Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen

Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles.

Forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet

Stortinget har vedtatt lovendringer for å forhindre og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

De midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen er forlenget til og med 30. september 2021.

Pensjon fra første krone

Det er lagt frem lovforslag som skal innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger.

Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati videreføres

Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.

Midlertidig lav merverdiavgiftssats forlenges

Ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % forlenges til og med 30. september 2021.

Siste frist for å søke om betalingsutsettelser etter midlertidig ordning er 30. juni

Skattytere som fremdeles har økonomiske problemer på grunn av covid-19-utbruddet må etter 30. juni eventuelt søke om betalingsutsettelse etter ordinære regler.

Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementet

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2021 samt regelendringer trådt i kraft i løpet av våren.

Rundskriv om kobling bank- og regnskapstjenester

I rundskrivet uttaler Finanstilsynet at det er i strid med kundens interesser å tilby banktjenester under forutsetning av at kunden må bruke bankens regnskapsforetak til å føre regnskapet.

Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager

Nå kan du laste ned vår nye kalkulator som også inneholder oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. Her finner du også avtalemaler.

Regnskap Norge-podden: Bli kjent med ny styreleder

Ingebjørg Harto er ny styreleder i Regnskap Norge. Bli kjent med den ferske styrelederen i denne ukens podkast-episode.

Alle foreldre vil få mulighet til å utsette foreldrepenger

Den vedtatte endringen i folketrygdloven fjerner tidligere krav for å kunne utsette foreldrepenger, og trer i kraft 1. oktober 2021.

Nasjonal strategi for sirkulær økonomi er lansert

– Målet er at Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder

Med utsettelsen blir fristen for foretak med ordinært regnskapsår 31. august.

Nytt styre i Regnskap Norge

Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.

Ett hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2021

Vi gratulerer Håkon Beltestad.

Kompensasjonsordning 2 og 3 - nye forskriftsendringer

Omfanget på hva som kan kreves kompensert av tapt varelager utvides for serveringssteder. I tillegg er en feil rettet opp.

Ny digital løsning erstatter Samordnet registermelding del 2

Fra 10. juni skal alle typer registreringer, endringer og sletting i mva-registeret skje i Skatteetatens digitale løsning.

Ferie og feriepenger

Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?

Kompensasjonsordning 3 – fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader

Det blir mulig å sende søknader fra i dag klokken 12.

Skatteetaten overtar tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon

Fra 1. juni i år overtar skatteetaten ansvaret fra Finanstilsynet.

Lønn og HR – et stort og viktig fagområde

Nok et kull lønn- og HR-rådgivere har fått sin sertifisering fra Regnskap Norge, og de har delt sine erfaringer fra programmet.

Uttalelse om mva på nettkurs

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse vedrørende spørsmål om merverdiavgift på nettkurs.

Kompensasjonsordning 2 – viktige endringer får tilbakevirkende kraft

Kompensasjon tapt varelager, frist, fisjonstilfeller, levert skattemelding og avtale som erstatter tidligere avtale er blant endringene.

Regnskap Norge-podden: Få ekspertens tips til hvordan du får mer i pensjon

Hva vet du om egen pensjon? Hva er dine drømmer for pensjonstiden? I ukens episode deler Lasse Rudi, ekspert på pensjon, sine beste tips.

Foreldre har ikke rett til omsorgsdager ved streik i skole eller barnehage

Flere skoler og barnehager er tatt ut i streik, og dette påvirker mange foreldre som er i arbeid.

Kompensasjonsordning 1 – frist for å bekrefte søknader forlenges

Samlet finanskomite går inn for å utsette fristen for å fastsette årsregnskap med 2 måneder i 2021. Dette påvirker også fristen for å bekrefte søknader om kompensasjon.

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2021

Satsene i statens reiseregulativ gjelder til og med 30 juni 2021. Trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2021 og gjelder for hele 2021.

Digitale møter i foretak – permanente regelendringer trer i kraft 1. juni

Midlertidig lov oppheves samme dato. Foretakene får heretter mulighet til å selv velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale møter.

Kompensasjonsordning 2 – søknader for mars-april kan sendes inn fra 9. juni

Overgang til nytt støtterettslig regelverk gjør at det kun blir foretak med underskudd som får kompensasjon.

Kompensasjonsordning 2 – praksisendring ved sent levert skattemelding for 2019

Praksis knyttet til kravet om ikke levert skattemelding er endret, noe som åpner for at de som har fått nytt skatteoppgjør etter opprinnelig skjønnsfastsetting likevel kan søke kompensasjon. Endringen får tilbakevirkende kraft.

