Úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Peter ValenčinNaposledy pobyt: Košice - Sever 7237Písomnosť č. 101408644/2022 zo dňa 16.05.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice.Vyvesené: 24.05.2022Zvesené: 08.06.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 24.05.2022Úložná doba: od 24.05.2022 do 13.06.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Tomáš KlenovskýŠtefan LitavecDávid Róna

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 23.05.2022Úložná doba: od 23.05.2022 do 10.06.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:MVDr. Pavel IvankoIvana KalinováĽubomír Kapitančik  Oznámenie o došlých obyčajných zásielkachDňa 23.05.2022Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 20.05.2022Úložná doba: od 20.05.2022 do 07.06.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Martin AmrichAnna FerčákováBranislav SchmidtLukáš Šimko

Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: MVDr. Pavel IvankoNaposledy pobyt: Košice - mestská časť SeverPísomnosť č. 101397167/2022 zo dňa 16.05.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.Vyvesené: 19.05.2022Zvesené: 03.06.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 19.05.2022Úložná doba: od 19.05.2022 do 06.06.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Michal Šimko

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Daniel KlemaNaposledy pobyt: Košice - mestská časť SeverPísomnosť č. 101326666/2022 zo dňa 11.05.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice.Vyvesené: 17.05.2022Zvesené: 01.06.2022

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 17.05.2022 trvalý pobyt občanovi: Laura Fedičová, nar. 02.12.1999Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.Vyvesené: 17.05.2022Zvesené: 01.06.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 17.05.2022Úložná doba: od 17.05.2022 do 06.06.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Jaroslav BukovskýĽuboš KolesárMarta PurtzováLadislav Rzuhovský

Oznámenie o uložení zásielok

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1. Úložná doba: od 16.05.2022 do 03.06.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Jozef Maczko, MVDr. Mariana Mičič.Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jana Šimková

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme občanom, že dňa 06.05.2022 bolo Mestskej časti Košice - Sever ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategickom dokumente:"Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice - Zmeny a doplnky č. 19"Vyvesené: 13.05.2022Zvesené: 27.05.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 13.05.2022Úložná doba: od 13.05.2022 do 31.05.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:MUDr. Pavel IvankoŠtefan Tešinský

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 12.05.2022Úložná doba: od 12.05.2022 do 30.05.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Róbert BenköMarián Suchodolinský

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Chatová lokalita Suchodolinská", na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ.Vyvesené: 11.05.2022Zvesené: 26.05.2022

Dražobná vyhláška

JUDr. Marianna Vargová, súdny exekútor, vyhlasuje dražbu nehnuteľnosti.Dátum konania dražby: 07.06.2022 o 10.00 hod.Miesto konania dražby: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov - sídlo exekútorského úraduPredmet dražby:  Spoluvlastnícky podiel v rozsahu 10224/11520 z nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 15212, okres Košice I, obec Košice - Sever, katastrálne územie Severné Mesto - parcela registra "C" č. 6953/147 - záhrada o výmere 261 m2.Vyvesené: 10.05.2022Zvesené: 25.05...

Oznámenie o opakovanej dražbe

Vascorp s.r.o., Murgašova 3, Košice na návrh ALKON KOŠICE, a.s. v konkurze, vyhlasuje dražbu:Miesto konania: Murgašova 3, Košice, druhé poschodie, č.d.: 13Dátum a čas konania dražby: 25.05.2022 o 11:00 hod.Predmet dražby: a.) pozemok - parcela reg. "C" KN, parc. č. 5032/12                              b.) stavba so súpisným číslom 3593, postavená na parcele reg. "C"KN č. 5032/12, druh stavby - sklad...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 10.05.2022Úložná doba: od 10.05.2022 do 30.05.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Lívia MaďarováJozef Rybár Oznámenie o došlých obyčajných zásielkachDňa 10.05.2022Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto...

Stavebné povolenie č. MK/A/2022/06774-17/I/JAN

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu: "Obnova vykurovania nebytového priestoru na 1.NP v bytovom dome, Tolstého 3, Košice" na pozemku KN-C parcelné číslo 3061 v katastrálnom území Severné Mesto.Vyvesené: 06.05.2022Zvesené: 23.05.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 06.05.2022Úložná doba: od 06.05.2022 do 24.05.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Frederika KovaľovskáMVDr. Mariana Mičič Oznámenie o došlých obyčajných zásielkachDňa 06.05.2022Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever...

VZN č. 56/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVERMiestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej...

Verejná vyhláška o oznámeni miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Mgr. Nataša SzmerekováNaposledy pobyt: Košice - mestská časť SeverPísomnosť č. 100988222/2022 zo dňa 21.04.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.Vyvesené: 05.05.2022Zvesené: 20.05.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ján JaškivNaposledy pobyt: Košice - mestská časť SeverPísomnosť č. 100728935/2022 zo dňa 29.04.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.Vyvesené: 05.05.2022Zvesené: 20.05.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 05.05.2022Úložná doba: od 04.05.2022 do 23.05.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Juraj BarátMVDr. Mariana Mičič Oznámenie o došlých obyčajných zásielkachDňa 05.05.2022Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 04.05.2022Úložná doba: od 04.05.2022 do 23.05.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Róbert Benkö Oznámenie o došlých obyčajných zásielkachDňa 04.05.2022Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Dezider...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 29.04.2022Úložná doba: od 29.04.2022 do 09.05.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Silvia HolubováĽubomíra KelbelováJozef MaczkoAnna Tóthová Úložná doba: od 29.04.2022 do 17.05.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-...

