Úradná tabuľa

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, KošiceDátum a čas konania dražby: 04.05.2021 o 10.45 hod.Miesto konania dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, KošicePredmet dražby: Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 na súbore nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 13420, kat. územie: Severné Mesto, a to:                            - byt č. 4 v bytovom dome...

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:Stanislava Gajková 3xAnna BundováPeter AdamecDavid RónaAlexandra KolbasováLadislav ŠkerlíkŠtefan AmrichĽuboš KolesárRadek VysloužilBožena GiňováJarmila MattováJozef Nickler 2xMiloslav Gálik 2xJozef MaczkoStanislava GajtkováLadislav Rigo, nar.1993Jozef LabovskýMatúš PoliakEliška Vysloužilová Obyčajné zásielky rok 2021:Adamcová KlaudiaBabiak Branislav...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Tomáš  Spišák, Košice-SeverZásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 15.04.2021 do 30.04.2021

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území mesta Košice- mestská časť Sever vstup VSD na cudzie pozemky a do cudzích objektov vo verejnom záujme v priebehu obdobia: máj 2021 - október 2021.Vyvesené: 13.04.2021Zvesené: 13.05.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začiatok stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Tomášikova č. 2, Košice" na pozemku parc. č.: 3022/1 v katastrálnom území Severné Mesto.Vyvesené: 13.04.2021Zvesené: 28.04.2021

Oznámenie o začatí konia o predĺžení platnosti stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne úríslušný stavebný úrad I. stupňa,  vydal Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu s názvom " Rekreačná chata Andrea, záhradkárska lokalita Severné Mesto, Košice" na pozemku KN-C parcelné číslo 6954/768 v k.ú. Severné Mesto.Vyvesené: 13.04.2021Zvesené: 28.04.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Elena Sedláková, PhD.Naposledy pobyt: Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice - mestská časť SeverPísomnosť č. 100466182/2021 zo dňa 22.03.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.Vyvesené: 07.04.2021Zvesené: 22.04.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:GLOBAL CONTRACT s.r.o.Naposledy sídlo: Vodárenská 646/6, 040 01 Košice - mestská časť SeverPísomnosť č. 100493968/2021 zo dňa 26.03.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.Vyvesené: 07.04.2021Zvesené: 22.04.2021

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania MK/2021/08088-07/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie zmeny územného konania stavby "Rezidencia Albelli, Alvinczyho a Bellova ul. Košice", k.ú. Severné Mesto.Vyvesené: 31.03.2021Zvesené: 15.04.2021

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Košice - Sever, Bankov, záhrady - NN", na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.Vyvesené: 24.03.2021Zvesené: 08.04.2021

Stavebné povolenie č. MK/A/2021/07658-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu nazvanú: "Záhradná chata" na pozemku parc. č. 353/26 v katastrálnom území Čermeľ.Vyvesené: 24.03.2021Zvesené: 08.04.2021

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 24.03.2021 trvalý pobyt občanovi: Ing. Dušan Oczeljak, nar. 05.06.1964. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.Vyvesené: 24.03.2021Zvesené: 08.4.2021

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2021 – 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 24.02.2020  

Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č. 131 / 2020 zo dňa 14.12.2020 vyhlasuje voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever. Termín doručenia prihlášky do 25.02.2021 do 16.00 hod.Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever sa uskutoční dňa 12. marca 2021 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever...

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Sever

Mestská časť Košice – Sever v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2021 – 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 27.11.2020 

ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER SPÔSOBOM PRIAMEHO PRENÁJMU

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňujeZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER SPÔSOBOM PRIAMEHO PRENÁJMUPredmet prenájmu:  oplotený areál...

Rozhodnutie Mestskej časti Košice - Sever o predĺžení prevádzky trhoviska MČ Košice - Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach

Mestská časť Košice - Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti, zastúpená starostom v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever, v znení neskorších zmien a doplnkov a Dodatku č. 1 k VZN č. 47,  ktorý nadobudol účinnosť dňom 28.10.2015, oznamuje        ...

Ponuka na prenájom pozemkov

Slovenský pozemkový fond oznamuje v zmysle § 2 ods. 21 nariadenia  vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov, že ponúka na prenájom pozemky v k. ú. Kamenné, podľa prílohy.Zverejnené: 22.10.2020Zvesené: 12.11.2020

Koncepcia rozvoja Mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia

Okresný úrad Košice prijal dňa 28.08.2020 od obstaraváteľa oznámenie o strategickom dokumente " Koncepcia rozvoja Mesta Košice v obalsti tepelnej energetiky - aktualizácia. Bližšie informácie v prílohe TU.

Vyhlásenie príležitostného trhu počas odpustovej slávnosti na Kalvárii

Mestská časť Košice - Sever príslušná  podľa ust. § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste  Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 k VZN  Mestskej časti Košice...

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4011 Črmeľ do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Týmto Vám oznamujeme, že z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 17. septembra 2020 so začiatkom o 12:00 hod na Okresnom úrade Košice v miestnosti č. 101 (budova A) prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4011 Črmeľ1 do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou.  Viac informácií nájdete...

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov- upozornenie

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto                                                     ...

Rozhodnutie Okresného úradu Košice

Zverejňujeme Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru opravných prostriedkov č. OU-KE-OOP6-2020/033831 zo dňa 7.7.2020 o odvolaní vo veci ustanovenia znalca.

Verejná vyhláška Lom Hradová

Dňa 02.07.2020 bol Mestu Košice doručený úradný záznam:  Verejná vyhláška Lom Hradová

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košicicach vydal odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území okresov Košice I-IV , dňom 07.05.2020 od 12:00 hod.

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2019 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na IX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 22.5.2020.K návrhu záverečného účtu môžu...

Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2020 – 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 07.02.2020 

Rozhodnutie k zmene Územného plánu HSA Košice, lokalita Tlačiarne

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní, že navrhovaný strategický dokument " Územný plán Hospodársko- sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne"  sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2020 – 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 28.11.2019 

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Mestskej časti Košice – SeverOprávnení žiadatelia:O dotáciu môžu v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú...

