Aktuality

Termíny zberu druhového odpadu v roku 2023

ZBER ELEKTROODPADU Z DOMÁCNOSTÍ:

Apríl:       od 12.04. do 17.04.

Júl :          od 12.07. do 17.07.

August:   od 07.08. do 14.08. 

Október: od 02.10. do 09.10.

Elektroodpad odovzdávajte vo vyššie uvedených termínoch z bočnej strany ObÚ (vchod do drevárne).

ZBER ŽELEZA

Kontajner na železo bude pristavený na námestí (Láf) v mesiacoch apríl až október.

ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU

Apríl:     od 17.04. do 23.04.

Jún:       od 05.06. do 11.06.

August:   od 07.08. do 13.08.

Október: od 09.10. do 15.10.

 

ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV Z DOMÁCNSTÍ, ZBER BATÉRIÍ

Jedlé oleje a tuky môžete odovzdať na ObÚ do určenej nádoby označenej „oleje“. Batérie a drobný elektroodpad môžete odovzdať na ObÚ do kovovej nádoby počas úradných hodín.

Oznam - oprava prístupovej cesty

Od 03.04.2023 do konca mesiaca apríl 2023 bude prebiehať oprava prístupovej cesty od areálu bývalých Rudných baní po časť obce Krásna Hora.

Cesta bude dočasne uzavretá.

Ďakujeme za porozumenie.

4. zasadnutie 9.3.2023 – zápisnica

4. zasadnutie 9.3.2023 – uznesenie

3. zasadnutie 16.02.2023 – zápisnica

Otvorenie banského náučného chodníka

prechod banským chodníkom, prehliadka múzea medi Organizátori: Banícke bratstvo HERRENGRUD, Obec Špania Dolina

Miera vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Tabuľka výpočtu vytriedenia komunálnych odpadov

ŠpanGrassFest

festival contry a bluegradsovej hudby

Chopper western country party - 15.ročník

stretnutie vyznavačov jazdy na motorkách Organizátor: Miroslav Vigaš

Prechod SNP Nízkymi Tatrami - 59.ročník

turistický prechod z Telgártu na Španiu Dolinu

Viacročný rozpočet obce na roky 2023-2025

VZN obce Špania Dolina č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch

2. zasadnutie 15.12.2022 - uznesenie

Špaňodolinský štiarc – 24.ročník

ukážky varenia miestnej špeciality "štiarcu"

Prázdninová škola tradičných techník - 18. ročník, 1.turnus

tvorivé dielne zamerané na tradičné techniky, paličkovanie špaňodolinskej čipky

ŠpanRockFest – 10.ročník

festival rockovej a hardrockovej hudby

Návrh rozpočtu obce na roky 2023-2025

Návrh VZN obce Špania Dolina č. 1/2022

Ustanovujúce zasadnutie 24.11.2022 - uznesenia

Nohejbalový turnaj - 2.ročník

Športové podujatie družstiev

Fakľový sprievod "FAKELCÚG"

fakľový sprievod

21. zasadnutie 20.10.2022 - zápisnica

22. zasadnutie 21.11.2022 - uznesenie

ŠpanDiv – 20.ročník divadelný festival

festival ochotníckych divadiel

Prázdninová škola tradičných techník - 18. ročník, 2.turnus

tvorivé dielne zamerané na tradičné techniky, paličkovanie špaňodolinskej čipky

“Hviezdicový pochod vďaky” po stopách SNP

turistický prechod Špania Dolina – Staré Hory

Montana MetalFest – 4.ročník

Koncerty, diskusie, výstavy, workshopy

21. zasadnutie 20.10.2022 - uznesenie

SLIVKOVÁ PARÁDA

varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ochutnávka produktov zo sliviek

NA ŠPANIU DOLINU UŽ PRICHÁDZAJÚ VIANOCE

tvorivé dielne - pečenie vianočných oblátok, výroba darčekov, vianočných ozdôb, zdobenie medovníkov

20. zasadnutie 13.6.2022 - zápisnica

20. zasadnutie 13.6.2022 - uznesenie

19. zasadnutie 21.3.2022 - zápisnica

19. zasadnutie 21.3.2022 - uznesenie

Termíny zberu druhového odpadu na rok 2022

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Špania Dolina v roku 2022

18. zasadnutie 13.12.2021 - zápisnica

Vydávanie parkovacích kariet

na základe podaných žiadostí bude obec vydávať parkovacie karty na rok 2022

18. zasadnutie 13.12.2021 - uznesenie

17. zasadnutie 27.10.2021 - zápisnica

17. zasadnutie 27.10.2021 - uznesenie

16. zasadnutie 23.6.2021 - zápisnica

16. zasadnutie 23.6.2021 - uznesenie

15. zasadnutie 14.6.2021 - zápisnica

15. zasadnutie 14.6.2021 - uznesenie

VZN obce Špania Dolina č. 1/2021 - grafická časť

VZN obce Špania Dolina č. 1/2021 - dočasné parkovanie motorových vozidie

VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia

14. zasadnutie 3.5.2021 - zápisnica

14. zasadnutie 3.5.2021 - uznesenie

Vakcinácia psov a mačiek

Dňa 15.5.2021 sa uskutoční vakcinácia psov a mačiek

13. zasadnutie 9.3.2021 - zápisnica

Termíny zberu druhového odpadu na rok 2021

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Špania Dolina v roku 2021

12. zasadnutie 15.12.2020 - zápisnica

11. zasadnutie 8.12.2020 - zápisnica

12. zasadnutie 15.12.2020 - uznesenie

VZN obce Špania Dolina č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Špania Dolina č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11. zasadnutie 8.12.2020 - uznesenie

10. zasadnutie 12.8.2020 - zápisnica

10. zasadnutie 12.8.2020 - uznesenie

Termíny zberu druhového odpadu na rok 2020

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Špania Dolina v roku 2020

9. zasadnutie 27.4.2020 - zápisnica

9. zasadnutie 27.4.2020 - uznesenie

8. zasadnutie 12.12.2019 – zápisnica

8. zasadnutie 12.12.2019 – uznesenie

Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpad

7. zasadnutie 25.11.2019 – uznesenie

6. zasadnutie 13.11.2019 – uznesenie

5. zasadnutie 24.6.2019 – uznesenie

5. zasadnutie 24.6.2019 – zápisnica

Oznámenie o začatí obstarávania konceptu územnoplánovacej dokumentácie

4. zasadnutie 26.3.2019 – zápisnica

4. zasadnutie 26.3.2019 – uznesenie

Powered by RSS 2 HTML