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: "Obchodné centrum Košice, Pri hati" na pozemkoch v katastrálnom území Nové Ťahanovce, Severné Mesto a Brody.Vyvesené: 28.04.2022Zvesené: 13.05.2022 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Komplexná obnova bytového domu, Skautská 1, 2, 3, 4, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.Vyvesené: 27.04.2022Zvesené: 12.05.2022 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 27.04.2022Úložná doba: od 27.04.2022 do 16.05.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Jozef Maďar Oznámenie o došlých obyčajných zásielkachDňa 27.04.2022Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Volodymyr...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a pozemkoch s porastom v územnom obvode okresov Košice I až IV od 26.04.2022 od 12:00 hod.Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý bol vyhlásený listom č.:ORHZ-KE4-541/2022 odo dňa 22.03.2022 od 12:00 hod.

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Úložná doba: od 19.04.2022 do 07.05.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Daniel Klema (odberná lehota do 04.05.2022)Monika Sčisláková Oznámenie o došlých obyčajných zásielkachObyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever...

Oznámenie o zásielkách

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 14.04.2022Úložná doba od: 14.04.2022 do 02.05.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Slávka Prokopová – 2xMiroslav KatunskýJán RónaMilan VargaJaroslav Ťapajna Oznámenie o došlých obyčajných zásielkachDňa 14.04.2022Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho...

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 56 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever

Mestská časť Košice - Sever oznamuje, že v súlade so  zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnila dňa 13. apríla 2022 na webovom sídle www.kosicesever.sk návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sever o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever.Dňom zverejnenia začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické...

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou MK/A/2022/12302-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou "Rekonštrukcia bytu" byt č.41, 11. poschodie, Boženy Némcovej 22, Košice.Vyvesené: 13.04.2022Zvesené: 28.04.2022

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou MK/A/2022/12001-03/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice. ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného konania "Zateplenie obvodového plášťa bytového domu, Cesta pod Hradovou 41, Košice".Vyvesené: 13.04.2022Zvesené: 28.04.2022

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou MK/A/2022/13464-02/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa  vydal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby " Košice - Sever, 7 ZCH - NN" Vyvesené: 08.04.2022Zvesené: 25.04.2022

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 - opatrenia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi pripomína, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby povinné:Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.Fyzická osoba je povinná konať tak,  aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom a nesmie zakladať oheň v priestoroch...

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje prípravné práce a realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá je vyvolaná nevyhovujúcim stavom jesvujúcej NN vzdušnej siete. Názov stavby: "Košice ul. Zvolenská, Palmová - úprava NN a DP". Stavba (vrátane prípravných prác) bude realizovaná od 04/2022. Východoslovenská distribučná, a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Po ukončení výkopových prác...

Lehota na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie a upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - verejná vyhláška

Stavba "Obnova bytového domu Obrancov mieru 12,14, Košice"

Stavebné povolenie 69/2022-002/KnH - verejná vyhláška

Obec Kostoľany nad Hornádom, príslušná na základe určenáa OÚ Košice,  predlžuje platnosť stavebného povolenia na dočasnú stavbu "KS_ZST ZS a RR bod Za Studienkou".

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV

Z dôvodu zvýšeného počtu požiarov v prírodnom prostredí OR HaZZ v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV odo dňa 23.03.2022 od 12°° hod. Dokumenty prikladáme v prílohe. 

"SO 01 - Studňa" - oznámenie

Okresný úrad, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy  o z n a m u j e  začatie konania o dodatočnom povolení stavby a zároveň kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Konanie je vedené na vodnú stavbu "SO 01 - Studňa" realizovanú v športovo-rekreačnom stredisku Jahodná.Vyvesené: 17.03.2022Zvesené: 01.04.2022

Dražobná vyhláška

Exekútorský úrad Trebišov, JUDr. Marianna Vargová, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, vyhlasuje dražbu:Miesto konania: sídlo exekútorského úradu - Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 TrebišovDátum a čas konania dražby: 20.04.2022 o 10:00 hod.Predmet dražby: nebytový priestor – parkovacie státie č.6 a podiel na pozemkoch zapísaných na LV č. 14281, Košice I, Košice-Sever, kat.územie Severné Mesto, parc. Č. 6953/72, 6953/74, 6953/156Obhliadka: podľa dohovoru so súdnym exekútorom – tel.č. 056/...

Oznámenie o zásielkách

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Dňa 15.03.2022Úložná doba: od 15.03.2022 do 02.04.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Marián SuchodolinskýRóbert Béres  Oznámenie o došlých obyčajných zásielkachDňa 15.03.2022Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever...

Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie - verejná vyhláška

Obec Valaliky, ako určený stavebný úrad, ktorý vedie stavebné konanie „Obnova bytového domu Obrancov mieru 12, 14, Košice“ na bytovom dome Obrancov mieru 12, 14, súp. č. 185, na pozemku KN-C parc. č. 2942, 2943, katastrálne územie Severné Mesto, upovedomuje účastníkov konania o doplnení dôkazov do spisového materiálu a o práve účastníkov konania  vyjadriť sa k tomuto doplneniu.Vyvesené: 11.03.2022Zvesené: 28.03.2022

Štatistické zisťovanie - IKT

Štatistický úrad SR realizuje  v roku 2022 Zisťovania o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov ( IKT). Cieľom projektu je zistiť úroveň vybavenia domácností informačnými a komunikačnými technológiami a schopnosť obyvateľov tieto technológie využívať.Zisťovanie sa uskutoční od 1. apríla 2022 do 27. mája 2022. Vybrané domácnosti  v Mestskej časti Košice-Sever navštívi zamestnanec Štatistického úradu  SR...