Vyhlásenie príležitostných trhov

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm. e)...

Rozhodnutie o predĺžení prevádzky trhoviska pri OC Mier

Mestská časť Košice - Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti, zastúpená starostom v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever, v znení neskorších zmien a doplnkov a Dodatku č. 1 k VZN č. 47,  ktorý nadobudol účinnosť dňom 28.10.2015, oznamuje rozhodnutie Mestskej časti Košice - Sever ...

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever. Vyvesené: 23.10.2019Zvesené: 30.10.2019

Dočasný príležitostný trh hrobovej výzdoby

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákova č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a dopélnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3. písm. e) Prílohy č. 2 ...

Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 54/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom

Podľa ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa musí nariadenie vyhlásiť. Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019

Mestská časť Košice -Sever v súlade s §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov s ustanovením §14 ods.3 písm. a). zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisovvydávaVšeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice- Sever č. 54/2019, ktoré sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom.

Vyhlásenie príležitostného trhu počas odpustovej slávnosti na Kalvárii

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákova č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a dopélnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( žinostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 47 o...

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever. Vyvesené: 30.08.2019Zvesené: 06.09.2019 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

      Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov  formou verejnej vyhlášky, upozornenie PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto         ...

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - Rozlúčka s letom s Loli paradičkou

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - REVIVAL FEST 2019

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - SeverÚčel poskytnutia dotácie:Realizácia projektu " Revitalizácia a doplnenie herných prvkov na detských ihriskách Tolstého 5, Obrancov mieru 10-14, Skautská - na parcelách č. 3064/1 ul. Tosltého5, 2944/44 a 2744/45 ul. Obrancov...

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - SeverÚčel poskytnutia dotácie:Realizácia projektu " Revitalizácia detského ihriska na ulici Cesta pod Hradovou 27-31 na parcele 7191" - revitalizácia detského iáhriska v súlade s príslušnými platnými predpismi.Zverejnené: 23.8....

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - koncertu skupiny APOCALYPTICA

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - koncertu skupiny Limp Bizkit

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

Vyhlásenie príležitostného trhu počas koncertu HABERA & TEAM

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

Vyhlásenie príležitostného trhu Letné kino v Amfiku 2019

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2018 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na IV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 21.6.2019.K návrhu záverečného účtu môžu...

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever             Oprávnení žiadatelia: O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú...

V E R E J N Á V Ý Z V A na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť’ Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Mestskej časti Košice – SeverOprávnení žiadatelia:O dotáciu môžu v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť...

Oznámenie o mieste doručenia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                   Nataša Szmereková,  Košice – Sever Zásielku si...

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území mesta Košice

Vzhľadom na aktivizáciu zosuvov pôdy na území mesta Košice, ul. Včelárska paseka a časť Konopiská, vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku. Na základe uvedených skutočností a rozsahu vzniknutej mimoriadnej udalosti a na základe odporučenia Krízového štábu, mesto Košice VYHLASUJE dňa 28. marca 2019 o 10,00 hod. na území mesta Košice mimoriadnu situáciu.  Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia života, zdravia...

Oznámenie - rozhodnutie MČ Košice – Sever o zmene predaja surového kravského mlieka na trhovisku pri OC Mier

Mestská časť   Košice – Sever  ako  správca  trhových miest s  ambulantným  predajom na území mestskej časti,  zastúpená  starostom  MČ  Ing. Františkom Ténaiom, v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ  Košice - Sever  č. 47  o  podmienkach  predaja  výrobkov   a    poskytovania  služieb na trhových miestach na území  Mestskej časti  Košice - Sever   a  Dodatku...

Zámer prenájmu reklamnej plochy

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňuje Zámer prenajať majetok spôsobom priameho prenájmu.

Zámer priameho prenájmu

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňuje Zámer prenajať nehnuteľný majetok spôsobom priameho prenájmu.

Zmena VZN č. 50/2016

Podľa ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa musí všeobecne záväzné nariadenie vyhlásiť. Vyhlásenie nariadenia sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní.

Potravinová pomoc na Severe I. etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 – február 2019Distribúcia potravinovej pomoci v rámci realizácie Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby s trvalým pobytom na Severe začína dňa 20. februára 2019 - Opatrenie 1. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky. Hramonogram výdaja potravinovej pomoci ako aj bližšie...

Návrh VZN č. 50/2016

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh VZN č. 50/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice - Sever, ktorý bude predmetom rokovania na II. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever dňa 25.02.2019.K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v...

Návrh programového rozpočtu na roky 2019 - 2021 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2019 – 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 07.02.2019

Návrh programového rozpočtu na roky 2019 - 2021 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2019 – 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 28.11.2018  Prílohy:Návrh...

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Navrhovaný strategický dokument "Územný plán hospodarsko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018" sa nebude posudzovať podľa zákona

Príležitostný trh pri Slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty

Mestská časť Košice - Sever príslušná podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade  s Prílohou č. 2 Trhového poriadku pre príležitostné trhy k VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 47 o...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever      Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na...

Oznámenie o zahájení výkopových prác pre havarijnú výmenu sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 1704 Š1 Tomášikova 6 -Š4 Tomášikova 2 v Košiciach

Spoločnosť  TEHO s.r.o. oznamujeme občanom, že dňa 13.08.2018 budú zahájené výkopové práce pre havarijnú výmenu sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 1704 Š1 (šachta) Tomášikova 6 - Š4 Tomášikova 2 v Košiciach. Výkopové práce budú realizované v spevnenej ploche.Po ukončení výmeny rozvodu vyššie uvedené bude dané do pôvodného stavu,. Termín ukončenia: 06.09.2018  

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/12909-03/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa oznamuje začatie územného konania " Záhradné chatky 4x, lokalita Suchodolinská, Košice - SO 11-Rozšírenie NN el.distribučnej sústavy, SO 12-NN el.prípojky, SO 13 - Odberné el. zariadenia, SO 14 - Vodovod, SO 15 - Kanalizácia".vyvesené: 01.08.2018Zvesené: 16.08.2018

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka

Starosta Mestskej časti Košice - Sever oznamuje, že dňa 13.07.2018 zanikol podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. j/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslankyne Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever Ing. Anne Zimmermannovej.

„ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE – KONCEPT RIEŠENIA“ – príprava verejnej prezentácie.

Mesto Košice predlžilo lehotu na doručenie písomného stanoviska k ÚP dokumentácií „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ do 30.9.2018. Pre zvýšenie informovanosti verejnosti MČ Košice – Sever pripravuje k tomuto dôležitému dokumentu verejné stretnutie za účasti spracovateľov. Cieľom stretnutia je bližšie vysvetlenie významu, tvorby a súčasnej fázy procesu prípravy nového územného plánu pre mesto Košice.Termín verejného stretnutia je plánovaný na September – v priebehu...

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/15773-02/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Parkovací dom pre firmu Expa Print s.r.o., Vodárenská 2, Košice".Vyvesené: 17.07.2018Zvesené: 01.08.2018

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/10533-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje  začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby "FTTH Košice:Komenského, Havlíčkova,Mier-podhradová, Košice".Vyvesené: 10.07.2018Zvesené: 25.07.2018

Oznámenie "Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018"

Obstarávateľ strategického dokumentu - Mesto Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Košice, Zmeny a doplnky 2018".Do správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie je možné nahliadnuť v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever do 16.07.2018.  Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018" je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR spolu so správou:...

Zmena miesta poslaneckých dní

Oznamujeme obyvateľom MČ Košice – Sever, že počas letných mesiacov sa budú poslanecké dni konať v termíne od 9.7.2018 do 31.8.2018 v zasadačke MÚ na Festivalovom nám. 2 v Košiciach v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod. Za pochopenie ďakujeme. 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania č. MK/A/2018/11404-06/I/FOD

Stavebný úrad, pracovisko Košice-Staré Mesto vydal oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia plynovodov UO01593 Košice-Čermeľ" na pozemkoch parcelné čísla 5476/1, 5519/3, 8002,8218/1, 8220, 8284/1, 8284/2, 8284/3, 8284/4, 8284/5, 8284/6, 8284/7, 8284/8, 8284/9, 8341/1, 5551/44,8341/10,5551/41 v katastrálnom území Severné mesto.Vyvesené: 14.06.2018Zvesené: 29.06.2018

Upovedomenie formou verejnej vyhlášky

Mesto Košice-Mestská polícia Košice upovedomuje  o odstránení vozidla Škoda Felícia striebornej farby, KE-846ES, toho času bez tabuliek s EČ,  ktorého držiteľ je známy, ktoré bolo dňa 15.05.2018 odovzdané a umiestnené na určené parkovisko autorizovanej spoločnosti Fe-MARKT spol. s.r.o. so sídlom Michalovská 2/A, Košice.Vyvesené: 12.06.2018Zvesené: 27.06.2018

Oznámenie - Územný plán mesta Košice

Obstarávateľ strategického dokumentu - Mesto Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie  Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Košice".  Do správy je možné nahliadnuť  na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice, kacelária  č.208 na II.poschodí, v čase stránkových hodín do 17.06.2018. Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Košice" je...

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Mestská časť Košice -Sever, Festivalové námestie 2, Košice ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov : Zásady ochrany osobných údajov

Oznámenie o Africkom more ošípaných

Starosta MČ Košice - Sever oznamuje:Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto (RVPS), Hlinkova 1/C dňa 25.05.2018upozorňuje všetkých registrovaných aj neregistrovaných chovateľov ošípaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento  úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-mesto na tel.číslo 055/7961811alebo na mobilné číslo 0911888267a príslušnému...

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2018/05988-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V221 - Košice - Alpinka - zriadenie a úprava TS, VN a NN".Vyvesené: 14.05.2018Zvesené: 29.05.2018

Zámer priameho prenájmu

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňuje Zámer prenajať nehnuteľný majetok spôsobom priameho prenájmu. 

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2017 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XXV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 6.6.2018.K návrhu záverečného účtu môžu...

VZN č. 53, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Podľa ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa musí nariadenie vyhlásiť. Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. 

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje realizáciu stavby "Košice - Za amfiteátrom, vencová - zriadenie VN, NN, úprava DP" na ktorú bolo vydané stavebné povolenie MK/A/2017/16104-04/I/STS mestom Košice zo dňa 12.10.2017. Stavba bude realizovaná od 13.3.2018 do 30.8.2018 (predpokladaný termín ukončenia).Vyvesené:14.03.2018

OZNÁMENIE

Mestská časť Košice-Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti zverejňuje rozhodnutie mestskej časti Košice-Severo skoršom začatí prevádzky trhoviska MČ Košice-Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach od 20.marca 2018 s pokračovaním do 15.novembra 2018. Vyvesené: 06.03.2018Zvesené: 21.03.2018

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever       Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na...

Návrh VZN č. 53

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh  VZN č. 53, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorý bude predmetom rokovania na XXIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  dňa 07.03.2018.K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu VZN uplatniť pripomienku, a to v písomnej...

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2018/05507-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice"  v katastrálnom území Severné mesto.Vyvesené: 14.02.2018Zvesené: 01.03.2018

Rozhodnutie 473/2017-002-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom, vydala Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Kostoľany nad Hornádom - lokalita Pstružník - rozšírenie NN distribučnej sústavy".Vyvesené: 13.02.2018Zvesené: 28.02.2018

Oznámenie o doručení správy o hodnotení činnosti "Lom Hradová - rozšírenie ťažby"

Oznamujeme občanom, že dňa 12.02.2018 bola Mestskej časti Košice.-Sever ako dotknutej časti doručená správa o hodnotení činnosti : "Lom Hradová - rozšírenie ťažby". Správa je k nahliadnutiu do 14.03.2018 na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lom-hradova-rozsirenie-tazby .  Vyvesené: 13.02.2018Zvesené: 15.03.2018

Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2018/05895-03/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby "Významná obnova bytového domu, Hlinkova 29,31,33, Košice"Vyvesené: 08.02.2018Zvesené: 23.02.2018

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Košický samosprávny kraj predložil dňa 17.01.2018 na Okresný úrad Košice oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena".Vyvesené: 08.02.2018Zvesené: 21.02.2018

Verejná výzva na podanie žiadosti o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Mč Košice Sever.

