Những loài ốc (Mollusca: Gastropoda) phổ biến ở ven biển, ven đảo Việt Nam

Đặc điểm cấu trúc kiến tạo khu vực nước sâu Tây và Tây Nam trũng sâu biển Đông

Xây dựng cơ sở dữ liệu WEBGIS quản lý môi trường biển đảo vùng quần đảo Trường Sa

Tài Nguyên nước dưới đất mô hình chuyển động và lan truyền mặn nước dưới đất tỉnh ven biển Cà Mau

Cấu trúc kiến tạo và địa động lực rìa lục địa miền Trung Việt Nam