturalytelser, samt en spørsmål og svarside (Q&A).

Skattemelding for næringsdrivende: En av tre har allerede levert

Fristen for levering av skattemeldingen nærmer seg. Torsdag 31. mai er siste innleveringsdag.

Ny organisering og ny toppledelse

Fra 1. januar 2019 er Skatteetaten organisert med landsdekkende divisjoner istedenfor regioner, og en toppledelse med seks kvinner og fem menn.

Co-operation is key to combat tax evasion and abusive schemes such as CumEx

In his role as Chair of OECD's Forum on Tax Administration (FTA), the Director General of the Norwegian Tax Administration  appeals to international tax administration leaders, underlining the importance of co-operating through established networks to combat fraud and tax evasion.

Rapporteringsansvaret for naturalytelser legges i hovedsak til arbeidsgiver

Plikten til å innrapportere ytelser ansatte mottar i sammenheng med arbeidsforhold foreslås i hovedsak lagt til arbeidsgiveren. Som ledd i behovet for forenklinger for næringslivet foreslås det endringer for enkelte naturalytelser. Det er konklusjonene i et høringsnotat som nå er sendt ut fra Skattedirektoratet.

Svindelforsøk - falske e-poster

Skatteetaten får meldinger om at det er sendt ut falske e-poster med påstand om skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.

Endringer? Siste frist for levering 30. april

Har du endringer eller tilføyelser i selvangivelsen? Siste frist for å levere er torsdag 30. april.

Multinasjonale selskaper betaler mer enn halvparten av Norges selskapsskatt

Ny analyse fra Skatteetaten viser at multinasjonale selskaper i Norge betalte samlet 241 milliarder kroner i selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift i 2016.

Utlignet petroleumsskatt på 153,2 milliarder kroner for 2014

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 153,2 milliarder kroner for 2014. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. Statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon ble 13,5 milliarder kroner.

Avtale mellom Skattedirektoratet og NTNU

Skattedirektoratet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har inngått avtale om faglig samarbeid og forskerutdanning.

Skatteparadis og lederansvar: Usiviliserte brudd med samfunnskontrakten

Panama-papirene og debatten om dem, viser farene ved å ta et for snevert perspektiv når ledelse skal utøves i sentrale posisjoner i samfunnet.

Verstinger på digitale skjemaer

Forbrukerrådet sendte mandag 27. februar ut en pressemelding om at de har undersøkt digitale offentlige skjemaer. Skatteetaten blir hengt ut med dårligst score på alle kategorier: Åpenhet, tilgjengelighet, relevans, språk og mobil tilgjengelighet. Dessverre retter Forbrukerrådet baker for smed. Seks av de elleve skjemaene vi kritiseres for, tilhører andre etater.

Feilaktig informasjon om skatteamnesti

På TV2 har det feilaktig kommet frem at politiet avgjør saker om frivillig retting, også kalt skatteamnesti, for skattytere. Dette medfører ikke riktighet.

Frokostseminar i Bergen

Rundt 70 regnskapsførere, revisorer, advokater og næringsdrivende fant veien til Skatt vest sine lokaler, da Skatteetaten inviterte til seminar i Bergen 12. januar.

Vi har fått nye nettsider

Sjekk ut hva som er nytt og gi oss gjerne en tilbakemelding.

Krav om legitimasjon ved melding om flytting

Fra 1. september 2008 må alle som leverer flyttemelding på papir legge ved kopi av legitimasjon. Det skal bidra til å hindre falske flyttemeldinger.

Nesten 200 000 med elektronisk skatteoppgjør

For første gang fikk nesten 200 000 skattytere skatteoppgjøret sitt bare elektronisk. Vel 146 000 av de 340 000 som hadde valgt papirløst skatteoppgjør får i disse dager likevel en papirkopi i posten.

Siste frist for restskatten

Nå haster det med å betale restskatten. Torsdag 20. august går fristen ut for de 460 000 som fikk restskatt ved skatteoppgjøret i juni.

Kontroll av budbiler: En av fire ikke registrert

Skatt øst har i høst gjennomført kontroller ved flere utkjøringssteder for budbiler på Østlandet. Totalt er 164 budbilsjåfører kontrollert.

Velg papirløst fra Skatteetaten

I år kan du velge om du vil ha skatteoppgjøret bare på nett. Samtidig kan du velge å få neste års selvangivelser bare på nett.

Bestill PIN-koder til selvangivelsen nå

I slutten av mars starter utsendelsen av selvangivelsen. For å levere selvangivelsen på nett trenger du PIN-koder. Finner du ikke PIN-kodene dine? Da kan du bestille nye på skatteetaten.no eller SMS.