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Obec Kostoľany nad Hornádom ako príslušný stavebný úrad, určený OÚ Košice dňa 18.11.20219, vydal oznámenie o začatí konania o predĺžení staveného povolenia dočasnej stavby „ KS_ZST ZS a RR bod Za Studienkou“, telekomunikačný stožiar a NN prípojky v kat. úz. Kostoľany nad Hornádom a v kat. úz. Čermeľ obec Košice-Sever.Vyvesené: 21.02.2022Zvesené: 08.03.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1Úložná doba od: 21.02.2022 do 11.03.2022Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Valéria Gažiová Silvia Bundová Oznámenie o došlých obyčajných zásielkachDňa 21.02.2022Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:...

Pozvánka na XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A                                                V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisovz v o l á v a mXIX.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa28.  februára ...

Oznámenie o začatí staveného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie stavebného konania na stavebné úpravy v byte č. 35 nachádzajúcom sa na 9. poschodí vo vchode 24 v bytovom dome na ul. Boženy Němcovej č. 22,24, Košice.Vyvesené: 14.02.2022Zvesené: 01.03.2022

Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2022/07575-07/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice. ako vecne a miestne príslušný stavebný úprad I.stupňa, povoľuje užívanie stavby s názvom "Obnova bytového domu Hroncov 17, Košice".Vyvesené: 08.02.2022Zvesené: 23.02.2022

Vyhlásenie voľby kontrolóra MČ Košice – Sever

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č. 199 / 2022 zo dňa 11.01.2022vyhlasuje voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever.Termín doručenia prihlášky do 11.02.2022 do 12.00 hod.Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever sa uskutoční dňa 28. februára 2022 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti...

Rozhodnutie o zastavení správneho konania

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie zastavuje správne konanie vo veci rozhodnutia, že vlastníctvo k vozidlu BMW, EČV: KE545ER, vlastník a držiteľ Jozef Fialka, nadobúda štát.Vyvesené: 17.01.2022Zvesené: 01.02.2022

Pozvánka na XVIII. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K AV zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisovz v o l á v a mXVIII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,                                                              ...

VZN č. 55/2021 o podmienkach poskytovanie dotácií

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení...

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR realizuje  v roku 2022 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Účelom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.Zisťovanie sa uskutoční v priebehu roka 2022. Vybrané domácnosti  v Mestskej časti Košice-Sever navštívi zamestnanec Štatistického úradu  SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach...

Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.Zisťovanie sa uskutoční od 7.decembra 2021 do 12.januára 2023. Vybrané domácnosti  v Mestskej časti Košice-Sever navštívi zamestnanec Štatistického úradu  SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach...

Návrh programového rozpočtu na roky 2022 - 2024 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2022 – 2024 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 03.12.2021

Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever podľa §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §14 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb.. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje                       ...

Rozhodnutie MK/A/2021/01644-45/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mest, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa rozhodol o dodatočnom povolení stavby "Chata pre individuálnu rekreáciu, Čermeľ".Vyvesený : 03.12.2021Zvesený : 20.12.2021

Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2021/16415-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa povoľuje užívanie stavby s názvom "Obnova bytového domu, Národná trieda 70,72,74, Košice".Vyvesené: 02.12.2021Zvesené: 17.12.2021

Oznámenie o zverejnení zámeru priameho prenájmu

Oznámenie Mestskej časti Košice - Sever o zverejnení zámeru priameho prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.Prenajímateľ: Mestská časť Košice - Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01 KošicePredmet prenájmu: časť pozemku vo vlastníctve mesta Košice, ktorý bol zverený do správy Mestskej časti Košice - Sever na základe Zmluvy o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2000/00370/SMN/32 zo dňa 16.11.2000, a to časť parcely registra C KN č. 2677/1,...

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia č. MK/A/2018/05131-14/I/KRA zo dňa 5.4.2018

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto. Hviezdoslavova 7, Košice, predlžuje platnosť stavebného povolenia č. MK/A/2018/05131-14/I/KRA zo dňa 5.4.2018 na stavbu s názvom "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh stavba II. rkm 140,575 - 142,517 - Preložka elektrických vedení VN NN".Vyvesené: 25.11.2021Zvesené: 10.12.2021

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov formou verejnej vyhlášky

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Košice - Severné mesto a Čermeľ, na   ktorých sa nachádzajú elektrické vedfenia VN/VVN  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky a to najneskôr do 40dní od zverejnenia tejto výzvy.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Martin Lencsés,  Košice-SeverZásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 08.11.2021 do 23.11.2021

O Z N Á M E N I E o predĺžení prevádzky trhoviska MČ Košice – Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach v období od 16. novembra 2021 do 23. decembra 2021

 O Z N Á M E N I EMestská časť Košice – Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti, zastúpená starostom v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever v znení neskorších zmien a doplnkov a Dodatku č. 1 k VZN č. 47, ktorý nadobudol účinnosť dňom 28.10.2015, oznamuje, rozhodnutie...

Dočasný príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pri príležitosti konania kultúrneho podujatia „Od Kataríny po Advent“

 Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm. e...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu - „Detské ihrisko Národná trieda 58-68 – revitalizácia detského ihriska

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:                                                         Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever    ...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu - Realizácia projektu „Detské ihrisko Letná 29-43

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:                                                         Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever    ...

