Regjeringen vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift

Regjeringen foreslår at innbetaling av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

Aksjeoppgaven 2020 (RF-1088) – feilutsendt brev fra skatteetaten

Aksjeoppgave med feilaktig rekalkulerte formuesverdier er sendt ut til mange personlige aksjonærer.

Teknisk oppgradering og brukerdrevet utvikling av KS Komplett

Hva vi jobber med og hvordan du kan bidra til utviklingen.

Nye veiledere og oppdaterte avstemmingsskjema i KS Komplett

På kskomplett.no kan du nå både oppdatere deg på nyheter om verktøyet og få hjelp om bruk i FAQ’en.  

Permittering – utvidet avbruddsperiode fra 6 til 10 uker

Endring i permitteringsreglene gjør at permitterte arbeidstakere kan komme tilbake på jobb uten at bedriftene må ta stor risiko.

Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere

Arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret i å komme på jobb mens grensene i Norge er stengte.

Levering av mva-melding for 1. termin og 2. termin 2021

Skatteetaten presiserer at det er viktig å levere innen fristen – allerede få uker etter vil de starte med skjønnfastsettelse og tilleggsskatt.

Valgkomiteens innstilling 2021

Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her presenterer vi valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 15. juni 2021.

Skattemeldingen 2020 - næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august (OPPDATERT)

Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke. Utsettelse søkes på vanlig måte.

Lær mer om bærekraftsrapportering 28.-29. april

Regnskap Norge er medarrangør for Sustainable Finance & Reporting Summit 2021. Meld deg på i dag og få halv pris.

Regnskap Norge-podden: Hvordan håndtere pandemier og andre kriser?

Hva er en krise? Hvordan kan vi forberede oss? Hva kjennetegner kriseledelse?

Sykepenger under ventekarantene

Arbeidstaker kan få sykmelding og sykepenger under ventekarantene dersom øvrige vilkår er oppfylt.

Midlertidig rett til feriepenger

Det er foreslått å innføre en midlertidig rett til feriepenger beregnet av dagpenger mottatt i 2020 for utbetaling i 2021 og 2022. 

Høring om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Finansdepartementet foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.

Ny administrerende direktør i Regnskap Norge

Rune Aale-Hansen tiltrer 1. september 2021. Han er siviløkonom med flere års erfaring som toppleder og har god kompetanse innen næringspolitisk arbeid.

Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager

Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen.

Regnskap Norge-podden: Regnskapsbransjen – «the place to be»

Christine om sin tid i Regnskap Norge, erfaringer på veien, utviklingen i bransjen og hva som blir viktig fremover.

Skattefradrag for underskudd i koronaåret 2020 (OPPDATERT!)

Underskudd i virksomheten i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. (Artikkelen ble oppdatert 26.03.21, med bakgrunn i avklaringer fra Skatteetaten.)

Nytt fra Skatteetaten om kosmetisk kirurgi og mva

Spørsmål knyttet særlig til underleverandører til klinikker som leverer kosmetisk kirurgi.

Kompensasjonsordning 1 - frist for å bekrefte søknader

Det er to frister å være oppmerksom på, og merk deg at bekreftelser må leveres i portal.

Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.

Utenlandske arbeidstakere får d-nummer på grensen

Skatteetaten oppretter "skattekontor" på grenseoverganger som en midlertidig ordning.

Eventbransjen kan søke om omstillingsmidler

Søknadsfristen er 7. april 2021.

Har du husket å oppdatere kundenes omsetningsbaserte fordelingsnøkler for inngående mva?

12. april er fristen for mva-melding for 1. termin.

Ny registreringsløsning for merverdiavgift - nedstengning av samordnet registermelding del 2

Høsten 2020 lanserte skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret via skatteetaten hjemmesider.

Nye krav til redegjørelse om likestilling og diskriminering

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller annet offentlig dokument.

Skattemeldingen 2020 sendes ut puljevis over tre uker fra 16. mars

Fra 16. mars til 7. april blir skattemeldingen for inntektsåret 2020 sendt ut til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende.

