Skattedirektøren svarer på svak kontrollstatistikk

Andelen kontrollerte næringsdrivende er halvert i perioden 2010 til 2018.

Svart omsetning ble utbytte for daglig leder

Skatteklagenemnda har behandlet en klage der avdekket svart omsetning ble tillagt daglig leder som utbytte. Klager hadde hatt kontroll over kontantstrømmen i virksomheten og fikk ikke medhold i nemnda.

Hvitvasking - ofte stilte spørsmål

Vi har samlet svar på det mange spør om på en egen nettside.

EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift

Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.

Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars

Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.

Tingenes internett – når alt er koblet til alt

Når alt kan kobles til internett og kommunisere via nettet, får vi et hav av muligheter både i hjemmet og rundt om i samfunnet.

Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler

Det er et stort samfunnsansvar knyttet til vår profesjon, og nødvendig at regelverket vi følger og hva vi må rapportere legger til rette for bærekraftig virksomhet.

Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapsføreren

Etterspørselen etter virksomhetenes klimainformasjon er økende, og det er naturlig at regnskapsførere behandler tallmaterialet i rapporteringen.

Betalingsgodkjenning i nettbank – ny frist fra DNB

Etter nytt møte med DNB kan vi melde om at fristen for å flytte eksisterende kunder over på godkjenning direkte i nettbank er forlenget til 1. juli. Innen den tid skal det også ha kommet på plass en felles løsning med én gangs godkjenning av betalingen.

Forenklingsarbeidet fortsetter etter endringene i Næringsdepartementet

Etter endringer i den politiske ledelsen holder tidligere mål fortsatt stand. Det samme gjør den positive veksten i regnskapsbransjen.

Hvitvasking - stabilt antall rapporteringer til Økokrim

Regnskapsførere sendte i 2019 inn 58 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 45.

God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert

Standarden er endret som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, som påvirker årsberetninger som utarbeides etter 1. januar 2020.

Digitalt forum er etablert

– Endelig! var responsen til flere av dem som kom til det første møtet.

Utbytte fra kriminalitet investeres i eiendom

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet.

Hvitvasking – husk å oppdatere status på reelle rettighetshavere og PEP

Det er også viktig å merke seg de spesielle oppbevaringsreglene.

Aksjonærregisteroppgaven post 7 - formuesverdien i nystiftede selskaper

Husk at nystiftede selskaper har fått ny verdsettelsesmetode.

Altinn-appene fjernes

Det nye Digitaliseringsdirektoratets første Altinn-grep er et ledd i ny produktstrategi.

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Strategien beskriver de store linjene i regjeringens arbeid for ansvarlig bruk av kunstig intelligens i offentlig forvaltning og i relasjon til den private sektoren.

Sammen er vi ustoppelige

De beste ideene, suksesshistoriene, gullet, ja, løsningene oppstår når det kollektive geniet får utfolde seg.

A-melding - ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser

Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding.

Hvitvasking - innhente legitimasjon på kjent kunde?

Den nye hvitvaskingsloven innebærer en klar innstramming.

Viktige korreksjoner i hvitvaskingsrundskrivet

Finanstilsynet har gjort fire endringer i rundskrivet.

Varsling i arbeidslivet – nye regler fra 1. januar 2020

Regelverket om kritikkverdige forhold klargjøres bedre og legger mer ansvar på arbeidsgiver.

Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres

I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt.

En kundeorientert og relevant regnskapsbransje

Vi jobber for smidige løsninger fra myndighetene og høy kompetanse i bransjen, og samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å utvikle neste generasjon.

Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Kravene til nærstående transaksjoner og selskapsfinansierte aksjeerverv forenkles.

Forsinkelsesrenten er økt til 9,5 prosent fra 1. januar 2020

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 400 kroner.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger.

Godt nytt år!

På denne tiden av året må regnskapsbransjen virkelig levere på høygir. Synliggjør verdien for kundene dine! I tiden fremover vil også vår rolle i omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv bli viktig og verdifull.

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020

Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.

Nye hvitvaskingsrundskriv er publisert - 60 foretak får kontroll i januar

Finanstilsynet vil gjennomføre tilsyn hos både regnskapsførere og revisorer allerede på nyåret 2020.

Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde.

Årsoppgjøret for 2019 - sjekkliste til kundene

Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig?