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou MK/A/2021/01644-43/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa  oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou s názvom "Chata pre individuálnu rekreáciu, Čermeľ, Košice" na pozemkoch KN-C par.číslo 798,796/6,797/4,794/1,772,1503 v k.ú.Čermeľ.Vyvesené: 28.9.2021Zvesené: 13.10.2021

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2021/16412-04/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa rozhodol o umiestnení líniovej stavby "Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu".Vyvesené: 24.09.2021Zvesené: 11.10.2021

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou MK/A/2021/188372-03/II/MIN

Mesto Košice, pracovisko Košice-Západ, Trieda SNP 48/A, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného konani pre líniovú stavbu : "V222, V473-Košice: ES Západ-Čičky-Kopa-zriadenie VN".Vyvesené: 22.09.2021Zvesené: 08.10.2021

Verejná vyhláška -Stavebné povolenie MK/A/2021/16916-04/I/JAN

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa  povoľuje stavbu s názvom "Návrh terasy v podkrovnom mezonetovom byte, Tomášikova 5, Košice".Vyvesené: 14.09.2021Zvesené: 29.09.2021

Príležitostný trh pri Odpustovej slávnosti na Kalvárii v Košiciach

Mestská časť Košice - Sever príslušná podľa ust. § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 k VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb...

Oznámenie o začatí konania

Oznamujeme občanom, že dňa 02.09.2021 bolo Mestskej časti Košice-Sever ako dotknutej obci doručené upovedomenie o začatí konania : "Bytový dom s polyfunkciou KLAS".Vyvesené: 06.09.2021Zvesené: 27.09.2021

Rozhodnutie MK/A/2021/14632-12/I/KRA- verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa rozhodol o zastavení konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene umiestnenia stavby s názvom "Bytový dom s polyfunkciou KLAS, Cesta pod Hradovou 28, Košice".Vyvesené: 26.08.2021Zvesené: 10.09.2021

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie na Kavečianskej ceste

V dňoch od 20.8.2021 do 10.9.2021 Mesto Košice povolilo čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie na ulici Kavečianska cesta, v úseku od Kostolianskej cesty po križovatku s ulicou Za štadiónom. Premávka v uvedenom úseku bude jednosmerná od Kostolianskej cesty a regulovaná dočasným dopravným značením, preto odporúčame zvýšiť pozornosť pri prejazde danou lokalitou.

Rozhodnutie o umiestnení stavby MK/A/2021/4632-05/I/KRA

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydal rozhodnutie o umiestnení stavby "Bytový dom s polyfunkciou KLAS, Cesta pod Hradovou 28, Košice".Vyvesené:30.07.2021Zvesené: 16.08.2021

Oprava územného rozhodnutia MK-08/119495-13/I/KRA zo dňa 30.05.2008

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal opravu územného rozhodnutia "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR. Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - 2.stavba".Vyvesené: 30.07.2021Zvesené: 16.08.2021

Vyhlásenie príležitostného trhu "POP UP KINO: Slávnosť v Botanickej záhrade"

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti...

Stavebné povolenie č. MK/A/2021/12527/08/1/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne  a miestne príslušný stavebný úrad vydáva stavebné povolenie "Košice-Sever, Bankov, záhrady NN".Vyvesené: 12.07.2021Zvesené:   27.07.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2021

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2020 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 28.6.2021.K návrhu záverečného účtu môžu...

Oznámenie o začatí stavebného konania MK/A/2021/12527-06/I/FOD

Dňa 26.03.2021 podal Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice v zastúpení Alfonzom Halenárom, Bauerova 26, Košice, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu s názvom "Košice-Sever, Bankov, záhrady-NN". Vyvesené: 27.5.2021Zvesené: 11.06.2021

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

18.5.2021 od 09.00 hod je na území mesta Košice vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území mesta Košice- mestská časť Sever vstup VSD na cudzie pozemky a do cudzích objektov vo verejnom záujme v priebehu obdobia: máj 2021 - október 2021.Vyvesené: 13.04.2021Zvesené: 13.05.2021

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2021 – 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 24.02.2020  

Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č. 131 / 2020 zo dňa 14.12.2020 vyhlasuje voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever. Termín doručenia prihlášky do 25.02.2021 do 16.00 hod.Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever sa uskutoční dňa 12. marca 2021 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever...

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Sever

Mestská časť Košice – Sever v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2021 – 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 27.11.2020 

ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER SPÔSOBOM PRIAMEHO PRENÁJMU

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňujeZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER SPÔSOBOM PRIAMEHO PRENÁJMUPredmet prenájmu:  oplotený areál...

Rozhodnutie Mestskej časti Košice - Sever o predĺžení prevádzky trhoviska MČ Košice - Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach

Mestská časť Košice - Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti, zastúpená starostom v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever, v znení neskorších zmien a doplnkov a Dodatku č. 1 k VZN č. 47,  ktorý nadobudol účinnosť dňom 28.10.2015, oznamuje        ...

Ponuka na prenájom pozemkov

Slovenský pozemkový fond oznamuje v zmysle § 2 ods. 21 nariadenia  vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov, že ponúka na prenájom pozemky v k. ú. Kamenné, podľa prílohy.Zverejnené: 22.10.2020Zvesené: 12.11.2020

Koncepcia rozvoja Mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia

Okresný úrad Košice prijal dňa 28.08.2020 od obstaraváteľa oznámenie o strategickom dokumente " Koncepcia rozvoja Mesta Košice v obalsti tepelnej energetiky - aktualizácia. Bližšie informácie v prílohe TU.