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020

      Obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o o zmene a doplnení...

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou č. MK/A/2017/14164-06/II/MIN

Mesto Košice, pracovisko Košice-Západ ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby "V222,V473-Košice:ES Západ - Čičky - Kopa - zriadenie VN".Vyvesené: 20.12.2017Zvesené: 04.01.20187

Rozhodnutie na realizáciu vodnej stavby č. OU-KE-OSZP3-2017/018156

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal rozhodnutie na realizáciu vodnej stavby  " Košice-Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II.rkm 140,575 - 142,517".Vyvesené: 20.12.2017Zvesené: 04.01.2018

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva a nastúpení náhradníka

Starosta mestskej časti Košice-Sever oznamuje , že s účinnosťou od 14.12.2017 zanikol mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever  Mgr. Vladimírovi Vágasimu a ako náhradník nastupuje Ing. Tomáš Kišiday.

Deratizácia - jeseň 2017

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice                                                                                                                  ...

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 - 2020 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2018 – 2020 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 13.12.2017.K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej...

Oznámenie

Mestská časť Košice - Sever rozhodla o predlžení prevádzky trhoviska MČ Košice - Sever pri OC Mier, na Námesti Jána Mathého v Košiciach v období od 16. novembra 2017 do 30. decembra 2017.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou č.431/2017-Ča

Obec Čaňa ako príslušný stavebný úrad I.stupňa, vydala oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice" UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo).Vyvesené: 13.11.2017Zvesené: 28.11.2017

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou č.473/2017-001-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom, vydala oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Kostoľany nad Hornádom - lokalita Pstružník - rozšírenie NN distribučnej sústavy" na pozemkoch v kat.území Kostoľany nad Hornádom a kat.území Čermeľ.Vyvesené: 13.11.2017Zvesené: 28.11.2017

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2017/17644-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS FTTH KE Košice, Kostolianska cesta" v kat.území Severné Mesto.Vyvesené: 13.11.2017Zvesené: 28.11.2017

Oznámenie o pokračovaní konania o predĺžení doby trvania dočasnej reklamnej stavby verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto ako príslušný stavebný úrad  vydalo oznámenie o pokračovaní konania o predĺžení doby trvania dočasnej reklamnej stavby umiestnenej na fasáde obytného domu na pozemku parc.č. 3643 v kat.území Huštáky na ul. Čsl. armády č.12 v Košiciach.Vyvesené: 13.11.2017Zvesené: 28.11.2017

Oznámenie vo veci stavby "Košice-Obnova DTS Dojčenský ústav"

Východoslovenská distribučná a.s. v zastúpení spoločnosti Enerpro s.r.o. pripravuje realizáciu stavby "Košice-Obnova DTS Dojčenský ústav" a oznamuje vlastníkom a uzžívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosť, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknutéVyvesené: 08.11.2017Zvesené: 23.11.2017

Adventné trhy Košice - Sever 2017

Starosta MČ Košice - Sever vyhlasuje príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pod názvom: Adventné trhy Košice - Sever 2017.Viac informácií nájdete v prílohe.

Stavebné povolenie MK/A/2017/16104-04/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o povolení stavby "Košice-Za amfiteátrom, Vencová - zriadenie VN, NN, úprava DP" v kat. území Severné Mesto.Vyvesené: 07.11.2017Zvesené: 22.11.2017

Rozhodnutie OU-KE-OSZP3-2017/033065

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vydal rozhodnutie, že navrhovaný strategický dokument "Územný plán zóny Košice Pod Bankovom" sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA. Vyvesené: 03.11.2017Zvesené: 18.11.2017  

Rozhodnutie 621/2016-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom vydala Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "Objekt pre individuálnu rekreáciu, parcela č. 1114/4, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku par.č.1114/3 a zánikom par.č.1115 v k.ú. Kostoľany nad Hornádom.Vyvesené: 26.10.2017Zvesené: 10.11.2017

Návrh VZN 1/2017

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh  VZN č. 1/2017 o chove psov na území MČ Košice - Sever , ktorý bude predmetom rokovania na XXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  dňa 13.12.2017.K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu VZN uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme,...

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu

Mestská časť Košice – Sever podľa ust. § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zverejňuje zámer priameho prenájmu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na 1. poschodí v objekte Denného centra na ulici Obrancov mieru č. 2, 040 01 Košice. Cenové ponuky je možné predkladať v lehote do 01.11.2017.Vyvesené dňa 17.10.2017Zvesené dňa 02.11.2017

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu

Mestská časť Košice – Sever podľa ust. § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zverejňuje zámer priameho prenájmu oploteného areálu miniaturgolfového ihriska na Hornom Bankove v Košiciach, spolu s bufetom a výdajňou športových potrieb. Cenové ponuky je možné predkladať v lehote do 01.11.2017.Vyvesené dňa 17.10.2017Zvesené dňa 2.11.2017

Deratizácia - jeseň 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice                                                                                                                    ...

Dočasný príležitostný trh hrobnej výzdoby

Starosta Mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm. e) Prílohy č. 2 Trhového poriadku pre príležitostné  trhy k Všeobecne...