Betal tjenester via bank - unngå medansvar

Kjøper du tjenester fra en næringsdrivende med over 10 000 kroner i kontanter, kan du fra nyttår bli gjort medansvarlig hvis vedkommende unndrar skatt og avgifter. Skatteetaten oppfordrer deg til å betale alle tjenester via bank.

Netthandel og skatt

Har du en innbringende blogg, driver nettbutikk eller på annen måte har inntekter fra virksomhet på internett? De samme skatte- og avgiftsregler som for annen inntektsgivende aktivitet gjelder.

Utsendelse av selvangivelsen starter

I dag starter utsendelsen av over 3,8 millioner selvangivelser for inntektsåret 2009. Skatteetaten minner om at alle har ansvar for å sjekke egen selvangivelse.

Angrende syndere kan gis skatteamnesti

I 2010 meldte nærmere 190 skattytere fra til skattekontoret at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har oppgitt i selvangivelsen.

Boligkalkulator for 2010

Skatteetaten har i dag lagt ut en boligkalkulator, der du kan beregne likningsverdien på boligen din for 2010.

Faktaboks om ny likningsverdi på bolig – selvangivelsen for 2010:

Det er innført en ny metode for fastsettelse av likningsverdi på boliger.

Færre kjøper svart

Det er litt færre som sier de har kjøpt svart arbeid de to siste årene. Det viser en undersøkelse om privatpersoners kjøp av svart arbeid som Opinion har gjennomført for Skattedirektoratet og "Samarbeid mot svart økonomi".

Lignings-ABC 2009 på nett

Lignings-ABC for 2009 er allerede nå klar i elektronisk form. Boken er à jour per 15. juni med regelendringer som gjelder for inntektsåret 2009.

Nyttig å huske når du mottar selvangivelsen

Sjekk selvangivelsen før påske

30. april, rett etter påske, er siste frist for å levere selvangivelsen. Nå er det viktig å sjekke om opplysninger stemmer og eventuelt rette og levere. Så langt har om lag 230 000 levert selvangivelsen på nett.

Skattepenger på vei

Mange kan glede seg over tilgodebeløp på skatten i år. I løpet av denne og neste uke får nesten 2,2 mill. skattytere til sammen overført nesten 22 mrd. kroner til sin konto. Fredag sendes skatteoppgjørene ut.

Privates kjøp av svart arbeid

Hele 45 prosent av befolkningen over 18 år har bekjente som har kjøpt svart arbeid de siste to år, likevel er det ikke mer enn 13 prosent som sier at de selv har kjøpt svart arbeid.

Skatteoppgjøret varsles på SMS

Skatteetaten sender i disse dager SMS til over 400 000 skattytere om at de kan se skatteoppgjøret sitt på internett. Nytt i år er at alle kan gå inn på skatteetaten.no/so å se sitt skatteoppgjør før de får det i posten.

Arbeidstillatelse på fem dager

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere har hatt 30 000 besøkende siden åpningen 15. oktober 2007. Servicesenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet og UDI.

Flere personlig næringsdrivende leverer selvangivelse på nett

Innleveringsfristen for næringsdrivende gikk ut lørdag 31. mai. Antallet selvangivelser for personlig næringsdrivende som er fylt ut og levert på nett er i sterk vekst. Andelen har økt med hele 50 prosent fra i fjor.

Forenklar bryllaupsførebuingane

Skatteetaten lanserer ei ny, digital innloggingsteneste for prøving av ekteskapsvilkår. Det inneber at par som ønskjer å gifte seg, heretter kan logge seg inn via skatteetaten.no, invitere forlovar eller vitne til å gjere det same, og på kort tid få behandla søknaden om ekteskapsprøving digitalt. Løysinga er enkel, rask og sikker. 

Kva skal eg gjere med årsoppgåvene?

Kontroller at opplysningane i årsoppgåvene stemmer. Då kan du sleppe å rette feil når skattemeldinga kjem 4. april.

Sjekk skattemeldinga steg for steg

Skattemeldinga inneheld mange førehandsutfylte opplysningar, men det er ikkje dermed sagt at ho er ferdig. Du må kontrollere om alt stemmer og om det er noko som manglar. Viss det er første gong du skal kontrollere skattemeldinga eller du er i tvil om korleis du skal byrje; her er Skatteetaten sine tips.

Fiktiv fakturering for en halv milliard

Bruk av fiktive fakturaer i organiserte nettverk har i 124 bokettersyn ført til at det hittil er avdekket skatteunndragelser for 475 millioner kroner.

