Zaratbebat

ናይ ኩሉ ግዜ ዝበረኸ ኤርትራዊ ስፖርታዊ መን’ዩ? [Greatest of All Time]

   ናትናኤል ብርሃነ (ዝተወለደሉ 1991) – ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ቅድድም ብሽክለታ ናትናኤል፡ ጎብለል ዙር ኤርትራ 2010፣ ሻምፕዮን ኣፍሪቃ ውድድር ጽርግያ 2011ን 2012ን፣ ሻምፕዮን ዙር ኣልጀርያ 2012፣

መጋቢትን መጋቦን

በረኸት ዕቅባጽዮን“ሕያወይቲ ሰበይቲ ኽብረት ትረክብ“ ይብል እቲ ጥበበኛ ንጉስ ሰሎሙን ኣብ እኩብ መጽሓፈ ምሳሌኡ። ሓቂዶ ዀን ይኸውን? እዚ ኽብረት ዝብሎ ዘሎኸ፡ ግብራዊ ድዩ ወይስ ከምቲ

መጥፊኢ ሃገር ጻህያይ

ዳኒኤል ክብረት ትርጉም መኮነን ተስፋይ ምትሕርራቕ፡ ሃይማኖት፡ፓለቲካ፡ ወግዒ ወይ ስርዓት ኣይኮነን።ምትሕርራቕ ካብ ዝኸሰረ ሕልና ዝምንጩ መጥፊኢ ሃገር ዝኾነ ጻህያይ ኢዩ። መጥፊኢ ሃገር ዝበሃል ጻህያይ ጸረ

ኣንቶንዮ

ቢንያም ዮሴፍ 2011 “ኩሉሳዕ ሕርኽርኽ ትብለኒ ሓንቲ ነገር ኣላ። ማለተይሲ፡ ጸጸኒሓ ኣብ ውሽጠይ እናተመላለሰት ተዕገርግረኒ ነገር’ያ። ነዚ ዘዕልለካ ሰብ እፈልጦ’የ ዝብል … ግን ክኣ ኣይፈልጦን’የ።

ጦብላሕታይ ምስ ቀሺ መምህር ሙሳ ኣሮን!

Issac Abraham ክቡርን ዓብን ሰብ እዮም- መምህር ሙሳ! ኣብ ግዜ ናይ ህይወት ዘመኖም ምስኦም ምርኻብ ከኣ ትዕድልቲ እዩ። እብኣር ነዞም ኣቦና ቅድሚ ዓመታት ኣብ ቤት

ንብዓት ዕድመይ!

ንብዓት ተለማኒ! ጽውዕ ኔረካ’ሲ ግዜኻ ኣኺሉ ሎሚ ከምዛ ጥንሲ እንከይጸዋዕኩኻ ኣኺሉልካ ሕርሲ፣ ኣኽሊል ሞት ዘሕፍስ ማራቶን ብድዐ ጸወታ ክጅምር ፊስክኡ ምስወቕዐ ተጓይና ንሞት ተዳፊርና ምስ

ስርቀት ጸሓይ ወርሒ

 ኣን’ቲ ጸሓይ ብርቒ ጊሓት ትጭጭሒ  ብቒርኒብ ዓይንኺ የዒንቲ ትወግኢ  ኣብ ዝባን ገምሃሎ ኩሉ ዝረኣኺ  ደሮና እናልዓለ መንጠሎስ በቛጺ ነቲ ኣባ-ኮበራ ዝሓዘለ ትኪ  ኪደናይ እናበለ ንሰማይ

ከሲርና እምበር

Awet Mengistaab ሂወት- – – ሂወት- – -ሂወት! ድሌታ እያ ትገብር። ናብ ቃሕ ዝበላ ትጒዓዝ ጽልልቲ ጽውጽዋይ እያ ። ሕስምቲ ሚስጢር ድማ እያ። ኣብዛ ጠቒዐያ

ብሲስ ማሳዋ

ብሲስ ማሳዋ “ግጥምታት ቀሺ ዮናስ፡ ብናተይ ህዋስ” ብሲስ ማሳዋ ብዛዕባ ዘመናዊ ግጥምታት ትግርኛ ክለዓል፡ ዘንበብክዎም ግጥምታት 2 ሰባት ቅጅል ይብሉኒ – በየነ ሃይለማርያምን፣ ዶክ. ርእሶም

ታሪኽ ክደጋገም ይነብር፡ ነቲ ዘይነበሮ ግን ሓድሽ ይመስሎ!

Berhane Gebrehiwot ብዋዛ ዋዛ ዝሰኣንናያ ሰላም ብዋዛ ዋዛዶ ትመጽእ ኣላ ሓቀይ፧ ጽቡቕ እስከ ንበል፡ ጽቡቕ ክገብረልና። ዘይንሱ እንታይ ንደልይ። ግዳ ኣይንዛነ፡ ዕበጦ ዕበጦን ጉያ ጉያን

ከምኣ ኮይነ ነይረ

ጭንቕዶ ይብለካ ትገብሮ ጠፍኣካ ሕርቕ-ሕርቕዶ ትብል፥ ዝርዳእ ስኢንካ፧ ነቲ ምንባርዶ ገጹ ትጽየኖ ህልም ይብለካ ትገብሮ ትኾኖ፧ ንምንታይ ትነብር ንምንታይ ትህሉ ሕርብትዶ ይብለካ ትርጉም ትስእነሉ፧ ሃሊኻ

ደርዘን ሕቶ ንገጣሚ : ዕላን ምስ ገጣሚ/ ስነጥበበኛ ውቅያኖስ ጉዕሽ 

ፈለማ ኣብተን ብዓቕመይ ዘበርክትኩወን ስራሕተይ ሒደት ተመርኲስኩም ፡ ካብ ውቅያኖስ ብፍንጃል ቅውምነገር ኣይሳኣንን ይኸዉን ኢልኩም ብምሕሳብ ፤ ዕዱም ጋሻ ደርዘን ሕቶ ንገጠምቲ ስለዝገበርኩምኒ (ክንደየናይ እኳ