Vyhlásenie príležitostného trhu počas odpustovej slávnosti na Kalvárii

Mestská časť Košice - Sever príslušná  podľa ust. § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste  Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 k VZN  Mestskej časti Košice...

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4011 Črmeľ do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Týmto Vám oznamujeme, že z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 17. septembra 2020 so začiatkom o 12:00 hod na Okresnom úrade Košice v miestnosti č. 101 (budova A) prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4011 Črmeľ1 do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou.  Viac informácií nájdete...

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov- upozornenie

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto                                                     ...

Rozhodnutie Okresného úradu Košice

Zverejňujeme Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru opravných prostriedkov č. OU-KE-OOP6-2020/033831 zo dňa 7.7.2020 o odvolaní vo veci ustanovenia znalca.

Verejná vyhláška Lom Hradová

Dňa 02.07.2020 bol Mestu Košice doručený úradný záznam:  Verejná vyhláška Lom Hradová

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košicicach vydal odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území okresov Košice I-IV , dňom 07.05.2020 od 12:00 hod.

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2019 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na IX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 22.5.2020.K návrhu záverečného účtu môžu...

Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2020 – 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 07.02.2020 

Rozhodnutie k zmene Územného plánu HSA Košice, lokalita Tlačiarne

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní, že navrhovaný strategický dokument " Územný plán Hospodársko- sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne"  sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2020 – 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 28.11.2019 

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Mestskej časti Košice – SeverOprávnení žiadatelia:O dotáciu môžu v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú...

Vyhlásenie príležitostných trhov

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm. e)...

Rozhodnutie o predĺžení prevádzky trhoviska pri OC Mier

Mestská časť Košice - Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti, zastúpená starostom v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever, v znení neskorších zmien a doplnkov a Dodatku č. 1 k VZN č. 47,  ktorý nadobudol účinnosť dňom 28.10.2015, oznamuje rozhodnutie Mestskej časti Košice - Sever ...

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever. Vyvesené: 23.10.2019Zvesené: 30.10.2019

Dočasný príležitostný trh hrobovej výzdoby

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákova č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a dopélnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3. písm. e) Prílohy č. 2 ...

Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 54/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom

Podľa ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa musí nariadenie vyhlásiť. Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019

Mestská časť Košice -Sever v súlade s §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov s ustanovením §14 ods.3 písm. a). zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisovvydávaVšeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice- Sever č. 54/2019, ktoré sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom.

Vyhlásenie príležitostného trhu počas odpustovej slávnosti na Kalvárii

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákova č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a dopélnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( žinostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 47 o...

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever. Vyvesené: 30.08.2019Zvesené: 06.09.2019 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

      Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov  formou verejnej vyhlášky, upozornenie PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto         ...

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - Rozlúčka s letom s Loli paradičkou

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - REVIVAL FEST 2019

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - SeverÚčel poskytnutia dotácie:Realizácia projektu " Revitalizácia a doplnenie herných prvkov na detských ihriskách Tolstého 5, Obrancov mieru 10-14, Skautská - na parcelách č. 3064/1 ul. Tosltého5, 2944/44 a 2744/45 ul. Obrancov...

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - SeverÚčel poskytnutia dotácie:Realizácia projektu " Revitalizácia detského ihriska na ulici Cesta pod Hradovou 27-31 na parcele 7191" - revitalizácia detského iáhriska v súlade s príslušnými platnými predpismi.Zverejnené: 23.8....

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - koncertu skupiny APOCALYPTICA

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - koncertu skupiny Limp Bizkit

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

Vyhlásenie príležitostného trhu počas koncertu HABERA & TEAM

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

Vyhlásenie príležitostného trhu Letné kino v Amfiku 2019

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania...

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2018 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na IV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 21.6.2019.K návrhu záverečného účtu môžu...

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever             Oprávnení žiadatelia: O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú...

V E R E J N Á V Ý Z V A na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť’ Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Mestskej časti Košice – SeverOprávnení žiadatelia:O dotáciu môžu v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť...

Oznámenie o mieste doručenia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                   Nataša Szmereková,  Košice – Sever Zásielku si...

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území mesta Košice

Vzhľadom na aktivizáciu zosuvov pôdy na území mesta Košice, ul. Včelárska paseka a časť Konopiská, vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku. Na základe uvedených skutočností a rozsahu vzniknutej mimoriadnej udalosti a na základe odporučenia Krízového štábu, mesto Košice VYHLASUJE dňa 28. marca 2019 o 10,00 hod. na území mesta Košice mimoriadnu situáciu.  Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia života, zdravia...

Oznámenie - rozhodnutie MČ Košice – Sever o zmene predaja surového kravského mlieka na trhovisku pri OC Mier

Mestská časť   Košice – Sever  ako  správca  trhových miest s  ambulantným  predajom na území mestskej časti,  zastúpená  starostom  MČ  Ing. Františkom Ténaiom, v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ  Košice - Sever  č. 47  o  podmienkach  predaja  výrobkov   a    poskytovania  služieb na trhových miestach na území  Mestskej časti  Košice - Sever   a  Dodatku...

Zámer prenájmu reklamnej plochy

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňuje Zámer prenajať majetok spôsobom priameho prenájmu.

Zámer priameho prenájmu

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňuje Zámer prenajať nehnuteľný majetok spôsobom priameho prenájmu.

Zmena VZN č. 50/2016

Podľa ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa musí všeobecne záväzné nariadenie vyhlásiť. Vyhlásenie nariadenia sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní.

