Regnskap Norge

Høring – endringer i NRS 16 Årsberetning

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer.

Uendret medlemsavgift i 2023

Regnskap Norge øker ikke kontingenten og kontrollavgiften i år. Forsikringspremien er også i hovedsak uendret – og i noen tilfeller redusert.

Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon

Når skal de nye mva-meldingene innleveres? Her får du svar.

Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?

Endringene vi fikk i regnskapsloven fra 2021 fokuserer langt mer på vesentlighet enn tidligere.

Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris

Regnskapsførerne driver daglig med rådgivning – alt for ofte gratis.

Ny økonomiforskrift til barnehageloven

Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode.

Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter

ESA støtter Regnskap Norges synspunkter rundt forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, og bekrefter at reelle verdier kan hensyntas i vurderingen.

Regnskap Norge har fått ny forside

Den nye forsiden hjelper deg med å få oversikt over aktuelle kurs, nyheter, fagstoff og arrangementer.

Etterutdanningskravet i den nye regnskapsførerloven

Den nye regnskapsførerloven øker totalkravet til etterutdanning fra 77 til 80 timer.

Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard

Fastsettelsen om at 5 % ekstra arbeidsgiveravgift skal gjelde i alle soner, inkludert på Svalbard, er nå endret.

PowerOffice har regnskapsbransjens mest fornøyde kunder

Hat-trick fra PowerOffice GO. For tredje år på rad havner de på topp i medlemmenes rangering av økonomisystemer.

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen er klar

Løsningen er foreløpig kun tilrettelagt for utenlandske opplysningspliktige. Norske opplysningspliktige får tilgang senere.

Permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen endres

Kodelisten for permisjoner endres fra og med 2023, slik at beskrivelsen viser om en permisjon er lovfestet eller ikke.

Har du kontroll på kvaliteten?

Kvalitet og kontroll er tema når Martine Aas Dale gjester Regnskap Norge-podden.

Husk å starte ferieplanlegging tidlig

Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.

Sammenstillingsoppgaven må sendes innen 1. februar

Arbeidsgivere og andre som har utbetalt lønn eller ytelser skal sende en årlig sammenstilling til hver inntektsmottaker.

Nye registreringsplikter for enkeltpersonforetak som driver regnskapsvirksomhet

Slike regnskapsforetak må innen 1. mars 2023 registreres i Foretaksregisteret og i Regnskapsførerregisteret.

Veiledningen om pensjonsforutsetninger er oppdatert

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.22.

Disse regnskapsstandardene endrer seg

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har vedtatt flere endringer i regnskapsstandarder som følge av ny regnskapslov.

Ny god regnskapsføringsskikk er fastsatt

Den nye standarden er sanksjonert av styrene bak Bransjestandardutvalget. Standarden gjelder fra 1. januar 2023, likt som ikrafttredelsen av den nye regnskapsførerloven.

Regnskap Norges bidrag til et netto nullutslippssamfunn – status 2022

Lave utslipp fra kontordrift og potensiale for reduserte utslipp fra kursgjennomføring og -produksjon er stikkord.

Reglene for innleie via bemanningsforetak strammes inn fra 1. april 2023

Faste og direkte stillinger skal være hovedregelen, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr 750 000

Fra og med inntektsåret 2023 innføres det 5 % ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr. 750  000 per ansatt. Dette gjelder også for soner med nullsats, med unntak av Svalbard.

Nye krav til praksis for å bli statsautorisert regnskapsfører

Praksistiden øker fra to til tre år for søkere med bachelorutdanning, men det er gitt overgangsregler.

Register over reelle rettighetshavere utsettes

En EU-dom har skapt usikkerhet om hjemmelsgrunnlaget for innsyn i registeret. Driftsetting er derfor utsatt inntil videre.

Nye tollregler - viktig for alle som importerer varer

Tollregelverket er i endring, både når det gjelder teknisk oppbygging og innhold.

Sandra Riise: Regelrådet, forenklinger og utviklingen i regnskapsbransjen

Hva gjør Regelrådet? Hva er smart regulering? Og, hvordan ser regnskapsbransjen ut i fremtiden? Det svarer tidligere Regnskap Norge-sjef på i denne podcast-episoden.

Ramme gård – ikke krav på fradrag

19. desember fastslo Høyesterett at Ramme gård ikke har rett på fradrag for merverdiavgift eller skattefradrag.

Forbered deg til årsoppgjøret 2022

Her får du en oversikt over hva som er viktig når du forbereder deg til årsoppgjøret. I tillegg får du en sjekkliste som du kan sende kundene dine.

Skatteutvalgets utredning – Foreslår blant annet innføring av boligskatt

Utredningen er sendt på høring med frist 15. april 2023.

Aider-sjefen forteller: Konsolidering og rekruttering til bransjen

Hva er Aiders oppkjøpsstrategi? Det svarer Aider-sjefen, Andreas Vik, på i denne ukens podcast- episode.

