Innspill fra Regnskap Norge har blitt hørt

Krisepakken fra myndighetene i dag inneholder akkurat det vi har etterspurt. Samtidig etterlyser vi støtte for bortfall av inntekter.

Tredje krisepakke – flere endringer på skatte- og avgiftsområdet

Betalingsfristen for andre termin forskuddsskatt endres for personlige skattytere. I tillegg foreslår Regjeringen at lav mva-sats reduseres til 7 prosent og at redusert arbeidsgiveravgift utsettes til tredje termin.

Nødhjelp til bedriftene inkluderer dekning av utgifter til regnskapsføring

I ny krisepakke vil Staten dekke faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen.

Kan det få uønskede mva-konsekvenser om man jobber for en kunde med dårlig likviditet?

Med dagens regelverk risikerer regnskapsførere som ikke får betalt av kunden å måtte betale utgående merverdiavgift av egen lomme.

Kriselån til SMB-markedet

Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes?

Flere permitteringer blant våre medlemmer i annen virksomhet

Bedrifter med interne regnskapsavdelinger er hardere rammet av koronakrisen enn regnskapsbransjen.

Hvordan skal arbeidsgiver behandle naturalytelser under permittering?

Ansatte som beholder firmabil, mobiltelefon og andre naturalytelser under permittering, skal i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Arbeidsgiver må sende særskilt melding til skattekontoret.

Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer

Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist.

Videomøte – hva bør du tenke på?

Mange jobber hjemmefra som følge av korona-utbruddet. Dette har gitt videomøte som møteform en rakettstart.

Mva-oppgaver og skattemelding for næringsdrivende – tvangsmulkt vil ikke bli ilagt

Skatteetaten vil ikke sanksjonere forsinkelser frem mot sommeren, som følge av Korona-situasjonen.

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Neste krisepakke må inneholde sterkere lut

Bedriftene trenger at staten trår til med direkte tilskudd. Gjør som danskene og innfør en kompensasjonsordning for dekning av faste kostnader, mener Regnskap Norge.

Regnskapsbransjen har få permitteringer i uke 12

Regnskap Norge måler jevnlig konsekvensene koronaviruset har for bransjen.

Dispensasjon fra SAF-T-eksport ved forsinkelser relatert til koronaviruset

Bokføringspliktige skal etter 1.1.2020 kunne levere en standardisert SAF-T-fil ved varslede bokettersyn. Hindringer i å kunne levere, som oppstår som følge av effekten av koronaviruset, kvalifiserer til dispensasjon uten søknad.

Permitteringsvarsel – dette må du vite

Regler for permitteringer, fremgangsmåte, mal på permitteringsvarsel og informasjonsvideo.

Vi gjør alt vi kan for å levere det dere medlemmer trenger nå

Vi informerer fortløpende på hjemmesiden, tilrettelegger for tettere dialog med medlemmene, og utarbeider kundebrev. Vi har også dialog med myndighetene og konkurransetilsynet.

Foreldre får dobbelt så mye omsorgspenger

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket

Stortinget har vedtatt nye regler.

Arbeidsgiver får refusjon uten sykemelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær, også hvor arbeidstaker benytter egenmelding.

Koronakrisen - midlertidig adgang til digitale møter

Kravet til fysiske styremøter, årsmøter og generalforsamlinger foreslås endret midlertidig.

Regjeringen foreslår betydelige betalingsutsettelser for skatter og avgifter

Samtidig går Regjeringen tilbake på virkningstidspunktet for redusert mva-sats. Forslaget får virkning fra 20. mars, ikke 1. januar som opprinnelig foreslått.

Koronakrisen - verdsettelse av og noteopplysninger om eiendeler i regnskapet

I tider med økonomisk usikkerhet, er det ekstra viktig at styret og ledelsen involverer seg i de verdivurderinger og estimater som må gjøres i forbindelse med den finansielle rapporteringen.

Skattemeldingen 2020 - til deg som leverer på vegne av andre

Skattedirektoratet har kommet med informasjon til regnskapsførere og andre som bistår skattytere med utfyllingen.

Utkjøring av matvarer mv. – bruk av kassasystemet til å registrere salg

Skattedirektoratet har i en konkret sak lagt til grunn at slikt salg kan registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.

Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosentpoeng i to måneder

Partiene på Stortinget har blitt enige om flere tillegg til den økonomiske krisepakken i forbindelse med korona-situasjonen.

EU har vedtatt ny handlingsplan for sirkulærøkonomi

EU-kommisjonen har denne uken lagt frem ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den har følger for regnskap og rapportering, også i Norge.

Korona – tiltakspakke knyttet til merverdiavgift

Tiltakene vil utgjøre en liten forskjell for de berørte i næringslivet.

Korona og rettigheter til selvstendig næringsdrivende

Hva gjelder nå om dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjon for inntektsbortfall og betaling av forskuddsskatt?

Skattemeldingen 2020 - penger tilgode utbetales raskt etter innlevering

De første har mottatt sin skattemelding. Disse kan få utbetalt tilgodehavende allerede før påske.

Koronakrisen og utbytte - krav om forsvarlig egenkapital og likviditet

Ved vurdering av utbytteutdeling i 2020, må selskapene ha et spesielt fokus på forsvarlighetsvurderingen som kreves for å kunne dele ut utbytte.

Regnskap Norge er her for deg

Nå gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Regnskapsbransjen tar vare på sine kunder – norsk næringsliv. På samme måte tar Regnskap Norge vare på sine medlemmer.

Enighet om første fase av økonomisk krisepakke på Stortinget

Her er hovedpunktene i avtalen.