Potravinová pomoc na Severe I. etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 – február 2019Distribúcia potravinovej pomoci v rámci realizácie Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby s trvalým pobytom na Severe začína dňa 20. februára 2019 - Opatrenie 1. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky. Hramonogram výdaja potravinovej pomoci ako aj bližšie...

Návrh VZN č. 50/2016

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh VZN č. 50/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice - Sever, ktorý bude predmetom rokovania na II. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever dňa 25.02.2019.K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v...

Návrh programového rozpočtu na roky 2019 - 2021 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2019 – 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 07.02.2019

Návrh programového rozpočtu na roky 2019 - 2021 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2019 – 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“).K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice). Vyvesené dňa: 28.11.2018  Prílohy:Návrh...

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Navrhovaný strategický dokument "Územný plán hospodarsko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018" sa nebude posudzovať podľa zákona

Príležitostný trh pri Slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty

Mestská časť Košice - Sever príslušná podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade  s Prílohou č. 2 Trhového poriadku pre príležitostné trhy k VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 47 o...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever      Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na...

Oznámenie o zahájení výkopových prác pre havarijnú výmenu sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 1704 Š1 Tomášikova 6 -Š4 Tomášikova 2 v Košiciach

Spoločnosť  TEHO s.r.o. oznamujeme občanom, že dňa 13.08.2018 budú zahájené výkopové práce pre havarijnú výmenu sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 1704 Š1 (šachta) Tomášikova 6 - Š4 Tomášikova 2 v Košiciach. Výkopové práce budú realizované v spevnenej ploche.Po ukončení výmeny rozvodu vyššie uvedené bude dané do pôvodného stavu,. Termín ukončenia: 06.09.2018  

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/12909-03/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa oznamuje začatie územného konania " Záhradné chatky 4x, lokalita Suchodolinská, Košice - SO 11-Rozšírenie NN el.distribučnej sústavy, SO 12-NN el.prípojky, SO 13 - Odberné el. zariadenia, SO 14 - Vodovod, SO 15 - Kanalizácia".vyvesené: 01.08.2018Zvesené: 16.08.2018

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka

Starosta Mestskej časti Košice - Sever oznamuje, že dňa 13.07.2018 zanikol podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. j/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslankyne Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever Ing. Anne Zimmermannovej.

„ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE – KONCEPT RIEŠENIA“ – príprava verejnej prezentácie.

Mesto Košice predlžilo lehotu na doručenie písomného stanoviska k ÚP dokumentácií „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ do 30.9.2018. Pre zvýšenie informovanosti verejnosti MČ Košice – Sever pripravuje k tomuto dôležitému dokumentu verejné stretnutie za účasti spracovateľov. Cieľom stretnutia je bližšie vysvetlenie významu, tvorby a súčasnej fázy procesu prípravy nového územného plánu pre mesto Košice.Termín verejného stretnutia je plánovaný na September – v priebehu...

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/15773-02/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Parkovací dom pre firmu Expa Print s.r.o., Vodárenská 2, Košice".Vyvesené: 17.07.2018Zvesené: 01.08.2018

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/10533-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje  začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby "FTTH Košice:Komenského, Havlíčkova,Mier-podhradová, Košice".Vyvesené: 10.07.2018Zvesené: 25.07.2018

Oznámenie "Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018"

Obstarávateľ strategického dokumentu - Mesto Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Košice, Zmeny a doplnky 2018".Do správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie je možné nahliadnuť v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever do 16.07.2018.  Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018" je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR spolu so správou:...

Zmena miesta poslaneckých dní

Oznamujeme obyvateľom MČ Košice – Sever, že počas letných mesiacov sa budú poslanecké dni konať v termíne od 9.7.2018 do 31.8.2018 v zasadačke MÚ na Festivalovom nám. 2 v Košiciach v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod. Za pochopenie ďakujeme. 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania č. MK/A/2018/11404-06/I/FOD

Stavebný úrad, pracovisko Košice-Staré Mesto vydal oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia plynovodov UO01593 Košice-Čermeľ" na pozemkoch parcelné čísla 5476/1, 5519/3, 8002,8218/1, 8220, 8284/1, 8284/2, 8284/3, 8284/4, 8284/5, 8284/6, 8284/7, 8284/8, 8284/9, 8341/1, 5551/44,8341/10,5551/41 v katastrálnom území Severné mesto.Vyvesené: 14.06.2018Zvesené: 29.06.2018

Upovedomenie formou verejnej vyhlášky

Mesto Košice-Mestská polícia Košice upovedomuje  o odstránení vozidla Škoda Felícia striebornej farby, KE-846ES, toho času bez tabuliek s EČ,  ktorého držiteľ je známy, ktoré bolo dňa 15.05.2018 odovzdané a umiestnené na určené parkovisko autorizovanej spoločnosti Fe-MARKT spol. s.r.o. so sídlom Michalovská 2/A, Košice.Vyvesené: 12.06.2018Zvesené: 27.06.2018

Oznámenie - Územný plán mesta Košice

Obstarávateľ strategického dokumentu - Mesto Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie  Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Košice".  Do správy je možné nahliadnuť  na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice, kacelária  č.208 na II.poschodí, v čase stránkových hodín do 17.06.2018. Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Košice" je...

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Mestská časť Košice -Sever, Festivalové námestie 2, Košice ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov : Zásady ochrany osobných údajov

Oznámenie o Africkom more ošípaných

Starosta MČ Košice - Sever oznamuje:Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto (RVPS), Hlinkova 1/C dňa 25.05.2018upozorňuje všetkých registrovaných aj neregistrovaných chovateľov ošípaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento  úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-mesto na tel.číslo 055/7961811alebo na mobilné číslo 0911888267a príslušnému...