Nye rutiner for skattekort til personer med D-nummer

Skatteetaten innfører nye rutiner for søknad om skattekort til personer med D-nummer. De må nå møte personlig på skattekontoret for å søke om skattekort.

Velg papirløs selvangivelse

Meld deg som e-aktør innen 1. mars for å få årets selvangivelse og skatteoppgjør kun elektronisk.

Svart arbeid smitter

Det viser en fersk undersøkelse blant 15 til 30-åringer om deres holdninger til og erfaringer med svart arbeid. Undersøkelsen er gjort av Perduco for Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ).

Utlignet petroleumsskatt på 184,6 milliarder kroner

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 184,6 milliarder kroner for 2010. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel.

Sjekk selvangivelsen din

Selvangivelsen for inntektsåret 2010 er tilgjengelig på nett og utsendelse av nærmere 3,9 millioner selvangivelser til personlige skattytere er i gang. I år får over 1,5 millioner eiendommer ny likningsverdi på selvangivelsen.

Skattekortene for 2012 sendes ut

Skatteetaten sender i desember ut nesten 3,7 millioner skattekort for inntektsåret 2012. For å få mest mulig korrekt skattetrekk neste år, er det viktig at alle sjekker opplysningene.

Ny utsendelse av beholdningsoppgave over aksjer

Skattedirektoratet sender ny oppgave til næringsdrivende.

Skatteoppgjør varsles på SMS

Skatteetaten sender i disse dager SMS om at skatteoppgjøret er klart til 200.000 skattytere. De kan i år se hele oppgjøret sitt på nettet.

Utskrevet terminsskatt 2006: kr 243 mrd

Oljeskattekontoret har nylig skrevet ut terminskatt (forhåndsskatt) for 26 selskaper for inntektsåret 2006. Skatten utgjør til sammen 242,5 milliarder kroner. Årets terminskatt er den høyeste som noen gang har blitt skrevet ut.

276 milliarder i skatt fra personlige skattytere

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2006 viser en økning i skatteinngangen fra personlige skattytere i forhold til inntektsåret 2005. I alt ble det utliknet skatt og trygdeavgift for 276,5 mrd. kroner fra pensjonister, lønnstakere og personlig næringsdrivende.

Skattepengene underveis

I løpet av neste uke får over 2,8 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt. Dette er nesten 68 000 flere enn til samme tid i fjor. Vel 2,2 millioner kan vente seg penger tilbake, mens 456 700 får restskatt.

Elektronisk informasjon erstatter betalingskort på papir

Skatteetaten vil nå sende ut betalingskort elektronisk til næringsdrivende som rapporterer merverdiavgiftsoppgaven via Altinn. Denne løsningen forenkler arbeidet for innsender, reduserer kostnader og gir en positiv miljøeffekt ved redusert bruk av papir.

Mange benyttet leveringsfritaket

Da fristen gikk ut ved midnatt 30. april hadde over 1,1 millioner levert selvangivelsen på nett, sms og telefon. Dette er 967 000 færre enn i fjor og nesten en halvering.

Storbritannia og Norge skal samarbeide om skatteinnkreving

Fra 1. juli vil Skatteetaten kunne få hjelp til å kreve inn skatterestanser i Storbritannia.

Skatteetaten kan bidra til fremgang i utviklingsland

Skatteadministrasjoner i utviklingsland kan ha nytte av et samarbeid med Skatteetaten for å øke deres bidrag til mobilisering av landets egne ressurser til økonomisk utvikling. Men det er ikke bare rett frem.

Timebestilling på skattekontorene

Fra 25. juni slipper du kø hvis du må besøke skattekontoret. Skatteetaten innfører timebestilling.

På tide med nye tiltak mot svart økonomi

Det er på tide å bruke tilgjengelige opplysninger og teknologi for å sette folk bedre i stand til å velge seriøse virksomheter. En frivillig løsning for virksomhetene er ikke nok.

Skatteetatens informasjon kan redusere svart økonomi og gi bedre offentlige tjenester

Når vi skal fatte beslutninger trenger vi mest mulig relevant informasjon. I mange situasjoner sitter Skatteetaten på de relevante opplysningene. Vi ønsker å dele flere opplysninger for å blant annet bidra til at det blir lettere å velge seriøse virksomheter.

Feil skattetrekk på enkelte utbetalinger fra NAV

Flere som mottar utbetalinger fra NAV har i januar fått for høyt skattetrekk. De som er omfattet må selv endre skattekort til prosenttrekk for å få riktig skattetrekk fremover.

I dag kommer skattepengene

I dag mottar 3,9 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.

Skattepenger på vei

Rekordmange kan glede seg over tilgodebeløp på skatten i år. I løpet av denne og neste uke får 2,3 mill. skattytere til sammen overført over 25 mrd. kroner til sin konto.