Regnskap Norge-podden: Fra liten til stor i regnskapsbransjen

Fra oppstart av egen virksomhet med én ansatt til fusjonering. Hva har vært suksessfaktorer og viktig å tenke på underveis?

Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars

Den nye ordningen trer i kraft 15. mars og gjelder ut juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai.

Kalkulatorer til hjelp for beregning av tilskudd ifm koronapandemien

Vi har oppdatert Excel-kalkulatorene hvor du kan sjekke om søkere oppfyller kriteriene, beregne tilskudd og dokumentere utført arbeid.

Kompensasjonsordning 2 – frist forlenges til 15. juni

Forskriften endres på tre sentrale områder.

Velkommen til generalforsamling i Regnskap Norge 2021

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt tirsdag 15. juni kl. 13.00.

Byggeprosjekter og beregning av uttaksmerverdiavgift

Om uttaksreglene innenfor fast eiendom.

Tap på krav – merverdiavgift

Med varierende inntjening i mange bransjer på grunn av pandemien, er det flere kunder som ikke kan betale for seg. Dette aktualiserer reglene om tap på krav.

Fortsatt drift i årsregnskapet for 2020

Koronapandemien medfører at flere regnskapspliktige må vurdere om forutsetningen om fortsatt drift fortsatt er til stede.

Kompensasjonsordning 2 - behov for å korrigere søknad?

Nå er det mulig å sende inn ny søknad.

Kompensasjonsordning 2 - kommunale tilskudd påvirker ikke omsetningsfall likevel

Ny fortolkning kan få stor betydning for mange.

Forslag om ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021

Ordningen er primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb.

Regnskap Norge-podden: Teknologiutvikling handler om mennesker og evnen til endring

Du må rigge butikken på en annen måte for å ta ut potensialet, sier Lene Diesen, administrerende direktør i Semine.

Stortinget med flere endringer i krisetiltakene

Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden.

Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.

Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor - naturalytelser

Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.

Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser

Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer - fra hjemmekontor.

Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer

Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag.

Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Bedre kundedialog og mer effektive arbeidsprosesser

Vi har inngått samarbeidsavtale om digital signering og kundesjekk med Vipps AS.

Regnskap Norge-podden: Teknologi som forenkler

Hva kreves av ledelsen og virksomheten når teknologi er driveren?

Kompensasjonsordning 1 og 2 – endring i kravet til kontrollhandling

Én av kontrollhandlingene er forenklet. Endringen gjelder tilfeller hvor søkeren benytter muligheten til å bruke forbedret resultat i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS.

SAF-T ett år etter

Kravet om å kunne levere bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk i SAF-T-formatet har passert ett år. Hva er erfaringene så langt?

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og redusert oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner og tilhørende grunnlagsmateriale fra ti til fem år.

Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars

Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.

Valgkomiteen søker ny styreleder i Regnskap Norge

Ny styreleder vil bidra til å sikre en god og langvarig relasjon mellom ny leder og styret i foreningen.

Gjør en forskjell for bransjen!

Brenner du for regnskapsbransjen og vil være med å påvirke bør du vurdere et verv i foreningen din.

Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver videreføres

Det tidsbegrensede fritaket som ble innført 13. mars 2020 knytter seg til koronasituasjonen og skal nå gjelde ut inntektsåret 2021.

Gaver i arbeidsforhold – krav om generell ordning opphevet for alle anledninger

Skattemyndighetene bekrefter at kravet er opphevet for gaver som gis etter bestemmelsen i skattelovforskriften.

Kompensasjonsordning 2 - skatte- og regnskapsmessig periodisering

Kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 skal periodiseres til 2020, både skattemessig og regnskapsmessig.

Høring – utkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk

Utkastet er tilpasset forslag til ny regnskapsførerlov, og forenklet og modernisert i forhold til gjeldende standard.

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet

Her finner du oversikt over aktuelle skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av koronakrisen.

Endring i reglene for arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet

Arbeidsgiver skal fra 2021 benytte satsen i sonen der arbeidet utføres.

Hva må til for at Vedum skal få til endring?

Det kastes rundt 140 000 tonn kontormøbler hvert år i Norge. For å gjøre noe med dette må vi endre regelverket.