Årets overskudd 2021

Vi gleder oss til å dele ut prisen og ser frem til å motta nominasjoner fra dere!

Regnskap Norge-podden: Bli kjent med ny administrerende direktør

Rune Aale-Hansen tiltrer som ny administrerende direktør i Regnskap Norge 1. september. Bli kjent med foreningens nye sjef i denne ukens podkast-episode.

Folketrygdens grunnbeløp økes til 106 399 kroner

Det nye grunnbeløpet gjelder fra 1. mai 2021.

Digitalt NM for ungdomsbedrifter

Knallgode regnskap fra nord til sør!

Regnskapsloven endres 1. juli 2021

Foreslåtte endringer i regnskapsloven er vedtatt og trer i kraft 1. juli.

Krisetiltak knyttet til lønn og HR i revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen vil normaliserepermitteringslengen, og foreslår å forlenge ordninger knyttet til sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger.

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats, forlengelse av unntak fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati, samt skattelette for pensjonister og justeringer av reglene om kildeskatt på renter og royalty er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.

Skattepliktige naturalytelser – oppdateringer og endringer

Skattedirektoratet har oppdatert sin spørsmål- og svarside med eksempler på bruk av reglene for naturalytelser.

Regnskap Norge-podden: Digitalisering, konsolidering og bærekraftsrapportering

Hvordan beskriver ukens gjest regnskapsbransjen? Sexy! Digitalisering, konsolidering og bærekraftsrapportering er tema når Ronny Thomas Jenssen i Sparebank 1 Regnskapshuset gjester Regnskap Norge-podden.

Ikke levert årsregnskap 2019 – tvangsoppløsning iverksettes 11. juni 2021

Aller siste frist for innsendelse, før tingretten blir orientert om at tvangsoppløsning kan iverksettes, er satt til 11. juni 2021.

Tilskuddsordning innreisekarantene – mandag 10. mai åpnes det for søknader

Betingelsene for å få kompensert utgifter ved innreisekarantene er offentliggjort.

Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager og andre endringer

Regjeringen varsler om nye endringer i kompensasjonsordningen. Rundt 20. mai skal det bli mulig å søke om kompensasjon for mars - april.

Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

Det foreslås i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Hva er det egentlig greit å signere digitalt?

I denne artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hva det er akseptabelt å signere digitalt.

Midlertidig ordning om rett til feriepenger på dagpenger er vedtatt

Det er vedtatt å innføre midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling sommeren 2021 og 2022.

Hvordan verdsette brukte materialer i regnskapet?

Regnskap Norge har deltatt i et europeisk samarbeid som har utviklet et forslag til en felles metode for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet.

Skattemeldingen 2020 – tips og råd

Hva må du passe på, og trenger du i det hele tatt å fylle den ut?

Korona: Reglene for ferie og feriepenger i 2021

Svar på spørsmål om ferie og feriepenger knyttet til koronasituasjonen.

Regnskap Norge-podden: Det er god business å tenke trippel bunnlinje

CEO i Amesto, Siri Nilssen, forteller i denne ukens episode om hvordan et av Norges største regnskapsselskaper jobber med den triple bunnlinjen.

Søknad om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Søknadsportalen åpner 3. mai, og endelig søknadsfrist er 30. september.

Søknadsfristen for støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer forlenges

Regjeringen forlenger søknadsfristen til 20. mai, og viderefører ordningen for 2021.

Regjeringen vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift

Regjeringen foreslår at innbetaling av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

Aksjeoppgaven 2020 (RF-1088) – feilutsendt brev fra skatteetaten

Aksjeoppgave med feilaktig rekalkulerte formuesverdier er sendt ut til mange personlige aksjonærer.

Teknisk oppgradering og brukerdrevet utvikling av KS Komplett

Hva vi jobber med og hvordan du kan bidra til utviklingen.

Nye veiledere og oppdaterte avstemmingsskjema i KS Komplett

På kskomplett.no kan du nå både oppdatere deg på nyheter om verktøyet og få hjelp om bruk i FAQ’en.  

Permittering – utvidet avbruddsperiode fra 6 til 10 uker

Endring i permitteringsreglene gjør at permitterte arbeidstakere kan komme tilbake på jobb uten at bedriftene må ta stor risiko.

Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere

Arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret i å komme på jobb mens grensene i Norge er stengte.

Levering av mva-melding for 1. termin og 2. termin 2021

Skatteetaten presiserer at det er viktig å levere innen fristen – allerede få uker etter vil de starte med skjønnfastsettelse og tilleggsskatt.

Valgkomiteens innstilling 2021

Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her presenterer vi valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 15. juni 2021.