Sídlisko Ťahanovce

Oprava chodníkov na Berlínskej ulici

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že od piatku, 23.04.2021 (07:00 hod.) bude prebiehať kompletná rekonštrukcia chodníka popri vchodoch do bytových domov Berlínska 1 - 10. V súvislosti s tým Vás žiadame, aby ste od  vyššie uvedeného dátumu a času až do ukončenia prác neparkovali na miestach v blízkosti opravovaného chodníka ani priamo na ňom. Predpokladaný termín ukončenia prác je 10.05.2021.

Za pochopenie ďakujeme.

Mestská časť pomáha seniorom

Vážení Ťahanovčania, od utorka  20.4.2021 začína mestská časť realizovať pomoc seniorom nad 65 rokov vo forme vitamínového balíčka, ktoré mestská časť zabezpečila sponzorsky od siete lekární Dr. Max.
Vitamínový balíček bude prioritne poskytovaný dôchodcom zdravotne znevýhodneným, prípadne tým, ktorí si kvôli nízkemu mesačnému príjmu nákupy navyše nemôžu dovoliť.
Ak patríte do tejto skupiny osôb, alebo takých seniorov máte v blízkom okolí, informujte  miestny úrad buď osobne alebo na telefónnom čísle 0911777042.

V stredu 21.4.2021 zasadá miestne zastupiteľstvo

Dnes 21.4.2021 o 14.00 za dodržania protipandemických opatrení bude zasadať miestne zastupiteľstvo. Okrem iného by sme mali byť o krok bližšie k vybudovaniu parkovacích miest na Ázijskej triede, poslanci tiež budú pokračovať v rokovaní o situácii s pozemkami na Berlínskej ulici. Účasť prisľúbila spoločnosť Odeko Družstvo. Podrobný program nájdete v sekcii samospráva_program zasadnutí. Zastupiteľstvo bude vysielané nažívo prostredníctvo facebookovej stránky mestskej časti, zároveň bude vyhotovený zvukový záznam z rokovania, ktorý bude v krátkej dobe prístupný na webovom sídle mestskej časti.

Zber posypového materiálu

Už v marci 2021 vydal starosta mestskej časti pokyn na zametanie a zber posypového materiálu z chodníkov a schodísk v mestskej časti, nakoľko kvôli mrazom a vytváraniu poľadovice ho bolo v zime na komunikáciách  viac než po iné roky. Mestská časť prostredníctvom vlastných pracovníkov zabezpečila vyčistene všetkých chodníkov, ktoré vybudovala a na ktorých zabezpečuje zimnú údržbu. Na základe požiadaviek mestskej časti počas mesiaca marec a apríl aj mesto Košice zabezpečilo vyčistenie takmer všetkých hlavných peších ťahov - chodníkov. Veľké strojové čistenie chodníkov a  ciest bude mesto Košice realizovať v dňoch 22.04 a 23.04 kedy budú čistené všetky ulice na území sídliska Ťahanovce. Na adoptovaných  chodníkoch zabezpečujú údržbu a čistenie obyvatelia, ktorí majú tieto chodníky na starosti..

Poslanci NR SR navštívili mestskú časť

Predmetom pracovného stretnutia starostu mestskej časti s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslavom Karahutom – predsedom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Mariánom Mikulišinom a Vojtechom Tóthom na pôde mestskej časti, ktoré sa uskutočnilo v piatok 16. apríla 2019  na miestnom úrade mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, bolo hľadanie riešenia situácie s neusporiadanými pozemkovými vzťahmi v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Jaroslav Karahuta na spoločnom rokovaní prisľúbil pripraviť v priebehu niekoľkých týždňov ďalší vhodný postup riešenia problému a pripravuje sa stretnutie aj na úrovni ministerstva financií. Mestská časť pri tejto príležitosti predniesla návrhy na zmenu legislatívy, ktorá by obciam a mestám pomohla predchádzať špekulatívnym prevodom pozemkov.