Lever boligverdiskjema nå

- Send inn opplysninger om boligen din innen 15. oktober, oppfordrer skattedirektør Svein Kristensen.

Mangelfull oppdatering av skattelister

Skattedirektoratet sendte mandag 18. januar ut ny oppdatert versjon av skattelistene til pressen. Bare åtte av 139 medier oppdaterte listene ved forrige oppdatering.

Selskaper siktet for klimasvindel

Skatt øst mener å ha avdekket mulig merverdiavgiftssvindel i stort omfang på omsetning av klimakvoter. Det er tatt arrest i verdier for over 190 millioner i to saker nylig.

Vil begrense offentliggjøring av skattelistene

Skattedirektoratet har sendt over et forslag til Finansdepartementet om å begrense offentliggjøringen av skattelistene, både for enkeltbrukere og for media. Forslaget innebærer blant annet at media ikke lenger kan ha søkbare skattelister elektronisk.

Presseinvitasjon: Visning av ny skattemelding

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding i 2020. Redaksjoner er invitert til å se den nye skattemeldingen i forkant av at den blir tilgjengelig for befolkningen. Pressemøte onsdag 26. februar kl. 10 hos Skattedirektoratet.

Skatteetaten mest populære IT-arbeidsplass i det offentlige

Arbeidstakere i IT-bransjen rangerer Skatteetaten som nummer 7 på Universums topp 100-liste over attraktive arbeidsplasser. 

2,3 millioner leverte selvangivelsen elektronisk

Nesten 2 334 000 lønnstakere, pensjonister, personlig næringsdrivende og selskap hadde leverte selvangivelse elektronisk ved utgangen av mai.

Flere får tilbake på skatten

I løpet av neste uke kan over 2,2 millioner skattytere vente seg et ekstra tilskudd til feriekassa. I gjennomsnitt får de 7 600 kroner hver tilbake på skatten nå. Det er stadig færre som får restskatt, i år må 386 000 belage seg på å betale restskatt i august.

Meld flytting til folkeregisteret og Posten samtidig

Skatteetaten og Posten har samordnet sine nettjenester for å gjøre det enklere å melde flytting.

God ID-forvaltning i Norge - nå eller aldri

Gjennom mange gode tiltak nærmer vi oss en bedre ID-forvaltning i Norge. Men dette området er et klassisk eksempel på at kjeden ikke er sterkere enn sitt svakeste ledd. Vi må unngå at de nye løsningene vi utvikler gjør det mulig å fortsette med hvitvasking av falske identiteter i Norge.

Raske endringer – kompetanse som ferskvare

Det er ikke noen brannfakkel å hevde at omstillingstakten i arbeidslivet aksellererer. Men ferske undersøkelser kan tyde på at norske ledere ikke tar dette godt nok innover seg. 

Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging

Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring. 

Vi må unngå «offentlig spam»

Offentlige virksomheter bør begrense bruken av varslinger på sms og e-post, og la innbyggerne velge hva de ikke vil motta meldinger om.

375 000 elektroniske brukere (e-brukere) har sjekket selvangivelsen

Hittil har 375 000 elektroniske brukere (e-brukere) sjekket selvangivelsen sin.

Advarer mot falske fakturaer

Skatteetaten har anmeldt to tilfeller av falske fakturaer hvor Skatteetaten er oppgitt som avsender. Dette er forsøk på svindel. Kontonummeret som er angitt på disse fakturaene tilhører ikke etaten.

Studentene vil til Skatteetaten

Skatteetaten klatrer til 17. plass på listen over de 100 mest attraktive arbeidsplassene blant økonomistudentene, og er årets nykommer på listen til jusstudentene.

Kompensasjon for merverdiavgift - Kulturhus mv

Ordningen med kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv ble innført for å motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet mellom kommunal/fylkeskommunal egenproduksjon av varer og tjenester uten merverdiavgift og kjøp av tilsvarende varer og tjenester belagt med merverdiavgift.

Svindelforsøk - falske e-poster

Skatteetaten får meldinger om falske e-poster. Avsender er skatteetaten.com. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.

Skattemeldingen blir sendt ut på forskjellige datoer – du får beskjed når din er tilgjengelig

Skatteetaten vil som planlagt sende ut skattemeldingen på forskjellige datoer, fra i dag av og frem til 31. mars. Tiltakene for å bekjempe koronaviruset kan imidlertid få konsekvenser for kvalitet og tilgjengelighet på veiledningen til befolkningen.

