Eritrean Literature| Poetry, Novel and More…

ኣንቶንዮ

ቢንያም ዮሴፍ 2011 “ኩሉሳዕ ሕርኽርኽ ትብለኒ ሓንቲ ነገር ኣላ። ማለተይሲ፡ ጸጸኒሓ ኣብ ውሽጠይ እናተመላለሰት ተዕገርግረኒ ነገር’ያ። ነዚ ዘዕልለካ ሰብ እፈልጦ’የ ዝብል … ግን ክኣ ኣይፈልጦን’የ። … ምሉእ ትሕዝቶ

ጦብላሕታይ ምስ ቀሺ መምህር ሙሳ ኣሮን!

Issac Abraham ክቡርን ዓብን ሰብ እዮም- መምህር ሙሳ! ኣብ ግዜ ናይ ህይወት ዘመኖም ምስኦም ምርኻብ ከኣ ትዕድልቲ እዩ። እብኣር ነዞም ኣቦና ቅድሚ ዓመታት ኣብ ቤት … ምሉእ ትሕዝቶ

ንብዓት ዕድመይ!

ንብዓት ተለማኒ! ጽውዕ ኔረካ’ሲ ግዜኻ ኣኺሉ ሎሚ ከምዛ ጥንሲ እንከይጸዋዕኩኻ ኣኺሉልካ ሕርሲ፣ ኣኽሊል ሞት ዘሕፍስ ማራቶን ብድዐ ጸወታ ክጅምር ፊስክኡ ምስወቕዐ ተጓይና ንሞት ተዳፊርና ምስ … ምሉእ ትሕዝቶ

ስርቀት ጸሓይ ወርሒ

 ኣን’ቲ ጸሓይ ብርቒ ጊሓት ትጭጭሒ  ብቒርኒብ ዓይንኺ የዒንቲ ትወግኢ  ኣብ ዝባን ገምሃሎ ኩሉ ዝረኣኺ  ደሮና እናልዓለ መንጠሎስ በቛጺ ነቲ ኣባ-ኮበራ ዝሓዘለ ትኪ  ኪደናይ እናበለ ንሰማይ … ምሉእ ትሕዝቶ

ከሲርና እምበር

Awet Mengistaab ሂወት- – – ሂወት- – -ሂወት! ድሌታ እያ ትገብር። ናብ ቃሕ ዝበላ ትጒዓዝ ጽልልቲ ጽውጽዋይ እያ ። ሕስምቲ ሚስጢር ድማ እያ። ኣብዛ ጠቒዐያ … ምሉእ ትሕዝቶ

ታሪኽ ክደጋገም ይነብር፡ ነቲ ዘይነበሮ ግን ሓድሽ ይመስሎ!

Berhane Gebrehiwot ብዋዛ ዋዛ ዝሰኣንናያ ሰላም ብዋዛ ዋዛዶ ትመጽእ ኣላ ሓቀይ፧ ጽቡቕ እስከ ንበል፡ ጽቡቕ ክገብረልና። ዘይንሱ እንታይ ንደልይ። ግዳ ኣይንዛነ፡ ዕበጦ ዕበጦን ጉያ ጉያን … ምሉእ ትሕዝቶ

ከምኣ ኮይነ ነይረ

ጭንቕዶ ይብለካ ትገብሮ ጠፍኣካ ሕርቕ-ሕርቕዶ ትብል፥ ዝርዳእ ስኢንካ፧ ነቲ ምንባርዶ ገጹ ትጽየኖ ህልም ይብለካ ትገብሮ ትኾኖ፧ ንምንታይ ትነብር ንምንታይ ትህሉ ሕርብትዶ ይብለካ ትርጉም ትስእነሉ፧ ሃሊኻ … ምሉእ ትሕዝቶ

ደርዘን ሕቶ ንገጣሚ : ዕላን ምስ ገጣሚ/ ስነጥበበኛ ውቅያኖስ ጉዕሽ 

ፈለማ ኣብተን ብዓቕመይ ዘበርክትኩወን ስራሕተይ ሒደት ተመርኲስኩም ፡ ካብ ውቅያኖስ ብፍንጃል ቅውምነገር ኣይሳኣንን ይኸዉን ኢልኩም ብምሕሳብ ፤ ዕዱም ጋሻ ደርዘን ሕቶ ንገጠምቲ ስለዝገበርኩምኒ (ክንደየናይ እኳ … ምሉእ ትሕዝቶ

ታሪኽ ሂወት ስነ-ጥበበኛ ጸሃይቱ በራኺ! 

ሞኮነን ኪዳነ መንግስተ ሰማይ የዋርስኪ! ኣብ’ቲ ብስደት እትነብረሉ ሃገር – ሆላንድ፡ ብ24 ግንቦት 2018 ዝዓረፈትን፡ ስነ-ስርዓት ቀብራ ትማሊ 31 ግንቦት 2018፡ ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን፡ መራሕቲ … ምሉእ ትሕዝቶ

ነገር ከም ገላጺኡ

ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ኣካል ናይታ ዝፈረሰት ዩጎዝላቭያ ዝነበረት ከተማ ሓደ ካህን ንሓደ ዝሓመመ ኣማኒ ኪበጽሑ ናብ ሆስፒታል ከዱ። ናብቲ እቲ ሕሙም ደቂሱሉ ዝነበረ ክፍሊ … ምሉእ ትሕዝቶ

ዓደየ ዓደይየ!

ዓደየ ዓደይየ! ከመይ ኮን’ዩ ነይሩ እቲ ባህጋ? እንታይኮን’ዩ ነይሩ ሕልሚ ደቃ? እንታይ ሒዙ’ሎኸ እቲ ውሽጣ? እንተተተንፍስ ደኾን ምፈኾሳ? ፈውሲ ብኻ! ፈውሲ ጣዕሳ! ልበይ ሓቚና’ሞ ንኸብደይ … ምሉእ ትሕዝቶ

ኑዛዜ ፍቕሪ

ምስለይ ተወጂሁ ብጸብሪ ሓሙኽሽታይ ሳንጃ ኣእትያ ኣብ ኣምዑተይ የላን ምሳይ ዕፋፎተይ ርእያ እንተመጸት፡ ኣሰር ኣንብርሉ ሬሳይ! ከምዘይ መባህልቲ ኢሂን ሚሂን ከምዘይ መሳግርቲ ደገን ውሽጥን እዋን … ምሉእ ትሕዝቶ

Powered by rss2html