Endringer i rutiner for betalingsoppdrag

Regnskap Norge har de siste ukene fått mange henvendelser fra våre medlemmer vedrørende endring i praksis når det gjelder godkjenning av betalingsoppdrag i DNB.

Takseringsregler for 2019

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for inntektsåret 2019.

Nye regler for rapportering av mva på omtvistede krav?

Skattedirektoratet har fått i oppdrag av Finansdepartementet å utrede regelendringer for rapportering av mva på omtvistede krav.

Oppkjøp blant systemleverandørene fortsetter

Hva er konsekvensene for regnskapsbransjen og hva gjør Regnskap Norge?

Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2020

Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2019-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.

Forslag til ny revisorlov

Det blir kun én godkjenningstittel for revisorer og mer fleksible etterutdanningskrav.

Høringssvar om opplysningsplikt for skatterådgiveres skatteplanlegging

Mange av høringsinstansene peker på at det er vanskelig å fastslå rekkevidden av den foreslåtte opplysningsplikten.

Accountants can save the world

Vi møtte regnskaps- og revisjonsforeninger fra mange land denne uken i forbindelse med Accounting for Sustainabilitys møte i London.

Endringer i forenklet IFRS

Forskrift om forenklet IFRS er endret med virkning for 2019-regnskapet.

Julegaver til ansatte og skatteplikt

Det nærmer seg jul og i den forbindelse lurer flere på hva man kan gi i gave til ansatte uten at gaven blir skattepliktig.

SAF-T fra nyttår – hva må du tenke på?

Kontoplan og MVA-kodene må tilpasses SAF-T, og det bør testes om SAF-T-eksporten fungerer.

Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2020

Fra og med 2020 gjelder satsene både innland og utland.

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning i 2020

Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt noe fra 2019.

Aksjonærregisteroppgaven 2019 - brevmal og sjekkliste

Sørg for å innhente opplysninger i god tid før fristen 31. januar 2020.

Hvem kan signere oppdragsavtaler?

Kan andre enn daglig leder signere oppdragsavtaler på vegne av regnskapsforetaket?

Slik holder du en god presentasjon

Skal du legge frem regnskap og budsjett for styret eller forklare strategien for de ansatte? God teknikk gjør at budskapet når frem hos tilhørerne.

Coworking – en hurtigvoksende momsbombe

Stadig færre vil sitte alene og jobbe. Coworking er derfor attraktivt for både leietakere og gårdeiere. Men fenomenet er en mva-bombe som gjør at alle involverte må holde tunga rett i munnen.

Sterkere digitaliseringsmuskler og mer penger

Fra nyttår slås Difi og Altinn sammen og blir Digitaliseringsdirektoratet. Direktoratssjef Steffen Sutorius ønsker seg større økonomiske muskler og mer slagkraft til forenkling og digitalisering.

Vi skaper dagens og fremtidens suksesshistorier for bransjen

Om å bidra til og forstå utviklingen i det store bildet – og å la seg inspirere av hverandre.

Kundeorientering, teknologiinteresse og utvikling av menneskelig kompetanse

Fire gaseller er med i LederOppgjørets første kull. Vi har spurt dem om hva de lykkes med og hva de mener blir viktig fremover.

Lønnsnivå 2019 for autoriserte regnskapsførere

Gjennomsnittlig fastlønn har økt med 3,2 prosent.

Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som også inkluderer spørsmål og svar på en rekke problemstillinger. Det legges opp til streng praktisering.

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019

Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019.

5 på topp rettssikkerhetsgarantier

Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og arrangerte debatt om det under Arendalsuka 2018. Der pekte vi på fem viktige rettssikkerhetsgarantier.

Oppkjøp av systemleverandører går under radaren til Konkurransetilsynet

Det er økende bekymring hos medlemmene over stadige oppkjøp. Oppkjøpene resulterer i svakere konkurranse i markedet og gjerne høyere IT-kostnader.

Nye skatteregler styrker ikke rettssikkerheten!

I ny skatteforvaltningslov foreslås det saksbehandlingsregler i skatte- og avgiftssaker. Finansdepartementet hevder at de foreslåtte regler er en videreføring av gjeldende regelverk som i større grad vil ivareta skattyternes rettssikkerhet. Påstanden er i beste fall misvisende på flere punkter.