Novinky z plánovaných aktivít v cyklodoprave

V utorok 13. apríla  sa na miestnom úrade  mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce uskutočnilo rokovanie o zriadení cyklodopravnej trasy,
ktorá by spájala severnú časť mesta s centrom mesta. Za účasti zástupcov ÚHA mesta Košice, mestských častí Košice Sídlisko Ťahanovce, Sever, Ťahanovce, Džungľa, Slovenského vodohospodárskeho podniku, investora budúceho obchodného centra Pri hati a Cyklokoalície  boli dohodnuté kroky, ktoré by smerovali k vytvoreniu plynulých bezbariérových cyklistických chodníkov ako cyklodopravnej trasy do centra mesta, slúžiacej na cestu do zamestnania, za službami a pod..
Najväčším problémom a najdôležitejším krokom bude vyriešenie tzv. uzla, v ktorom by sa stretli jednotlivé cyklotrasy a najmä vyriešenie prepojení cez železnicu a rieku Hornád. Prvou úlohou pre jednotlivé mestské časti bude zabezpečiť zakreslenie inžinierskych sietí /podzemných vedení/ na ich území  v navrhovanej trase budúceho cyklochodníka. Vzhľadom na plánované investície v záujmovom území /rekonštrukcia hate Ťahanovce, revitalizácia
Mlynského náhonu, výstavba obchodného centra Pri hati / bude potrebná koordinácia jednotlivých zámerov  pri trasovaní  a následnom spracovávaní projektovej dokumentácie. A už v lete by sa mala realizovať  avizovaná cyklotrasa od  ŠA Olympia po záhradkársku lokalitu Mončí potok.

Oznam o opravách chodníkov

Vážení obyvatelia,
oznamujeme Vám, že od utorka, 06.04.2021 (7:00 hod.) bude prebiehať kompletná rekonštrukcia chodníka medzi Americkou triedou 15 – Miestny úrad mestskej časti Košice–Sídlisko Ťahanovce a Americkou triedou 17 – Zdravotné stredisko a kompletná rekonštrukcia chodníka popri Európskej triede na úrovni dvora Berlínskej ulice. V súvislosti s tým Vás žiadame aby ste od  vyššie uvedeného dátumu a času až do ukončenia prác neparkovali na miestach v blízkosti opravovaného chodníka ani priamo na ňom. Predpokladaný termín ukončenia prác je 14.04.2021. Za pochopenie ďakujeme.

Veľkonočná kraslica aj na Ťahanovciach

Prekvapenie v podobe veľkonočnej kraslice  pripravilo vedenie mestskej časti v spolupráci s dobrovoľníkmi a sponzormi pre obyvateľov mestskej časti. Pokrstiť ho prišli  veľkonočnými vinšovačkami deti z Materskej školy na Budapeštianskej 1. Počas veľkonočných sviatkov bude pestrá kraslica a zajačik zdobiť námestíčko medzi bytovými domami na Budapeštianskej ulici pred Prima Bankou a každý, kto má záujem, si s jarnými symbolmi môže urobiť veselú fotografiu.

Cyklodoprava má zelenú

Intenzívne sa venujeme aj cyklodoprave na území mestskej časti,  za účasti zástupkyne ÚHA z Magistrátu Mesta Košice, Mestských lesov, starostu a odborných zamestnancov miestneho úradu.

Výsledky: 
Mestské lesy budú už toto leto realizovať vybudovanie cyklotrasy od Olympie po megaboard smer do chatovej oblasti Mončí potok - Zelený dvor. Pôjde o zavalcovaný mlatový chodník s drenážou.     
Návrhy v zmysle existujúceho projektu na riešenie cyklodopravy na prepojenie s Magnezitárskou a Dopravnou ulicou s možným napojením na Eurovelo 11
Budúce rozšírenie chodníka pod Americkou triedou o cyklopruh.