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. OU-KE-OSZP3-2017/018156-2

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal oznámenie o začatí stavebného konania na uskutočnenie vodných stavieb, realizovaných v rámci stavby " Košice-Protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta-pravý breh, stavba II.rkm 140,575-142,517."Vyvesené: 11.10.2017Zvesené: 26.10.2017

Stavebné povolenie MK/A/2017/16015-03/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, akovecne a miestne  príslušný stavebný úrad vydalo stavebné povolenie pre líniovú stavbu " Košice-obnova DTS Dojčenský ústav, VN prípojka a NN rozvod" na pozemkoch parc. č. 1609/1, 1609/2, 1609/5, 8102/1, 1683/1 v k.ú. Severné mesto pre stavebníka Východoslovenskú distribučnú, a.s.Vyvesené: 10.10.2017Zvesené: 25.10.2017

Stavebné povolenie MK/A/2017/11922-06/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo stavebné povolenie pre líniovú stavbu "Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná trieda, Košice" pre stavebníka SPP-distribúciu, a.s. Vyvesené: 10.10.2017Zvesené: 25.10.2017

Dodatok k Záväznému poriadku vybavovania petícií

Dodatok č. 1 k Záväznému poriadku vybavovania petícií.Celý Záväzný poriadok vybavovania petícií. 

Verejná výzva

Mestská časť Košuice - Sever v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever. Účel poskytnutia dotácie: - Realizácia projektu "Revitalizácia detského ihriska s parc. č. 7132/1 Severné mesto, Košice", ktorá pozostáva:1. Doplnenie DI o fitness prvky na parcele č. 7132/12. Výbeh pre voľný pohyb psov na parcele č. 7132/1 Celú výzvu nájdete v prílohe.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania č. 1108/2017-Ča

Obec Čaňa, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa vydala oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho konania  " Komplexná obnova bytového domu, Vodárenská 21,23,25, Košice" spojené s miestnym šetrením na deň 5.9.2017 o 8.30 hod.Vyvesené: 11.08.2017Zvesené: 28.08.2017

Povolenie čiastočnej uzávierky

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, udeľuje povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/547 - Hlinková ulica, na moste cez rieku Hornád, sa bude realizovať rekonštrukcia mostných uzáverov, výmena krycej vrstvy a všetky práce s tým spojené, v dvoch etapach, staničenie 1,210 - 1,225 km. 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou MK/A/2017/09609-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou "Pripojenie NN siete k pozemku parcela číslo 6956/192 v záhradkárskej lokalite Baňa Bankov, Košice", na pozemku par.č. 6956/212 v kat.území Severné mesto. Vyvesené: 19.07.2017Zvesené:  03.08.2017

Oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Pošta Košice 6 oznamuje verejnosti, že s účinnosťoou od 01.07.2017 do 31.08.2017 bude dočasne zatvorená Poštové služby v lokalite budú počas zatvorenia tejto pošty zabezpečované Poštou Košice 1. Celé oznámenie nájdete v prílohe

Stavebné povolenie MK/A/2017/09605-06/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje líniovú stavbu "TEHO-Modernizácia časti SVR okruhu OST 1704, ul.Tolstého, Košice", parc.č. 4072/4, 4076/3, 8155,3042/18,3042/3,3041, kat.územie Severné mesto pre stavebníka Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, Košice.Vyvesené: 03.07.2017Zvesené: 18.07.2017

Rozhodnutie

Navrhovaný strategický dokument "Územný plán obce Sokoľ - zmeny a doplnky č. 5" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredeie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu.

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu.

Oznámenie

Mestská časť Košice - Sever týmto zverejňuje zámer previesť majetok mestskej časti na mesto Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e ) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :Stavbu parkoviska na Krupinskej ulici (Riešenie statickej dopravy na Krupinskej ulici)         Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o prevod majetku Mestskej časti Košice - Sever  z dôvodu hodného...

Zmeny VZN č.47

Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkachpredaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej častiKošice – Sever, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 - Trhový poriadok, ktorým sa určujú pravidláa podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb na trhoviskách na území Mestskejčasti Košice – Sever a Prílohy č. 2 k VZN č. 47 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2016 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XIX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 21.6.2017.K návrhu záverečného účtu sa môžu...

Stavebné povolenie

Povolenie stavby: Stavebné úpravy v byte č. 23 na 6. poschodí, Hlinkova 22, Košice, na pozemku parcelné číslo 2830, v katastrálnom území Severné mesto (evidovanom v registri "C"), pre stavebníka Volodymyra Astafyeva, Hlinkova 22 Košice.

Povolenie čiastočnej uzávierky

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií udeľuje povolenie na úplnú uzávierku cesty II/547 Alpinka( od žel.priecestia) - Jahodná rázcestie, počas realizácie športového podujatia " pretekov automobilov do vrchu MORIS CUP Jahodná 2017".

Rozhodnutie mesta Košice

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úsek dopravy a pozemných komunikácií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov                               rozhodol takto:podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 28.9.2016 podal navrhovateľ spoločnosť AS Development s.r.o., Národná trieda 56, Košice, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby nazvanej "Nadstavba bytov - Obchodný dom MIER" na pozemkoch parcelné čísla 5519/5, 5519/3, 8284/1, 5476/1, v katastrálnom území Severné mesto (registra "C"). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Oznámenie o začatí konania vo veci vysporiadania vlastníctva

Oznámenie o začatí konania vo veci vysporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 32-39 Baňa Bankov v kat. územiach Severné mesta a Čermeľ podľa § 7 zákona č. 64/1997 Z.z.

Oznámenie o prevode majetku MČ

O Z N Á M E N I EMestská časť Košice - Sever týmto zverejňuje zámer previesť majetok mestskej časti na mesto Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e ) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :Športové ihrisko Národná trieda 76-86      Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o prevod majetku Mestskej časti Košice - Sever  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa  § 9a, ods...

Oznámenie - trhovisko pri OC Mier

O Z N Á M E N I E         Mestská časť Košice - Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti, zastúpená starostom MČ Mariánom Gajom, v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ  Košice - Sever  č. 47  o  podmienkach  predaja  výrobkov  a  poskytovania  služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever a § 8 ods. 5 Prílohy č.1 a bodu 1 Dodatku č. 1 k VZN č...