Behold Økokrim og utlendingsenheten

Dersom Økokrim og Politiets utlendingsenhet legges ned, svekkes myndighetenes evne til å bekjempe alvorlig økonomisk kriminalitet og muligheten til å ha kontroll med hvem som er i landet.

Hva holder en skattedirektør våken om natta?

Det var spørsmålet jeg stilte verdens skattedirektører, da vi tidligere i høst var samlet til toppmøte i Oslo. Anledningen var OECDs Forum on Tax Administration (FTA), et nettverk av ledere for skatteadministrasjoner i 50 land.

Samarbeid mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget?

Av: Kristin Skogen Lund, administrerende direktør, NHO; Gunn Marit Helgesen, styreleder, KS; Hans Christian Holte, skattedirektør, Skatteetaten; Jorunn Berland, leder, YS; Ragnhild Lied, leiar, Unio; Hans-Christian Gabrielsen, leder, LO Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. Kan noe av forklaringen være vårt velutviklede velferdssystem, når vi til tross for høye levekostnader er så lykkelige her i landet. Og gjør vi nok for å ta vare på velferden?

Fersk og effektiv rapportering, men ikke overvåkning

Automatisk rapportering av regnskapsdata vil gi store forenklinger for næringslivet og effektivisere Skatteetatens arbeid med å sikre riktige skatt. Fundamentet er tillit mellom partene.

Nyttig informasjon om skattemeldingen

Skattemeldingen for 2019 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 18. og 31. mars. Du får beskjed når skattemeldingen din er tilgjengelig. De fleste mottar et e-postvarsel. De om ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos Skatteetaten er ikke elektroniske brukere og mottar skattemeldingen på papir fra 31. mars. 

Utlignet petroleumsskatt på 85,6 milliarder kroner for 2015

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 85,6 milliarder kroner for 2015. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. Statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon ble 13,3 milliarder kroner.

Ny skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017

Norge får en egen skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017. Loven harmoniserer og samordner regelverket på tvers av de ulike skatte- og avgiftsartene, og gjør regelverket mer tilgjengelig for deg.

Rapport om arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen

A-krimsenteret i Oslo og Akershus har laget og offentliggjort en rapport om arbeidslivskriminalitet i transportbransjen, varebilsegmentet.

Klimaansvar i offentlige etater

Skatteetaten skal ta et tydeligere ansvar for klimautfordringene.

Skatteetaten tar EØS-spørsmål på alvor

Advokat Bettina Banoun kritiserer i DN 19. november Skatteetaten for begrenset respekt for inngåtte traktater, lover og regler. Jeg er helt enig i at det skal utvises lojalitet mot inngåtte traktater og lover i vår saksbehandling. Skatteetaten etterstreber å utøve forsvarlig rettsanvendelse og utvise nødvendig lojalitet.

Skatteetatens oppfølging av NAV-saker

I Skatteetatens gjennomgang av sakene om NAVs feiltolkning av EØS-reglene er det oppdaget at ikke alle som har tilbakebetalt en ytelse til NAV har fått en korrekt skatteberegning. Dette ryddes det nå opp i.  

Næringsdrivende: De fleste tror skattejuks blir oppdaget

Et stort flertall av næringsdrivende tror det er stor sannsynlighet for at juks med skatter og avgifter blir oppdaget av skattemyndighetene i deres bransje. 80 prosent av de næringsdrivende mener skattemyndighetene har full oversikt over deres økonomiske forhold.

Viktige avklaringer mangler før vi kan gjøre data til gull

Både Arild Haraldsen og digitaliseringsminister Nikolai Astrup har nylig skrevet om hvordan Norge skal få til mer deling av data. Astrup skrev blant annet at data må deles, foredles og gjenbrukes for å ha verdi, og at det et stort potensial når det gjelder deling av data på tvers i offentlig sektor. Det er vi i Skatteetaten enige i og ser frem til den nye strategien for digitalisering av offentlig sektor. Men alle data er ikke gull. Hvis vi skal bli informasjonstidsalderens alkymister, og gjøre flere offentlige data til gull, mener vi det er viktig med en tydelig strategi for utforming, etablering og forvaltning av offentlige datakilder. Hvem skal være ansvarlig for å forvalte hvilke opplysninger – og å dele de med alle andre?

Astrup: DSOP er et eksempel til etterfølgelse

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor understreker behovet for et godt tillitsbasert samarbeid mellom offentlige og private virksomheter til beste for befolkningen og samfunnet. Samarbeidet mellom NAV, Politiet, Skatteetaten, Brønnsøysundregistrene, Finans Norge og Bits viser hvilken kraft som kan utløses til beste for samfunnet.