Ny regnskapsførerlov er vedtatt

Loven trer i kraft fra 1. januar 2023. Alle autoriserte regnskapsførere vil fra samme dag få tittelen statsautorisert.

Aksjonærregisteroppgaven 2022 – brevmal og sjekkliste

Leveringsfristen er tirsdag 31. januar 2023.

Forsinkelsesrenten øker til 10,75 prosent fra 1. januar 2023

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 410 kroner.

Ny strategisk plan er klar

Regnskap Norge styrker omdømmet og rekruttering til bransjen.

Gamle d-nummer må reaktiveres for å bestille skattekort i januar 2023

Arbeidstakere med inaktivt d-nummer vil ikke kunne bestille skattekort i januar 2023.

Ny veileder skal gjøre det enklere å rapportere riktig særavgift

Skatteetaten har laget en digital veileder, med sjekkliste, om hvordan særavgiftsregnskapet kan føres.

Ny høyesterettsdom om uttaksmerverdiavgift

Ifølge Høyesterett skal det beregnes uttaksmerverdiavgift når en virksomhet benytter innleid arbeidskraft til å utføre oppussings- og ombyggingsarbeid i egenregiprosjekter.

Har du hørt om bamseMOMS-sjefen på LinkedIn?

Ukens gjest er sjef for bamseMOMS-feiringen. Han har et oppdrag: Å fortelle folk på LinkedIn om hverdagen som regnskapsfører. Den er nemlig langt mer spennende enn hva noen kanskje tror.

Energitilskuddsordningen - merk deg kort søknadsfrist

Ordningen gir støtte til både energikostnader og investeringer i energisparetiltak.

Regjeringens budsjettforlik med SV lagt frem

Opphever femårsregelen i utflyttingsskatten med umiddelbart virkningstidspunkt.

Ny mva-justeringsmodell i Oslo kommune

Oslo kommune skal ha 70 % av justeringsretten som utbygger er pålagt å overdra til kommunen ifølge ny mva-justeringsmodell.

Nytt i KS Komplett: Bytt mellom foretak

Du som er tilknyttet flere regnskapsforetak kan nå enkelt bytte mellom foretakene.

Nasjonal risikovurdering 2022 - hvitvasking og terrorfinansiering

Økokrim mener regnskapsførere har betydelig risiko for å bli utsatt for forsøk på hvitvasking.

Ny regnskapsførerlov - nok et skritt nærmere vedtak

Finanskomiteen innstiller på lovvedtak i tråd med forslaget i proposisjonen fra Finansdepartementet.

Ny skattemelding for mva-kompensasjon

Fra og med 1. januar 2023 kommer skattemelding for merverdiavgiftkompensasjon i ny versjon.

Slik kan regnskapsfører hjelpe kunden med bærekraft

Hvordan snakke med kundene om bærekraft? Og hvorfor bør regnskapsfører ta bærekraftssamtalen? Det svarer ukens podcast-gjest på.

Slik fungerer halvt skattetrekk

Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.

Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?

Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.

Julebord – hvilke skatteregler gjelder?

Julebordsesongen er i full gang. Husker du reglene?

Nytt hvitvaskingsrundskriv publisert

Det nye rundskrivet - rundskriv 4/2022 - gjelder alle rapporteringspliktige underlagt Finanstilsynets tilsyn.

Har du kunder som ønsker å søke om strømstøtte?

Merk deg at søknadsfristen ligger an til å bli 9. desember.

Årets Overskudd 2022 om kvinnelig gründerskap og utviklingen i regnskapsbransjen

Ny regnskapsførerlov kan øke andelen kvinnelige toppledere i regnskapsbransjen. Det tror Linda-Mari Hatmosøy. Hør hvorfor i ukens podcast-episode!

SV foreslår drastiske skatteøkninger i alternativt statsbudsjett

48 prosent utbytteskatt er ett av forslagene til SV.

A-meldingen: Skal landkode brukes ved tjenestereiser og kortvarige kurs i utlandet?

Skattedirektoratet forteller til Regnskap Norge at landkode på a-meldingen ikke skal brukes i slike tilfeller.

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen

Skatteetaten utvikler ny og enklere løsning for direkte registrering av A-meldingen.

Pensjonsinnretning skal rapporteres månedlig i a-meldingen

Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer (ni siffer) som skal oppgis.

Sikkerhetsventilen for næringseiendom – Presiseringer av dokumentasjonsvilkåret fastsatt i skatteforskriften

Endringene får virkning fra og med inntektsåret 2022.

Ingen salgs- og kjøpsmelding

En bisetning i statsbudsjettet for 2023 tilkjennegir at det ikke blir noe av forslaget om rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner.

Statsstøtte og foretak i økonomiske vanskeligheter

Finansdepartementet har fulgt opp Regnskap Norges innspill om definisjonen av økonomiske vanskeligheter med Europakommisjonen.

Powered by RSS 2 HTML