Nye lånetiltak og utsatt betalingsfrist for arbeidsgiveravgift

I pressekonferanse varsler regjeringen nye krisetiltak for å håndtere korona-krisen.

Nødvendig med fristutsettelser

Vi jobber mot Skattedirektoratet og Finansdepartementet for snarlig avklaring om utsettelser og sanksjonsamnesti.

Bedriftene blør og trenger flere tiltak NÅ

Bedriftene trenger likviditetsstøtte.

Regjeringen foreslår at bedrifter kan tilbakeføre underskudd

Som følge av koronautbruddet foreslår regjeringen at bedrifter kan tilbakeføre underskudd i virksomheten 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og 2018.

Regjeringens krisepakke for å bøte på økonomiske konsekvenser av korona

Personlige næringsdrivende får utsatt frist med å betale første termin av forskuddsskatten til 1. mai.

Sjekkliste for bedrifter i nedgangstider

Koronaviruset bidrar til en raskere og sterkere nedgangskonjunktur. Dette stiller høye krav til bedriftene – ikke minst til virksomhetenes økonomistyring.

Hva gjør Regnskap Norge med koronasituasjonen?

Spredningen av viruset gjør at mange har behov for trygghet og svar på hvilke grep de bør gjøre.

Koronaviruset - regnskapsforetak må vurdere sin beredskap

Det er spesielt viktig å sette fokus på hvordan kritiske oppgaver skal løses ved stort fravær.

Hvordan kan koronaviruset påvirke årsregnskapet for 2019?

Har du ikke avlagt årsregnskapet for 2019 ennå? Da må virkningene knyttet til koronaviruset hensyntas når forutsetningen om fortsatt drift vurderes.

Skattemeldingen i 2020 er helt ny

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får i år en helt ny skattemelding. Onsdag 18. mars vil de første motta sin skattemelding.

Kan arbeidsgiver skattefritt dekke reise?

For å hindre smittespredning av korona-viruset blant kollektiv-reisende, kan det være aktuelt for arbeidsgiver å utbetale bilgodtgjørelse til arbeidstaker

Har du husket å oppdatere kundenes omsetningsbaserte fordelingsnøkler for inngående mva?

14. april er fristen for mva-melding for 1. termin.

Ny inkassolov – aktørene strides om effekten

I løpet av året blir det rimeligere å være dårlig betaler, men ekspertene strides om hvordan de nye reglene vil slå ut for bedriftene. Lavere gebyrer, gir raskere betaling, mener en aktør. En annen advarer mot at loven kan gi dårligere likviditet.

Cutters: Verdien ligger i (hår)vekst og kundeopplevelser

For den hurtig ekspanderende norske frisørkjeden Cutters er det viktig at regnskapet ikke står i veien for veksten. Verken bokføring eller manglende økonomisk sekundering skal bremse CFOs arbeid.

Automatisering gir regnskapsfører nye oppgaver og utfordringer

Regnskapsførere som vil være relevante i årene som kommer, bør vurdere nye kundeavtaler, levere regnskap som abonnement og komme tettere på kunden. Det er rådene fra Torill Volden og Karl Jakob Enger.

Konferansen om regnskapsreglenes rolle for et bærekraftig næringsliv

Som medlem i Regnskap Norge får du rabatterte billetter til Rethinking Accounting som arrangeres den 12. mars på BI i Oslo.

Din stemme teller

Nå kan du melde deg på årsmøtet 2020. På årsmøtet får du som medlem mulighet til å påvirke foreningens retning. Alle stemmer teller! Derfor foregår også generalforsamlingen elektronisk.

Skattefunn for selskap i økonomiske vanskeligheter - ytterligere avklaringer

Uttalelse påvirker fremtidige Skattefunn-prosjekter, men også prosjekter godkjent i 2019 og tidligere.

Sammen er vi sterkere!

Lokale og globale nettverk gir styrke og kan gjøre en forskjell. Som en del av noe større øker vi påvirkningskraften vår og gevinsten for hver enkelt.

Mva-behandling og bokføring av bonus utbetalt via mellomledd

Det aksepteres at bonus utbetalt via mellomledd får avgiftsmessig effekt for kjøper og selger. Mellomleddet skal imidlertid ikke behandle bonusen avgiftsmessig.

Pliktig regnskapsrapportering styrende for bokføringsplikten

Skattedirektoratet legger til grunn at ordlyden «for den virksomhet som drives» innebærer en viss begrensning i hva som er bokføringspliktig.

MVA ved netthandel fra utlandet

Forskriftsendringer om forenklet mva-registrering for utenlandske næringsdrivende er fastsatt.

Regnskap Norge forplikter seg og oppfordrer bransjen til å agere på klimaendringene

14 regnskapsorganisasjoner verden over har signert en global CALL TO ACTION som respons på klimaendringene.

Tekniske løsninger og regelverk må oppdateres

Vi jobber med ny betalingsløsning, modernisering av GRFS og regnskapsklyngen gir konkret bistand.

Autorisert regnskapsfører – krav til egnethet

Finanstilsynet har kommet med nytt rundskriv som utdyper kravet til «hederlig vandel».

Konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet har endret navn

Det nye navnet er "Virksomhetsregisteret".

Skattedirektøren svarer på svak kontrollstatistikk

Andelen kontrollerte næringsdrivende er halvert i perioden 2010 til 2018.

Svart omsetning ble utbytte for daglig leder

Skatteklagenemnda har behandlet en klage der avdekket svart omsetning ble tillagt daglig leder som utbytte. Klager hadde hatt kontroll over kontantstrømmen i virksomheten og fikk ikke medhold i nemnda.