Fødselsattesten blir erstatta av ein digital stadfesting for barn født etter 3. mai

Fødselsattesten, som tidlegare blei send til nybakte foreldre i posten, er no erstatta av ein digital fødselsstadfesting i Altinn.

Test av ny skattemelding

I oktober i år testet over 400 personer en ny versjon av skattemeldingen. De fleste som testet løsningen, liker ny skattemelding bedre enn eksisterende. Resultatene brukes til å videreutvikle ny skattemelding.

Sektorovergripende kunnskapsbygging som tiltak i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Det er ikke enkelt å beregne omfanget av arbeidslivskriminalitet og om myndighetenes innsats virker. Det viser ordskiftet mellom tankesmiene Agenda og Civita. Derfor blir det desto viktigere med forskning på feltet. 

Skattebistand virker, derfor økes innsatsen i flere utviklingsland

Skatteetaten er nå i dialog med flere samarbeidspartnere om skattebistand samtidig som Norge gir et betydelig bidrag til OECDs innsats på skatteområdet i utviklingsland.

Svindelforsøk - falsk e-post om skattemessig tilbakebetaling

Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster om "skattemessig tilbakebetaling". Dette er et forsøk på svindel og identitetstyveri. Vi ber deg om å slette e-posten.

Svindelforsøk - falske e-post om skatteberegning

Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster om "skatteberegning for selvangivelsen inntektsåret 2017". Dette er et forsøk på svindel og identitetstyveri. Vi ber deg om å slette e-posten.

No kan du kontrollere skattekortet ditt for 2019

Det er viktig å kontrollere at opplysningane stemmer, slik at skattetrekket blir rett.

Skatteetaten åtvarar: – Datasnokane blir stadig smartare

Kvart år når ein legg ut skattekorta og når skattemeldinga og skatteoppgjeret kjem, strøymer det på med e-postar og SMS-ar som gir seg ut for å vere frå Skatteetaten eller kemneren, med løfte om pengar til gode og utbetalingar. Skatteetaten åtvarar: – Vi ber aldri nokon klikke på lenkjer i e-post og spør heller aldri etter bank- eller kredittkortopplysningar.

Skatteetaten endrer regelverk og praksis for tilbakebetaling av NAV-ytelser

Fra 1. januar 2020 ordner Skatteetaten opp i skatteforholdene for de som må betale tilbake en ytelse til NAV.

Hvordan skal vi forvalte den nye råvaren?

Data er den nye råvaren. Da olje piplet opp fra bakken tok det lang tid før noen forsto at den hadde en verdi, og at utvinningen av den burde ha en form for nasjonal kontroll. Nå må data vurderes på en lignende måte.

Utlignet petroleumsskatt på 192,3 milliarder kroner for 2013

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 192,3 milliarder kroner for 2013. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. Statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon ble 10,2 milliarder kroner.

Snakker du samisk? Nå kan du registrere det i Folkeregisteret

Fra 22. oktober kan personer som snakker ett eller flere samiske språk registrere dette i Folkeregisteret i Skatteetatens nye registreringsløsning.

EU-toppmøte om skatt i Helsinki

Felles internasjonale skatteløsninger er viktig for Norge

Skatteetaten deltar bredt på Arendalsuka

Under Arendalsuka i år retter Skatteetaten søkelyset på viktigheten av trygg og sikker ID, bekjempelse av svart arbeid og hvordan skatt som politisk virkemiddel påvirker samfunnet.

Tvangsmulkt bidrar til likebehandling og riktig skatt

Sommer er phishing-tid

Nytt phishingforsøk med skatteoppgjøret. –Slett e-poster der du får beskjed om å klikke på lenker for å få utbetalt skatteoppgjøret, eller se opplysninger fra oss, sier Skatteetaten.

Svindelforsøk - falske e-poster

Skatteetaten får igjen meldinger om at det er sendt ut nye falske e-poster med påstand om skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.

Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet

Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage, viser en ny rapport.

Ingen økning i arbeidslivskriminaliteten

Ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse: Anslag i en ny rapport viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke har økt de siste årene.

SUA har passert over 1 million henvendelser

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) har vært en suksesshistorie siden oppstarten for 10 år siden. Da slo fire etater seg sammen for å yte god service og få arbeidsinnvandrere raskere i arbeid. SUA har så langt behandlet nærmere 500.000 søknader.

Petroleumsskatt på 53,5 milliarder kroner for 2016

Fastsatt petroleumsskatt utgjorde 53,5 milliarder kroner for 2016. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. Statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon ble totalt 7,7 milliarder kroner.