Oznámenie o zámere Mestskej časti Košice-Sever prenajať nehnuteľný majetok

                                                           Oznámenieo zámere Mestskej časti Košice – Sever prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctveMestskej časti Košice – Sever a to formou prenájmu z dôvodu hodného osobitnéhozreteľa V súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,Miestne zastupiteľstvo...

Rozhodnutie č.:OU-KE-OSZP3-2017/002640

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vydáva rozhodnutie, že navrhovaný strategický dokument "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2" sa nebude  ďalej posudzovať podľa zákona o EIA. 

Rozhodnutie o umiestnení o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Košice, Za amfiteátrom, Vencová - zriadenie VN,NN,úprava DP" na pozemkoch parcelné čísla 989,8026/1, 8022,460/1, 999/18, 995/5 v kat.ú.Severné mesto.Vyvesené: 11.01.2017Zvesené: 26.01.2017

Návrh zmien VZN č.47

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever, Dodatku č. 1 k VZN č. 47 - Trhový poriadok, ktorým sa určujú pravidlá a podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb na trhoviskách na území Mestskej časti Košice – Sever a Prílohy č...

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MČ KOŠICE – SEVER NA ROKY 2017 – 2019

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na roky 2017 – 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XVI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever dňa 14.12.2016.K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice – Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo v písomnej forme (MÚ MČ...

Adventné trhy Košice - Sever 2016

Starosta MČ Košice - Sever vyhlasuje príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pod názvom: Adventné trhy Košice - Sever 2016.Viac informácií nájdete v prílohe.

VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom

      V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom, ktoré bolo schválené na  XIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever,  dňa 14.9.2016,  Uznesením č.185/2016.     Vyvesené dňa: 23.9.2016 Zvesené dňa: 10.10.2016 Účinné od: 10.10.2016

Oznámenie "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice"

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v zmysle §14 ods.4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vydal záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice", ktorého obstarávateľom je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice.Do...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - SeverÚčel poskytnutia dotácie:Realizácia projektu „ Detské ihrisko, workout Študentská ulica, na pozemku s parc.č. 4141/1, k.ú. Severné mesto, Košice “ - revitalizácia detského ihriska s prvkom pre workout a sadové...

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku priamym prenájmom v MČ Košice - Sever

Mestská časť Košice – Sever zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok priamym prenájmom žiadateľom.Prenajímateľ: Mestská časť  Košice – Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01 Košice 1. Predmet nájmu a jeho identifikácia:Predmetom nájmu  sú nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí Denného centra MČ Košice – Sever, ul. Obrancov mieru č. 2 v Košiciach:-  miestnosť č. 1 o výmere   17,80 m2-  miestnosť č. 2  o výmere  18,80 m2- ...

Oznámenie verejnou vyhláškou "Košice-Výstavba DTS Čičky, úprava NN a DP"

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom Enerpo, s.r.o. pripravuje realizáciu stavby, ktorej obsahom je výstavba novej stožiarovej transformačnej stanice, VN prípojky  a vyvedenie výkonu z trafostanice do existujúcej NN vzdušnej siete.Názov stavby: "Košice-Výstavba DTS Čičky, úprava NN a DP"Predpokladaný termín realizácie stavby : rok 2017Vyvesené: 29.07.2016Zvesené: 30.08.2016

Oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu" Územný plán obce Košická Belá-Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu"

Oznamujeme občanom, že dňa 28.07.2016 bolo Mestskej časti Košice-Sever ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu: "Územný plán obce Košická Belá-Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu"

Príloha č. 2 VZN č. 47 Trhový poriadok pre príležitostné trhy

Príloha č. 2  k Všeobecne záväznému  nariadeniu mestskej časti Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever a jeho Dodatku č. 1Trhový poriadok pre príležitostné trhy V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme Prílohu č. 2  k Všeobecne záväznému  nariadeniu mestskej časti Košice – Sever č. 47 o...

VZN č. 51 o poskytovaní dotácií

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č.  51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – SeverV súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č.  51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever,  ktoré bolo schválené na XIII. zasadnutí Miestneho  zastupiteľstva Mestskej časti  Košice...

OZNÁMENIE - Zmena miesta poslaneckých dní v čase letných mesiacov júl - august

Zmena miesta poslaneckých dní v čase letných    mesiacov júl - august            MČ Košice – Sever týmto oznamuje zmenu miesta poslaneckých dní v čase letných mesiacov júl – august z dôvodu zatvorenia Denného centra na Obrancov mieru 2, Košice.         Poslanecké dni sa budú konať v zasadačke Miestneho úradu Košice – Sever na Festivalovom nám. 2, Košice v dohodnutom...

Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2016/024375

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal dňa 15.06.2016 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2016/024375, týkajúce sa strategického dokumentu "Územný plán zóny "Rozália Košice".

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Košice, Podradová-výstavba DTS, úprava VN,NN" na pozemkoch parcelné čísla 2161/2, 2303,2304, 2160/1, 2305, 2159/1, 2157/2, 565, 2157/3, 599/2, 2157/1, v katastrálnom území Čermeľ.Vyvesené: 29.06.2016Zvesené: 14.07.2016 

Rozhodnutie č. A/2016/04501-05/BUN z 24.06.2016

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré mesto, ako príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby "Stavebné úpravy bytu č. 3, 1. NP, Tomášikova 5, Košice".  Vyvesené dňa: 29.06.2016Zvesené dňa: 14.06.2016 

Rozhodnutie o užívaní stavby č.518/2016-Ča

Obec Čaňa , ako stavebný úrad I.stupňa vydal Rozhodnutie o užívaní stavby č. 518/2016-Ča "Komplexná obnova bytového domu Hlinkova 2, Košice".Vyvesené: 27.06.2016Zvesené: 12.07.2016

Stavebné povolenie A/2016/13477-03/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne  a miestne príslušný stavebný úrad vydáva stavebné povolenie "Stavebné úpravy v byte č. 17, na 5.poschodí, Boženy Němcovej 14, Košice".Vyvesené:23.06.2016Zvesené: 08.07.2016