Budeme vás ďalej informovať

Na Viedenskej 18.marca nepotečie teplá voda

Informácia pre Viedenskú ulicu. Teplá voda do cca 14.00 hod. dnes 18.3.2021 nepotečie. Ide o poruchu potrubia v kolektore, ktorú sa spoločnosť TEHO snaží čo najskôr odstrániť.

Máme sčítaných už 70 % obyvateľov sídliska Ťahanovce

Vážení spoluobčania, v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sa nás za mesiac sčítalo skoro 70 % obyvateľov. Ďakujeme. Prosíme, opýtajte sa svojich známych a blízkych, či tak už tiež urobili. Je to pre budúcnosť nás všetkých veľmi dôležité. Od počtu obyvateľov budú závisieť financie, ktoré naša mestská časť dostane a zisťované údaje sú dôležité pre plánovanie nášho ďalšieho rozvoja a aktivít.
Pripomíname, že sčítanie je pre každého obyvateľa, ktorý má na Slovensku trvalý, prechodný alebo obdobný pobyt, povinné. Teda sčítať sa majú aj občania, ktorí momentálne žijú v zahraničí, ale majú na Slovensku trvalý pobyt a tiež občania iných štátov, ktorí majú na Slovensku tolerovaný pobyt. Za deti vyplní sčítací formulár zákonný zástupca.
Samosčítanie obyvateľov potrvá do 31. marca 2021. Asistované sčítanie bude trvať šesť týždňov, jeho začiatok bude závisieť od vývoja pandemickej situácie. V aktuálnom čase Vás budeme o tom informovať.
K zverejňovaným informáciám o počte sčítaných uvádzame, že obce majú v rámci monitoringu sčítania prístup len k počtu sčítaných za celú obec a tiež k počtu sčítaných v jednotlivých domoch, ale už nie k počtu sčítaných v jednotlivých bytoch. K žiadnym ďalším informáciám a údajom prístup nemáme.
Ing. Andrea Levická
Oddelenie organizačno-právne
a verejného obstarávania

Za jeden deň sa sčítalo takmer 3000 Ťahanovčanov

Ťahanovčania dávajú najavo, že im osud ich mestskej časti nie je ľahostajný. Hneď prvý deň sčítania obyvateľov, ktoré je okrem iného kľúčové aj pre financovanie a rozvoj miest a obcí, vyplnilo elektronicky sčítací formulár  2970 obyvateľov našej mestskej časti! Ukázali to priebežné výsledky účasti 16.2.2021 o deviatej hodine ráno.
Pridajte sa aj vy! Historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať  až do konca marca. Sčítací formulár, ktorého vyplnenie zaberie len pár minút, nájdete na stránke: www.scitanie.sk .
ĎAKUJEME

Mobilné odberové miesto pri Metre už funguje

Od 8. februára 2021 je obyvateľom k dispozícii mobilné odberové miesto na  Ag testovanie COVID-19. Nachádza sa na parkovisku spoločnosti METRO Cash & Carry. Testovacie miesto je k dispozícii každý deň v čase od 8.00 do 16.00 hod. Na výsledok testu a certifikát si počkáte približne 15 minút.
 

Nové úradné hodiny

Vážení obyvatelia,

v období od 8. februára 2021 bude Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice, otvorený v nasledujúcom režime:

   Pondelok 8.00 - 12.00 12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka 13.00 - 15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 12.00 12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka 13.00 - 16.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok                             8.00 - 12.00

V mimoriadnom prípade si môžete overenie  dohodnúť telefonicky na tel. čísle:  0911 777 042.
Vybavovaní budete vo vstupných priestoroch úradu.
Ostatnú agendu vybavujeme elektronicky, prípade po telefonickom dohovore.

Podmienkou vstupu do budovy je najviac sedem dní starý negatívny test na COVID-19, prekrytá tvár rúškom a vlastné pero.
Do budovy môže vstúpiť na vybavenie vždy  iba jedna osoba.