Sykehusbygg HF og Skatteetaten inngår et samarbeid i kampen mot arbeidskriminalitet

Mange benytter leveringsfritak

Statistikk fra Skatteetaten viser at mange benytter tilbudet om ikke å levere selvangivelse når de forhåndsutfylte opplysningene er riktige og alt er kommet med.

Skatteopplysningen hjelper deg!

I løpet av de tre første ukene av april har vår nye tjeneste, Skatteopplysningen, mottatt 240 000 telefoner.

Unngå feil i skattemeldinga, kontroller årsoppgåvene no

Ta deg tid no til å kontrollere at opplysningane i oppgåvene stemmer. Då slepp du å rette feil når skattemeldinga kjem i april.

Frykter rundt 40 milliarder kroner er lurt unna

Skatteetaten doblet antall årsverk i 2016 brukt på å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og fant 300 millioner kroner som var forsøkt lurt unna. Men skattedirektøren frykter at så mye som 40 milliarder kroner kan har blitt holdt unna skattemyndighetene de siste årene.  

Skatteparadiser og stjålet informasjon

Skatteetaten benytter tilgjengelig informasjon.

En effektivisering du vil elske!

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen lovet i VG for ett år siden å samarbeide om at informasjonen skulle bli enklere for deg å få tak i når du trenger tjenester fra én av oss. Nå innfrir vi løftet.

Helt ny skattemelding kommer i mars – slik blir endringene

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får helt ny skattemelding i år. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig.

Petroleumsskatt på 96 milliarder kroner for 2017

Fastsatt petroleumsskatt utgjorde 96 milliarder kroner for 2017. Statens refusjon av skatteverdien av letekostnader for petroleumsselskaper ble totalt 3,3 milliarder kroner.

Essensen av å lede gjennom endring

I alle virksomheter – store og små, private og offentlige, har evne til god endringsledelse blitt et lederkrav det er vanskelig å komme utenom. Hva er egentlig god endringsledelse i praksis?

Det er ikke Skatteetatens ønske å straffeforfølge flest mulig

Skatteetaten er likevel helt avhengig av å få tilstrekkelige opplysninger. 

Innfører gebyr for ikke å svare Folkeregisteret

I forbindelse med ny folkeregisterlov som trådte i kraft 1.10.2017 er unnlatelse av å gi meldinger til folkeregistermyndigheten avkriminalisert og erstattet med en gebyrordning. I disse dager sender Skatteetaten ut de første vedtakene om gebyr på 10 170 kroner til rundt 100 huseiere som ikke har oppgitt hvem som bor på adressen. 

Regler - så enkelt som mulig, men ikke enklere enn det

av skattedirektør Hans Christian Holte.

Digitialisering – et samarbeid om sammenhenger som burde vært der

Utlendinger bør også ha rett til et nasjonalt ID-kort

I disse dager er forskrift til lov om pass og nasjonale ID-kort ute på høring. Jeg tror utstedelse av de nye nasjonale ID-kortene vil gi en trygg og sikker ID – for norske innbyggere.  Men det nye ID-beviset løser ikke utfordringene for alle som har lovlig opphold i Norge.  

Får du penger tilbake på skatten i dag?

Skatteoppgjøret er klart for nesten 4 millioner lønnstakere og pensjonister. 2,7 millioner får et gjennomsnittsbeløp på 11.000 kroner igjen på skatten.

Samarbeid om styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten og Politiets Fellestjenester har inngått en samarbeidsavtale. Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til å styrke Politiets Fellestjenesters innsats med å sørge for at politiet har seriøse leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning.

Holte får seks nye år: Vi må forenkle mer, spesielt for næringslivet

Skattedirektøren fortsetter forenklingsarbeidet i neste periode. - Nå må vi spesielt få fart på forenkling for næringslivet, sier Hans Christian Holte etter at han i statsråd i dag fikk fornyet åremål som skattedirektør.

Uoppgitte formuer for 6 milliarder kroner meldt inn til Skatteetaten

I 2018 tok 575 personer kontakt med Skatteetaten for å rapportere verdier som ikke hadde vært meldt inn tidligere.

Ny innflyttingsprosess gir mindre byråkrati for borgere og myndigheter

I februar lanserte UDI og Skatteetaten en ny, digitalisert prosess for innflytting hvor borgeren kun trenger å oppgi opplysningene én gang og ett sted.

Skattekortene sendes ut

I desember sender Skatteetaten ut over 3,6 millioner skattekort for inntektsåret 2010. Det er viktig at alle sjekker om skattetrekket er riktig etter de mange renteendringene i år.

Skatteopplysninger fra skatteparadis

Skatteetaten arbeider nå med 50 saker som gjelder nordmenn med konto i Liechtenstein.

