BBC ናይ ውሽጢ ዓዲ - ዜና

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ ተላዒሉ

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንኣስታት ትሸዓተ ዓመታት ኣንቢርዎ ዝነበረ እገዳ ብሙሉእ ድምጺ ከምዘልዓሎ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ፡ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ሓቢሩ።

ሜጀር ጀኔራል ክንፈ ዳኘው ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም

ዋና ዳይሬክተር ኮርፖሬሽን ሓጺነ መጺንን ኢንጅነሪንግን ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ "መሃያይ ውሑድ ስለዝኾነ፡ ቤት ፍርዲ ጠበቓ ክቖፅረለይ እሓትት" ክብሉ ንቤት ፍርዲ ተማሕፂኖም።

መንግስቲ ክልል ትግራይ፡ ህዝቢ ፀጥታን ድሕነትን ከባቢኡ ነቒሑ ንክሕሉ ኣተሓሳሲቡ

ገበናት ግዕዝይናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣመልኪቶም፡ ዝውሰዱ ዘለው ስጉምትታት ልዕልነት ሕግን መረዳእታን መሰረት ዝገበሩ ከኾኑ ከምዘለዎም፡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣተሓሳሲቡ።

ኣብ ቻይና፡ ዋንኡ ዝሞተቶ ከልቢ ን80 መዓልቲ ኣብቲ ፅርጊያ ተፀብዩ

ዋንኡ ኣብ ዝሞተትሉ ቦታ፡ እቲ መዕበይቱ ንኽትምለሶ እናተፀበየ 80 መዓልታት ዝሓለፎ እሙን ከልቢ ንልቢ ብዙሓት ብሓዘን ተንኪፉ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝተዘርግሐ ቪድዮ'ውን ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ግዜ ተራእዩ።

ሜላኒያ ትራምፕ፡ ምኽትል ኣማኻሪት ጸጥታ ንክትስጎግ ሓቲታ

ቀዳማዊት እመቤት ኣሜሪካ፡ ሜላንያ ትራምፕ፡ ምኽትል ኣማኻሪት ሃገራዊ ጸጥታ ካብ ስርሓ ክትስጎግ ንበዓልቤታ፡ ፕረዚደንት ትራምፕ ሓቲታ።

ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም

ዳይሬክተር ኮርፖሬሽን ሓጺነ መጺንን ኢንጅነሪንግን ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዝወዓሉ መራኸብቲ ሓፋሽ እታ ሃገር ገሊጸን።

ወዲ 13 ዓመት ታይላንዳዊ ተጓሳጢ ብምኽንያት ውድድር ጉስጢት ሞይቱ

ሰገን ተጓሳጢ ኣኑቻ ኮቻና፡ ኣብ ውድድር ኣብ ዝጓሰጠሉ እዋን ኣብ ሓንጎሉ ብዘጋጠሞ መድመይቲ ምሟቱ፡ ብዙሓት፡ እታ ሃገር ናይ ህፃናት ጉስጢት (ጉስጢ) ንክትእግድ ፅዕንቶ ይፈጥሩ ኣለዉ።

ምልውዋጥ ቶኽሲ ኣብ ዶብ እስራኤል-ቓዛ፡ ቁጽሪ ምውታት ወሲኹ

እዚ ጎንጺ ድሕሪ 2014 እቲ ዝኸፍአ ኮይኑ፤ ብሰንበት ምስጢራዊ ስርሒት እስራኤል ኣብ ቓዛ (ጋዛ) ምስ ተቓልዐ ዝሰዓበ'ዩ።

'ካብ ብኣፍ ብተግባር'፡ ባሕተላይ ኣቦ፡ ደቂተባዕትዮ ኣቦታት ንክኾኑ የምህር ኣሎ

ስለዝወለድኩም ጥራሕ እንተይኮነስ፡ ንውላድኩም ብሉፅ ኣቦ ንምዃን ሓሲብኩም ትፈልጡ'ዶ?

ካሜሩን ኣብ ልዕሊ ስምይቲ ጋዜጠኛ ሚሚ መፎ ዝነበረ ክሲ ስኑዕ ዜና ኣቋሪፃ

ኣንግሎፎናዊት ኢዲተር ተሌቬዥን ሚሚ መፎ፡ ሓደ ኣሜሪካዊ ልኡኽ ብወተሃደራት እታ ሃገር ከምዝተቐተለ ፀብፂባ ነይራ።

Powered by rss2html