Cez víkend nás opäť čaká celoplošné testovanie

Vážení Ťahanovčania,
vzhľadom na nepriaznivé výsledky v celoplošnom testovaní minulý víkend a zhoršujúcej sa pandemickej situácii v Košiciach sa uskutoční nasledujúci víkend 29. - 31. 1.2021 opäť celoplošné testovanie na COVID-19.
V mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce budú k dispozícii tieto odberné miesta:
V dedine Ťahanovce bude na ZŠ Želiarska 4 zriadený 1 odberový tím.
Časy, kedy budú odberové miesta otvorené:
PIATOK 16.00 - 20.00
SOBOTA 9.00 - 17.00
NEDEĽA 9.00 - 17.00
Zaregistrovať sa môžete tu na stránke www.korona.kosice.sk

Navrhnite osobnosť na Cenu mestskej časti

Vážení Ťahanovčania,
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bude na svojom ďalšom riadnom zasadnutí, ktoré je plánované v marci 2021, schvaľovať návrhy na udelenie Ceny mestskej časti pre kolektív i jednotlivcov. Ak máte vo svojom okolí osobnosť, ktorá by si toto ocenenie podľa vás zaslúžila, pošlite svoj návrh spolu s odôvodnením na adresu miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice do 12. februára 2021. Komisia na udeľovanie verejných ocenení Vaše návrhy posúdi a vyberie z nich tie, ktoré budú doporučené miestnemu zastupiteľstvu.

Na miestnom úrade môžete znova overiť podpis alebo listinu

Vážení Ťahanovčania,
od stredy 27.1.2021 si budete môcť overiť podpis alebo listinu aj na miestnom úrade, Americká trieda 15, Košice.
Úradné hodiny pre poskytovanie tejto služby sú:
PONDELOK 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
STREDA 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
PIATOK 8.00 - 11.00.
V mimoriadnom prípade si môžete overenie dohodnúť telefonicky na tel. čísle: ☎️ 0911 777 042.
Vybavovaní budete vo vstupných priestoroch úradu.
❗️Podmienkou vstupu do budovy je negatívny test na COVID-19, prekrytá tvár rúškom a vlastné pero.️

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov

Vyplnenie elektronického formuláru  nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s  cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať  k dispozícii  aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou  svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

 

      PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

K TESTOVANIU COVID-19

Dnes sa od 16.00 – 20.00 hod. spustí celomestské testovanie na77odberových miestach v Košiciach. Zväčša pôjde o rovnaké miesta, ktoré fungovali aj počas oboch tohtoročných testovaní.
Celý zoznam tu: https://korona.kosice.sk/zoznam-odbernych-miest/

@ONLINE registrácia je možná prostredníctvom stránky https://korona.kosice.sk/ Urýchlite tým proces vybavenia na mieste a výsledok testu dostanete aj SMS-kou.  Počkáte na  vytlačené potvrdenie, ktoré Vám bude vystavené. Aktuálne stále čakáme na stanovisko, či  a kedy výsledok v SMS bude akceptovaný ako doklad. Podľa slov primátora mesta sa tak má stať asi v pondelok. Ak áno, v tom prípade už nemusíte čakať na tlačené potvrdenie.
   enlightened Elektronická registrácia neznamená, že budete pri testovaní uprednostnený.
Možnosť otestovať sa máte každý deň bezplatne aj na odberových miestach zriadených mestom Košice a takisto na mobilných odberových miestach - www.ruvzke.sk/mom.

CHRÁŇTE SA PRED VLÁMANÍM, upozorňuje polícia

Polícia zachytila zvýšený počet vlámaní do bytov a nabytových priestorov domov.  V priloženom letáku podrobne informuje, ako sa treba správať a čo je potrebné vykonať, aby sa k vám zlodeji nedostali, prípadne, ako postupovať, ak sa do vášho domu alebo bytu niekto vlámal. 

Chráňte sa pred vlámaním