Stavebné povolenie A/2016/08677-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva stavebné povolenie pre líniovú stavbu "Košice-Výstavba DTS Čičky , úprava NN a DP" na pozemkoch 5644, 5630/62, 5631, 5583/1, 5583/2, 5655/3, 5579/1, 5578/1, 5579/2, 5578/1, 5561/1, 5565, 5563/1, 5562/1, 5562/3, 5562/2 v katastrálnom území Kamenné.Vyvesené: 17.06.2016zvesené: 04.07.2016

Pozvánka na XIII.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvoláva starosta XIII.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever,ktoré sa uskutoční dňa 22.júna 2016 (streda) o 15:00 hod.v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice. 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu "INS FTTH KE,Košice,Sever-Suchodolinská" na pozemku parcelné číslo 1518/8 v katastrálnom území Čermeľ.Vyvesené: 15.06.2016Zvesené: 30.06.2016

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu "INS_FTTH_KE_Kavečany+BTS, Košice" na pozemkoch parcelné čísla 12423/1, 11334/501, 11331/501,11332/501 (evidovaných v registri E) v katastrálnom území Kavečany a na pozemkoch parcelné čísla 949/1, 1614/1, 955/1 (evidovaných v registri C) v katastrálnom území Kavečany.

Rozhodnutie o oprave údajov katastra č. X-26/16-Buš

Okresný úrad Košice, katastrálny odbor vydal dňa 10.06.2016 rozhodnutie č. X-26/16-Buš o oprave údajov katastra na LV č. 3597, katastrálne územie Severné Mesto.Vyvesené: 14.06.2016Zvesené: 29.06.2016

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie č.869/2016/OD-16857

Košický samosprávny kraj ako príslušný stavebný úrad povolil stavebníkovi Mestu Košice líniovú stavbu "KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 08-UČS 14".

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 218/16-2014

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 KošiceNavrhovateľ dražby: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Národná trieda 76, 78, 80 v Košiciach v zastúpení PROBYT Plus s.r.o. Košice Dátum konania dražby: 12.07.2016 o 10.00 hod.Miesto konania dražby:  Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 KošicePredmet dražby: byt č. 14 na 4. p. bytového domu na ul. Národná trieda 80 v Košiciach a spoluvlastnícke...

Oznámenie

Mestská časť Košice - Sever týmto zverejňuje zámer previesť majetok mestskej časti na mesto Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e ) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :Detské ihrisko Národná trieda 76-86 I.etapaPark Hroncová - Fitness pre každú generáciuDetské ihrisko Národná trieda 76-86 II.etapaDetské ihrisko Park duklianskych obetí 1-5Detské ihrisko Gerlachovská 12 -22Detské ihrisko Cesta pod Hradovou 34-...

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby: "Administratívna budova Čárskeho ulica 3, 040 01 Košice", SO 01 Parkovacie plochy, na pozemkoch parcelné čísla 4589/43, 4589/44 v k.ú. Severné mesto.

Stavebné povolenie

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto rozhodlo o  povolení stavby: "Stavba na individuálnu rekreáciu v záhradkárskej lokalite Čermeľské prielohy v Košiciach" na pozemku parcelné číslo 1746/2 v k.ú. Čermeľ.

Oznámenie o povolení stavby

Obec Čaňa, zastúpená starostom ako stavebným úradom I. stupňa ..                            Povoľuje stavbu"KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice" na pozemkoch uvedených v prílohe, podľa predloženej a tunajším úradom overenej projektovej dokumentácie.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti

Dražobník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPHNavrhovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košicezastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, Phd., MPHDátum a miesto otvorenia dražby: 13. júla 2016 o 09:30 hod. Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice - zasadačka č. 205/C na 2.poschodíPredmet dražby: stavba - meštiansky dom súp.č. 683 na parcele č. 483 (vrátane príslušenstva) a pozemku registra C KN parc. č. 483,...

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2015 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 22.6.2016.K návrhu záverečného účtu sa môžu...

Oznámenie

Oznamujeme občanom, že dňa 17.05.2016 bolo  Mestskej časti Košice - Sever ako dotknutej obci doručené Oznámenie o strategickom dokumente:"Územný plán zóny Rozália Košice"

Návrh Trhového poriadku pre príležitostné trhy ako Príloha č. 2 k VZN č. 47 v MČ Košice-Sever

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh  Prílohy č. 2 k VZN č. 47   o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území MČ Košice - Sever a jeho Dodatku č.1 - Trhový poriadok pre príležitostné trhy,  ktorý bude predmetom rokovania na XIII. zasadnutí Miestneho  zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever  dňa 22.6.2016.K návrhu VZN môžu...

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov takto:rozhodlo podľa § 39, § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov...

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa 29.4.2016 podal stavebník Marek Jaremko, Boženy Němcovej 14, Košice, na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Stavebné úpravy v byte č. 17 na 5. poschodí, Boženy Němcovej 14, Košice", na pozemkoch parcelné čísla 2713,2714, v katastrálnom území Severné mesto (evidovaných v registri "C").Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

Vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ulici Hlinkova 2 v Košiciach, v zastúpení BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice, podali dňa 25.4.2016 návrh na kolaudáciu stavby "Komplexná obnova bytového domu Hlinkova 2, Košice" na pozemku par. č. 2819 v kat. úz. Severné Mesto.Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavebné povolenie

Povolenie stavby: "KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice" 

Verejná vyhláška

Detský domov Košice,Hurbanova 42, 040 01 Košice, vyhlasuje ponuku na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu.Identifikácia predajcu: Detský domov Košice, Hurbanova 42, 040 01 KošiceIdentifikácia hnuteľnej veci: Osobný automobil ŠKODA FELICIA, EGF 613Kúpna cena : 220 eur + PHM v nádržiDenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu do 15 dní odo dňa nasledujúceho po uverejnení tejto ponuky na stránke www.dedke.sk a tomto zverejnení na adresu: Detský domov Košice...

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Mesto Košice pracovisko Košice-Staré Mesto oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariaďuje ústne pojednávanie vo veci : Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: "Stavba na individuálnu rekreáciu v záhradkárskej lokalite Čermeľské prielohy v Košiciach"  na deň:                                           ...