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2018/05988-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V221 - Košice - Alpinka - zriadenie a úprava TS, VN a NN".Vyvesené: 14.05.2018Zvesené: 29.05.2018

Zámer priameho prenájmu

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňuje Zámer prenajať nehnuteľný majetok spôsobom priameho prenájmu. 

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2017 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XXV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 6.6.2018.K návrhu záverečného účtu môžu...

VZN č. 53, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Podľa ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa musí nariadenie vyhlásiť. Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. 

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje realizáciu stavby "Košice - Za amfiteátrom, vencová - zriadenie VN, NN, úprava DP" na ktorú bolo vydané stavebné povolenie MK/A/2017/16104-04/I/STS mestom Košice zo dňa 12.10.2017. Stavba bude realizovaná od 13.3.2018 do 30.8.2018 (predpokladaný termín ukončenia).Vyvesené:14.03.2018

OZNÁMENIE

Mestská časť Košice-Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti zverejňuje rozhodnutie mestskej časti Košice-Severo skoršom začatí prevádzky trhoviska MČ Košice-Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach od 20.marca 2018 s pokračovaním do 15.novembra 2018. Vyvesené: 06.03.2018Zvesené: 21.03.2018

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo...

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever       Oprávnení žiadatelia:            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na...

Návrh VZN č. 53

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh  VZN č. 53, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorý bude predmetom rokovania na XXIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  dňa 07.03.2018.K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu VZN uplatniť pripomienku, a to v písomnej...

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2018/05507-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice"  v katastrálnom území Severné mesto.Vyvesené: 14.02.2018Zvesené: 01.03.2018

Rozhodnutie 473/2017-002-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom, vydala Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Kostoľany nad Hornádom - lokalita Pstružník - rozšírenie NN distribučnej sústavy".Vyvesené: 13.02.2018Zvesené: 28.02.2018

Oznámenie o doručení správy o hodnotení činnosti "Lom Hradová - rozšírenie ťažby"

Oznamujeme občanom, že dňa 12.02.2018 bola Mestskej časti Košice.-Sever ako dotknutej časti doručená správa o hodnotení činnosti : "Lom Hradová - rozšírenie ťažby". Správa je k nahliadnutiu do 14.03.2018 na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lom-hradova-rozsirenie-tazby .  Vyvesené: 13.02.2018Zvesené: 15.03.2018

Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2018/05895-03/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby "Významná obnova bytového domu, Hlinkova 29,31,33, Košice"Vyvesené: 08.02.2018Zvesené: 23.02.2018

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Košický samosprávny kraj predložil dňa 17.01.2018 na Okresný úrad Košice oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena".Vyvesené: 08.02.2018Zvesené: 21.02.2018

Verejná výzva na podanie žiadosti o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Mč Košice Sever.

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020

      Obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o o zmene a doplnení...

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou č. MK/A/2017/14164-06/II/MIN

Mesto Košice, pracovisko Košice-Západ ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby "V222,V473-Košice:ES Západ - Čičky - Kopa - zriadenie VN".Vyvesené: 20.12.2017Zvesené: 04.01.20187

Rozhodnutie na realizáciu vodnej stavby č. OU-KE-OSZP3-2017/018156

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal rozhodnutie na realizáciu vodnej stavby  " Košice-Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II.rkm 140,575 - 142,517".Vyvesené: 20.12.2017Zvesené: 04.01.2018

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva a nastúpení náhradníka

Starosta mestskej časti Košice-Sever oznamuje , že s účinnosťou od 14.12.2017 zanikol mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever  Mgr. Vladimírovi Vágasimu a ako náhradník nastupuje Ing. Tomáš Kišiday.

Deratizácia - jeseň 2017

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice                                                                                                                  ...

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 - 2020 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2018 – 2020 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 13.12.2017.K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej...

Oznámenie

Mestská časť Košice - Sever rozhodla o predlžení prevádzky trhoviska MČ Košice - Sever pri OC Mier, na Námesti Jána Mathého v Košiciach v období od 16. novembra 2017 do 30. decembra 2017.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou č.431/2017-Ča

Obec Čaňa ako príslušný stavebný úrad I.stupňa, vydala oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice" UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo).Vyvesené: 13.11.2017Zvesené: 28.11.2017

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou č.473/2017-001-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom, vydala oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Kostoľany nad Hornádom - lokalita Pstružník - rozšírenie NN distribučnej sústavy" na pozemkoch v kat.území Kostoľany nad Hornádom a kat.území Čermeľ.Vyvesené: 13.11.2017Zvesené: 28.11.2017

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2017/17644-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS FTTH KE Košice, Kostolianska cesta" v kat.území Severné Mesto.Vyvesené: 13.11.2017Zvesené: 28.11.2017

Oznámenie o pokračovaní konania o predĺžení doby trvania dočasnej reklamnej stavby verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto ako príslušný stavebný úrad  vydalo oznámenie o pokračovaní konania o predĺžení doby trvania dočasnej reklamnej stavby umiestnenej na fasáde obytného domu na pozemku parc.č. 3643 v kat.území Huštáky na ul. Čsl. armády č.12 v Košiciach.Vyvesené: 13.11.2017Zvesené: 28.11.2017

Oznámenie vo veci stavby "Košice-Obnova DTS Dojčenský ústav"

Východoslovenská distribučná a.s. v zastúpení spoločnosti Enerpro s.r.o. pripravuje realizáciu stavby "Košice-Obnova DTS Dojčenský ústav" a oznamuje vlastníkom a uzžívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosť, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknutéVyvesené: 08.11.2017Zvesené: 23.11.2017

Adventné trhy Košice - Sever 2017

Starosta MČ Košice - Sever vyhlasuje príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pod názvom: Adventné trhy Košice - Sever 2017.Viac informácií nájdete v prílohe.

