Aktuality

Informácia pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre volič a I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h . II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. ...

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre Voľby do NR SR v roku 2020

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020 Elektronická adresa obce Špania Dolina na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre Voľby do NR SR v roku 2020: spania.dolina@stonline.sk Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.11.2019

POZVÁNKA Starostka obce Špania Dolina Vás pozýva na 6. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13. novembra 2019 o 18.00 hod. na obecnom úrade. Program : Otvorenie, schválenie programu Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa OZ Kontrola uznesení z rokovania OZ zo dňa 24.6.2019 Správa hlavného kontrolóra obce Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2019 Schválenie finančných prostriedkov na úhradu za spracovanie projektovej ...

NA ŠPANIU DOLINU UŽ PRICHÁDZAJÚ VIANOCE – 14.ročník

Tvorivé dielne – pečenie vianočných oblátok, výroba darčekov, vianočných ozdôb.

Zmluva o zriadení združenia obcí

Obec Špania Dolina spolu s ďalšími obcami podpísali zmluvu a zriadení združenia obcí s názvom "Banskobystrické regionálne združenie obcí"

Záverečný účet obce

Zverejnili sme záverečný účet obce za rok 2018

5. zasadnutie 24.6.2019 – uznesenie

5. zasadnutie 24.6.2019 – zápisnica

Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov"

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Pozvánka - Inaugurácia obnoveného barokového organa

S veľkou radosťou Vás chcem pozvať na inauguráciu posledného slovenského barokového organa do Španej Doliny dňa 27. júla 2019.

Suvenírová bankovka ŠPANIA DOLINA

Nepremeškajte možnosť získať túto unikátnu zberateľskú bankovku! Už 29.06.2019 od 9:00 v Španej Doline.

Oznámenie o začatí obstarávania konceptu územnoplánovacej dokumentácie

4. zasadnutie 26.3.2019 – zápisnica

4. zasadnutie 26.3.2019 – uznesenie

Termíny zberu druhového odpadu na rok 2019

TERMÍNY ZBERU DRUHOVÉHO ODPADU - ROK 2019 ZBER ELEKTROODPADU Z DOMÁCNOSTÍ : Apríl: od 24.04. do 29.04. Júl : od 11.07. do 16.07. August: od 14.08. do 19.08. Október: od 04. 10. do 08.10. Elektroodpad odovzdávajte vo vyššie uvedených termínoch z bočnej strany ObÚ (vchod do drevárne). ZBER ŽELEZA Kontajner na železo bude pristavený na námestí (Láf) v mesiacoch apríl až október ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU Máj: od 09.05. do 12.05. Júl: od 04.07. do 08.07. August: od 15.08. do 20.08. Október: od ...