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto rozhodlo o "Rozšírení optickej siete DELTA OnLine, spol.s r.o. v lokalite Košice -Sever" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto, Letná, Brody, Furča, Stredné Mesto tak ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby. Viď príloha

Stavebné povolenie

Povolenie stavby : "Ke, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 14 UL Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havličkova (mimo), SO 14-07-11 TÚ NMM - Havličkova, Úprava cesty II. tiredy č. 547 - 1.časť",stavebníkovi: Mesto Košice, IČO: 00 691 135                        Tr. SNP 48/A            ...

Oznámenie

Oznamujeme ončanom, že dňa 19.04.2016 bolo Mestskej časti Košice - Sever ako dotknutej obci doručené Oznámenie o strategickom dokumente:"Územný plán obce Košická Belá - Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie"

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Stavebníkovi: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s,                         Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460Povolenie uskutočniť vodnú stavbu : Košice - Sever - Chrastie - Vodovod 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Zastavenie stavebného povolenia na stavbu: "Košice - Plynová kotolňa Boženy Němcovej 10-12" na pozemku parcelné čísla 2512, v katastrálnom území Sevrené mesto, stavebníkovi Spoločenstvo vlastníkov bytov, blok PLUTO, Boženy Němcovej 10-12, Košice.

Verejná vyhláška

Vec: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania Rozhodnutie o umiestnení stavby : "6 B.J. Kalvária, Košice" SO 11 - Úprava distribučnej TS č. 13 - Detvianska, SO 12 - Rozšírenie NN el. siete, SO 13 - Prípojka NN a SO 14 - Odberné el. zariadenie.

Verejná vyhláška

Vec: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávaniaRozhodnutie o umiestnení stavby : "Administratívna budova Čárskeho ulica 3, 040 01 Košice", riešenie parkovacích plôch.

Verejná vyhláška

Stavba: "Ke, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 08 - UČS 14" Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie.

Okresný úrad Košice - katastrálny odbor

Rozhodnutie: Okresný útrad Košice, katastrálny odbor podľa § 59 ods. 1 písm. a) zýk. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších zmien a doplnkov v konaní vedenom pod č. X 9/16 - Toth opravuje údaje katastra v katastrálnom území Čermeľ nasledovne:1. ruší v liste vlastníctva č. 1422, katastrálne územie Čermeľ v časti "B" - vlastníci a iné oprávnené osoby u vlastníka pod por. č. 21 Reday Michal r. Reday zápis identifikačných...

Oznámenie o prerokovaní ÚPZ "Rozália Košice".

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa §20 zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie Návrhu zadania pre Územný plán zóny "Rozália Košice".Prerokovanie s verejnosťou sa uskutoční 19.4.2016 o 15,30 na magistráte mesta Košice, miestnosť č.310.Podrobnejšie informácie viď príloha.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Povolenie stavby : "Komplexná obnova bytového domuna ul. Hroncova 17 v Košiciach" na pozemku parcelné číslo 2614 v katastrálnom území Severné mesto pre stavebníka Spoločenstvo vlastníkov bytov Neptun, Hroncova 17, Košice.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby : " Košice, Podhradová - výstavba DTS, úprava VN, NN."Predmetom riešenia predloženej projektovej dokumentácie je zriadenie novej kioskovej trafostanice, jej napojenie zemným VN káblom zo vzdušného vedenia VN218.Stavba je členená na stavebné objekty:PS 01- úsek 01- trafostanica, montážSO 01 - úsek 01 - VN kábel,montáž

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie

Povolenie užívania stavby: "Rekonštrukcia plynovodov UO 001682 Košice - Kuzmányho 2, stavebný celok, Košice" na účely prevádzky na pozemkoch parcelné čísla 459,460/1 v katastrálnom území Severné mesto.Stavba pozostáva z výmeny oceľových NTL, plynovodov a ich súčasti za STL, plynovody z rúrového materiálu PE 100 RC na uliciach Kuzmányho, Československej armády, Štitová, Tatranská, Branisková, Námestie L. Novomestského, kpt. Nálepku.

Oznámenie o dražbe

Miesto konania dražby:               Dražobník, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, KošiceDátum a čas konania dražby:  26.4.2016  o 10,30   (vstup do dražobnej miestnosti od 10 h)Predmet dražby:                      Byt č. 22 na 3. poschodí bytového domu Gerlachovská 5, Košice, so súpisným číslom 875, vchod 5Obhliadka predmetu:      1.  8.4.2016   o  13...

Verejná vyhláška

Vec: Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.

Verejná vyhláška

Detský domov Košice,Hurbanova 42, 040 01 Košice, vyhlasuje ponuku na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu.Identifikácia predajcu: Detský domov Košice, Hurbanova 42, 040 01 KošiceIdentifikácia hnuteľnej veci: Osobný automobil ŠKODA FELICIA, EGF 613Kúpna cena : 500 eurDenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu do 15 dní odo dňa nasledujúceho po uverejnení tejto ponuky na stránke www.dedke.sk a tomto zverejnení na adresu: Detský domov Košice, Hurbanova 42,...

Verejná vyhláška

Vec: "Košice-Sever-Chrastie-Vodovod" - oznámenie o začatí stavebného konania nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Dražobná vyhláška

Čas a miesto konania dražby:19.4.2016 o 10:00 hod. na Exekútorskom úrade Michalovce, ul. Kpt. Nálepku 22Predmet dražby:1. Spoluvlastnícky podiel 1/2 nehnuteľností vedených na LV č. 12532 kat. úz. Severné Mesto a to: Stavby dom. súp. č.  2794 na p. č. 5656/52. Spoluvlastnícky podiel 1/6 nehnuteľností vedených na LV. č. 10163 kat. úz. Severné Mesto a to: Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mapeZastavané plochy p.č. 5656/3 vo výmere 280 m2Zastavané plochy p.č. 5656/5 vo výmere 141...