Stavebné povolenie MK/A/2017/16104-04/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o povolení stavby "Košice-Za amfiteátrom, Vencová - zriadenie VN, NN, úprava DP" v kat. území Severné Mesto.Vyvesené: 07.11.2017Zvesené: 22.11.2017

Rozhodnutie OU-KE-OSZP3-2017/033065

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vydal rozhodnutie, že navrhovaný strategický dokument "Územný plán zóny Košice Pod Bankovom" sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA. Vyvesené: 03.11.2017Zvesené: 18.11.2017  

Rozhodnutie 621/2016-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom vydala Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "Objekt pre individuálnu rekreáciu, parcela č. 1114/4, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku par.č.1114/3 a zánikom par.č.1115 v k.ú. Kostoľany nad Hornádom.Vyvesené: 26.10.2017Zvesené: 10.11.2017

Návrh VZN 1/2017

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh  VZN č. 1/2017 o chove psov na území MČ Košice - Sever , ktorý bude predmetom rokovania na XXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  dňa 13.12.2017.K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu VZN uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme,...

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu

Mestská časť Košice – Sever podľa ust. § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zverejňuje zámer priameho prenájmu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na 1. poschodí v objekte Denného centra na ulici Obrancov mieru č. 2, 040 01 Košice. Cenové ponuky je možné predkladať v lehote do 01.11.2017.Vyvesené dňa 17.10.2017Zvesené dňa 02.11.2017

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu

Mestská časť Košice – Sever podľa ust. § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zverejňuje zámer priameho prenájmu oploteného areálu miniaturgolfového ihriska na Hornom Bankove v Košiciach, spolu s bufetom a výdajňou športových potrieb. Cenové ponuky je možné predkladať v lehote do 01.11.2017.Vyvesené dňa 17.10.2017Zvesené dňa 2.11.2017

Deratizácia - jeseň 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice                                                                                                                    ...

Dočasný príležitostný trh hrobnej výzdoby

Starosta Mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm. e) Prílohy č. 2 Trhového poriadku pre príležitostné  trhy k Všeobecne...

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. OU-KE-OSZP3-2017/018156-2

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal oznámenie o začatí stavebného konania na uskutočnenie vodných stavieb, realizovaných v rámci stavby " Košice-Protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta-pravý breh, stavba II.rkm 140,575-142,517."Vyvesené: 11.10.2017Zvesené: 26.10.2017

Stavebné povolenie MK/A/2017/16015-03/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, akovecne a miestne  príslušný stavebný úrad vydalo stavebné povolenie pre líniovú stavbu " Košice-obnova DTS Dojčenský ústav, VN prípojka a NN rozvod" na pozemkoch parc. č. 1609/1, 1609/2, 1609/5, 8102/1, 1683/1 v k.ú. Severné mesto pre stavebníka Východoslovenskú distribučnú, a.s.Vyvesené: 10.10.2017Zvesené: 25.10.2017

Stavebné povolenie MK/A/2017/11922-06/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo stavebné povolenie pre líniovú stavbu "Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná trieda, Košice" pre stavebníka SPP-distribúciu, a.s. Vyvesené: 10.10.2017Zvesené: 25.10.2017

Dodatok k Záväznému poriadku vybavovania petícií

Dodatok č. 1 k Záväznému poriadku vybavovania petícií.Celý Záväzný poriadok vybavovania petícií. 

Verejná výzva

Mestská časť Košuice - Sever v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever. Účel poskytnutia dotácie: - Realizácia projektu "Revitalizácia detského ihriska s parc. č. 7132/1 Severné mesto, Košice", ktorá pozostáva:1. Doplnenie DI o fitness prvky na parcele č. 7132/12. Výbeh pre voľný pohyb psov na parcele č. 7132/1 Celú výzvu nájdete v prílohe.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania č. 1108/2017-Ča

Obec Čaňa, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa vydala oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho konania  " Komplexná obnova bytového domu, Vodárenská 21,23,25, Košice" spojené s miestnym šetrením na deň 5.9.2017 o 8.30 hod.Vyvesené: 11.08.2017Zvesené: 28.08.2017

Povolenie čiastočnej uzávierky

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, udeľuje povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/547 - Hlinková ulica, na moste cez rieku Hornád, sa bude realizovať rekonštrukcia mostných uzáverov, výmena krycej vrstvy a všetky práce s tým spojené, v dvoch etapach, staničenie 1,210 - 1,225 km. 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou MK/A/2017/09609-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou "Pripojenie NN siete k pozemku parcela číslo 6956/192 v záhradkárskej lokalite Baňa Bankov, Košice", na pozemku par.č. 6956/212 v kat.území Severné mesto. Vyvesené: 19.07.2017Zvesené:  03.08.2017

Oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Pošta Košice 6 oznamuje verejnosti, že s účinnosťoou od 01.07.2017 do 31.08.2017 bude dočasne zatvorená Poštové služby v lokalite budú počas zatvorenia tejto pošty zabezpečované Poštou Košice 1. Celé oznámenie nájdete v prílohe

Powered by RSS 2 HTML