Stadig flere benytter skatteamnestiet

220 personer har hittil i år meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har ført opp i selvangivelsen.

30 personer anmeldt for unndragelser i skatteparadis

I 2009 ble 30 personer anmeldt for skatteunndragelser i såkalte skatteparadisland. Sakene gjelder verdier for over 700 millioner kroner unndratt beskatning. Det ligger an til enda flere anmeldelser i 2010.

Betal med kort – ikke med kontanter

Du bør dra bankkortet i stedet for å bruke kontanter. Bruker du likevel kontanter – be om kvittering!

Flere melder fra om skjult formue i utlandet

Over 410 personer har til nå meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har ført opp i selvangivelsen.  Internasjonale avtaler og mulighet til å følge pengestrømmer gjør at det er langt større oppdagelsesrisiko enn tidligere.

Flere skjulte formuer i utlandet

I løpet av de tre første månedene i år har over 60 skattytere meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har oppgitt i selvangivelsen. Siden 2007 har over 500 meldt fra om slike formuer og inntekter.

Nasjonal dugnad for alle boligeiere

31. august starter Skatteetaten utsending av over 1,9 millioner brev til alle landets boligeiere. Alle boligeiere blir bedt om å sende inn opplysninger om boligen sin for å få ny likningsverdi.

Skattekortene for 2011 sendes ut

Skatteetaten sender i desember ut over 3,6 millioner skattekort for inntektsåret 2011. Skal du få mest mulig korrekt skattetrekk neste år er det viktig at du sjekker opplysningene.

Avdekket 13,5 mrd kroner gjennom regnskapskontroller i 2010

Skatteetatens regnskapskontroller avdekket skatteunndragelser for 13,5 milliarder kroner i 2010.

Fakta om skatteamnestiordningen (frivillig retting)

Skatteamnestiordningen har gitt til sammen 39 milliarder kroner i formue og 1,7 milliarder kroner i inntekt til beskatning fra 2007 og til og med første kvartal 2014. I den perioden har Skatteetaten gitt 970 personer skatteamnesti.

Én million e-brukere

Et drøyt døgn etter at selvangivelsen ble tilgjengelig på nett, har over 600 000 nordmenn vært inne og sjekket selvangivelsen. Over én million nordmenn har nå registrert seg som elektronisk bruker (e-bruker).

Misbruk av spørreundersøkelse

Skatteetaten har fått melding om en spørreundersøkelse som utgir seg å være fra Skatteetaten og handler om våre nettsider skatteetaten.no. Dette er en falsk spørreundersøkelse.

Millionunndragelser i rengjøringsbransjen i Oslo 2005

Oslo fylkesskattekontor har i 2005 opprettholdt sin kontrollinnsats mot rengjøringsbransjen. Stedlige kontroller (bokettersyn) i 2005 viser at betydelige skatte- og avgiftsbeløp unndras fra beskatning.

Harde og myke virkemidler

Mange offentlige virksomheter har som en av sine kjerneoppgaver å sikre etterlevelsen av regelverket som gjelder innen eget ansvarsområde. Hvilke virkemidler sikrer god etterlevelse? 

Advarer mot falske e-poster

Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster om skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.

Ikke berørt av sikkerhetsfeil

Verken skatteetaten.no eller altinn.no er berørt av sikkerhetsfeilen i OpenSSL (Heartbleed-feilen). Du behøver ikke bytte passord i ID-porten.

Brudd på avtalen om skattelistene

Skattedirektoratet reagerer på enkelte mediers bruk av skattelistene.

Foreldre slipper nå å føre opp fradragene

Nå får foreldre som har barn i private barnehager og skolefritidsordninger forhåndsutfylt i selvangivelsen fradragene for kostnader til barnepass.

Ny likningsverdi på boligen din

22. mars starter utsendelsen av selvangivelsen for 2010. I år får over 1,5 millioner eiendommer ny likningsverdi på selvangivelsen. Boligopplysningene du rapporterte til Skatteetaten i høst danner grunnlaget for den nye likningsverdien på boligen din.

Publisering av skattelistene: Ingen endringer i pressens tilgang

Skatteetaten har vurdert medienes tilgang til skattelistene. Det legges ikke opp til noen endringer. Årets skattelister publiseres 27. oktober kl.07.00.

Svindelforsøk på e-post

Vi har mottatt meldinger om at det er sendt ut falske e-poster fra en adresse som utgir seg å være fra Skatteetaten. Dette er et forsøk på svindel.

Det blåser ikke bare på toppene

Det er en del av topplederansvaret å ivareta medarbeidere som er i tøffe rettssaker med høyt konfliktnivå, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.